Europa en de islam

Feike ter Velde • 87 - 2011 • Uitgave: 18
Steeds meer blijkt de instroom van moslims in Europa uit te lopen op een botsing der culturen. Vroeger werd strijd geleverd om de islam buiten de Europese grenzen te houden, bij Parijs in het zuiden en bij Wenen in het oosten. Thans zijn islamieten in groten getale Europa binnengekomen. Aanvankelijk heeft niemand vooraf bedacht waartoe dat kan leiden. Van beide kanten is de moeite groot en wordt steeds groter. Alles open en eerlijk bespreekbaar maken kan helpen.
Maar kan dat wel?


Op zaterdag 29 oktober a.s. hopen we op Het Brandpunt te Doorn een studiedag te houden over het thema Europa en de islam. De actuele ontwikkelingen geven meer dan voldoende aanleiding om deze studiedag te houden en ook in te vullen met zaken die ertoe doen. De recente onsmakelijke argumenten van bijvoorbeeld D66 rond de gruwelijke moordpartij in Noorwegen zouden al voldoende aanleiding kunnen zijn. In deze hoek suggereerde men dat dit Noorse geweld komt door partijen als de SGP en de PVV. Die scheppen het klimaat waarin één of meer dwazen het vuur openen op onschuldige mensen.
Bizar detail is wel dat de socialistische jeugd op het Noorse eiland Utoya juist de dag vóór de moordaanslag bezig was geweest met een realistisch openluchtspel van de doorbreking van de blokkade van Gaza door Israël, compleet met spandoekteksten als ‘Boycot Israël’. De jongeren vereenzelvigden zich in de gespeelde strijd tegen Israël met Hamas, een fascistische moslimorganisatie in Gaza, die de vernietiging van alle(!) Joden wereldwijd in haar handvest heeft staan! Erger werd het nog toen de Noorse ambassadeur in een toespraak rond deze tragiek nog even moest opmerken dat de dood van (Joodse) burgers en hun kinderen onder islamitische terreur natuurlijk niet vergeleken kan worden met wat zich in Noorwegen had afgespeeld. Min of meer bedoelde hij, dat mensen in Israël er toch zelf om vragen om met bommen, raketten en mitrailleurs bestookt te worden, maar dat dit met het onschuldige Noorwegen nimmer vergeleken kan worden. Men kan zulke uitspraken nauwelijks geloven.
Eén van de Noorse jongelui dacht dat het schieten was gespeeld, zodat zij konden voelen hoe het leven in Gaza was onder de Israëlische bezetting. Kennelijk hadden de politieke instructeurs hen zo ‘gehersenspoeld’. Eén van die instructeurs was de, die dag aanwezige, Noorse minister van Buitenlandse zaken, Jonas Gahr Store, die eiste dat aan de bezetting van Gaza (hij had waarschijnlijk nooit gehoord van het zelfbestuur van Gaza en de terreur van Hamas aldaar - ftv) onmiddellijk een einde zou komen.

Met beide voorbeelden, n.l. D66 - uitspraken over de SGP en de PVV en die van de Noorse ambassadeur - is aangetoond dat een zinnig gesprek met linkse wereldverbeteraars eigenlijk nooit kan. De socialisten in Noorwegen en D66 - maar ook anderen - in Nederland, trachtten onmiddellijk partijpolitiek voordeel te halen uit deze uiterst tragische en schokkende gebeurtenissen. Dit geeft wel blijk van een uiterst lage moraal. Bovendien is de hele berichtgeving in ons land leugenachtig en ingekleurd, zoals we dat van linkse journalisten helaas moeten verwachten.
De naam van Geert Wilders in het politieke manifest van moordenaar Anders Breivik werd hier groots uitgemeten, terwijl van Breivik bekend was dat hij een groot bewonderaar is van bijvoorbeeld Winston Churchill en uitgebreid zijn favoriete schrijvers noemt als John Stuart Mill, George Orwell, Edmund Burke, etc. Geen van dezen kan worden verweten dat ze ooit hebben opgeroepen tot geweld, of het klimaat hebben geschapen dat leidde tot deze gruwelijk moordaanslag door de doorgedraaide Breivik.

Op het bovenomschreven lage niveau speelt zich ook het debat af over de islam in Europa. Ongenuanceerd, soms grof en soms met een leugenachtige voorstelling van zaken. Met argumenten als hierboven tracht men het debat over de islamisering van Europa te smoren en dat is uiterst kwalijk en gevaarlijk. Kwalijk, omdat de integratie van moslims in Europese landen overal is mislukt. Er moeten dus nieuwe wegen worden gevonden en beleid worden gevoerd om moslims ervan te overtuigen dat hun verblijf hier betekent dat zij zich de normen en waarden van de Westerse vrije samenleving actief eigen dienen te maken. Gevaarlijk, omdat de politieke islam in Europa en in Amerika niet stil zit, maar plannen ontwikkelt om steeds meer greep op de samenleving te krijgen.
Islamitische idealen van wereldoverheersing zijn geen religieuze of zweverige dromen van enkelingen, maar volgens insiders binnen de islam de grootste bedreiging voor de wereldvrede. In wijken van allerlei grote steden in Engeland, Canada en Amerika, waar veel moslims wonen, klinkt al de roep om de invoering van de sharia, wetgeving en rechtspraak op basis van de koran. Als we daarbij bedenken dat de Europese Unie voorrang verleent aan een politiek programma dat tot doel heeft Turkije als volwaardig lid bij de EU te krijgen, dan weten we in ieder geval zeker dat er nog eens zo’n zestig miljoen moslims bij de EU zullen komen. Ter voorbereiding heeft de EU al miljarden euro’s voor Turkije gereserveerd en worden jaarlijks al honderden miljoenen aan het land uitgekeerd, om straks als EU-lid te kunnen toetreden.

In bijna alle Europese landen is inmiddels toegegeven dat de multiculturele politiek, zeg maar de integratiepolitiek, heeft gefaald. De publicist Paul Scheffer heeft al in 2000 gewezen op het failliet van deze integratiepolitiek, die de staatskas miljarden heeft gekost en wat totaal niets heeft opgeleverd. Men nam hem zijn conclusie in linkse kringen nogal kwalijk, maar men had geen enkel weerwoord als het gaat om de feiten. Die zijn kortweg: de islam past niet in onze westerse democratie, ze is intolerant en totalitair.
De beroemde maar ook beruchte speech van Barack Obama in de universiteit van Cairo kan niet verhelen dat de hele islamitische wereld ten opzichte van het Westen is achtergebleven door primitieve godsdienstige opvattingen en een leugenachtig verheven zelfbeeld van de islamiet, die meent dat Europeanen gewoon barbaren zijn, die door de kruistochten bekendheid verwierven. Dat uiterst vertekende beeld dragen de meeste moslims bij zich als het over Europa of over het christendom gaat. Niettemin betoogde Obama in Cairo - en hij moest beter weten - dat de islam wezenlijk heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de westerse wereld, met name aan de Renaissance (15e eeuw) en aan de Verlichting (18e eeuw). Dan zit men toch echt met kromme tenen!
Een onderzoek in Engeland wees uit dat grote groepen moslims, bijvoorbeeld uit Pakistan en Bangladesh, niet deelnemen aan het arbeidsproces, terwijl onder hindoes uit diezelfde landen bijna geen werkeloosheid voorkomt en het inkomen gemiddeld hoger ligt dan bij de Engelsen zelf. Andere landen in Europa laten dezelfde cijfers zien. Moslims blijven overal achter. Dit heeft alles te maken met de islam. Politieke correctheid verbiedt echter te wijzen op de feiten en dus blijven ze altijd verdoezeld. Ook Ayaan Hirsi Ali wijst op de groeiende achterstand van moslimkinderen in Europa. Moeders die nooit naar school zijn geweest, hier de taal niet spreken, nauwelijks buiten de deur mogen komen en dus nergens in de maatschappij meedoen, hebben hun kinderen niets te bieden. De onderdrukking van deze moeders werkt zeer schadelijk uit voor moslimkinderen en jongeren. Nochtans blijven islamieten de westerse wereld binnenstromen en groeit het onbehagen daarover in heel Europa.
Maar als de werkelijke problemen met deze ontwikkelingen, uit zogenaamde politieke correctheid, niet worden benoemd en er wordt niet op grote schaal beleid gemaakt om dit tij te keren, dan kunnen verdere politieke spanningen in Europa niet uitblijven. Als laaggeschoolden immigranten hier van een uitkering leven, zonder perspectief op verbetering, dan moet dat worden aangepakt. Zolang het debat wordt gesmoord door linkse politici die alleen maar spreken over moslims als slachtoffer van discriminatie en niet als slachtoffer van hun eigen religie, dan zal het probleem nooit worden opgelost.
Zolang politici als Alexander Pechtold het debat over de echte problemen met de islam in Nederland en Europa tracht te verhinderen met goed geformuleerde, maar lege kretologie, krijgt ons land een groeiend probleem. Want achter de goedbedoelende moslim staat de ideologie van de politieke islam, waar de droom sterk leeft om Europa te winnen voor de islam. In 1974 sprak de Algerijnse president in de Verenigde Naties de volgende woorden uit: “Op een dag zullen miljoenen mensen het zuidelijk halfrond verlaten om naar het noordelijk halfrond te gaan. En zij zullen niet gaan als vrienden. Want ze zullen er heengaan om het te veroveren. De schoot van onze vrouwen zal ons de overwinning schenken.”
Mustafa Ceric, de grootmoefti van Bosnië, zei in 2007 in Wenen tijdens een Europese islamitische conferentie dat “…er een islamitisch tijdperk aankomt, naar het model van het Moorse Spanje en het Ottomaanse Zuiden, dat het christendom zal vervangen.” Uit kringen van de moslimbroederschap klonk in 2007 ook al: “Moslims zijn verplicht de jihad voort te zetten, die zowel de ineenstorting van de westerse samenleving zal veroorzaken als de opkomst van een moslimbeschaving op haar ruïnes.”
President Erdogan van Turkije zei: “Onze minaretten zijn onze bajonetten!”

Het zwijgen over deze dingen in de politieke wereld van het Westen wordt een schuldig zwijgen.
In 2009 waren er vijfduizend moslims in Milaan bijeengekomen om te bidden voor de Palestijnen in Gaza en op de Westbank. Alle Italianen werden van het plein verjaagd, Amerikaanse en Israëlische vlaggen in brand gestoken of met hakenkruisen overgeschilderd. Het was georganiseerd door imam Abu Imad, die eerder wegens terrorisme was veroordeeld. Men had ook geen toestemming voor de demonstratie gevraagd en het stadsbestuur had het maar laten gebeuren. Het veroveren van openbare ruimten, pleinen en straten is inmiddels een beproefde strategie van moslims in Europa. In sommige steden is dat elke vrijdag al het geval. De politieke islam heeft macht geroken, de zwakte van het Westen en haar politiek leiders geproefd en is bezig die steeds verder uit te testen.

Het wordt een vast een interessante studiedag in oktober: Europa en de islam. Meer informatie daarover volgt in ons blad!

Feike ter Velde