Europa: Het monsterverbond krijgt gestalte

Feike ter Velde • 81 - 2005/06 • Uitgave: 6
Europa: Het monsterverbond krijgt gestalte

Op 1 juni werd er in ons land per referendum gevraagd te kiezen: ‘Ja’ of ‘Nee’ tegen het Verdrag tot vaststelling van een Europese Grondwet. Het werd een ‘nee’. Maar alles gaat gewoon door. Die Grondwet luidt een volstrekt nieuwe tijd in: de superstaat Europa, met een eigen politiek leider. Het religieuze fundament is het humanisme.


Het woord Monsterverbond in de kop doet toch wel een beetje schrikken. Volgens het Van Dale Groot Woordenboek staat het voor: “tegennatuurlijk verbond tussen staten of politieke partijen”, of: “zeer groot verbond tussen groeperingen”.

Het is altijd goed en ook interessant een woord of een naam wat dieper uit te spitten. Dat wordt zeker in een goede preek gedaan. De predikant zal teruggaan naar de grondtekst, vergelijkende woorden en vertalingen opzoeken, het woord ontleden en zo de betekenis ervan, stevig neerzetten in het kader van de preek. Niet alleen het woord ‘monsterverbond’ maar ook de naam Europa vraagt om een nadere vertaling. Dat is ook verhelderend in het licht van dit artikel. Volgens Van Dale’s etymologisch woordenboek is de Griekse naam Europa ontleend aan een oude Semitische taal, het akkadisch, en betekent ‘ondergang’. Europa wordt ook wel genoemd: het Avondland, het land van de zonsondergang… d.w.z. daarná wordt het duister.

Oorspronkelijk werd met Europa een klein gebied bedoeld rond de Egeïsche Zee bij Griekenland. In de Griekse mythologie is Europa een halfgodin. De naam Europa komt dan ook uit Griekenland. En dan zitten we middenin de actualiteit. Want dit zijn niet maar gewoon wat spitsvondigheden over woorden en namen. Moeten we hier ook een diepere betekenis achter vermoeden? Deze wereld is het machtsgebied van de vorst der duisternis, die de ‘overste van deze wereld’ wordt genoemd. De ‘vorst van Griekenland’ is één van de satanische machten in de hemelse gewesten, die de engelenvorst (?) wilde tegenhouden, toen deze op weg was naar Daniël, om hem de verre toekomst van Israël en de komst van het Koninkrijk Gods te laten zien (Dan. 10:20). Eerder was het ‘de vorst der Perzen’ (Dan. 10:13), de dan heersende macht op aarde, die strijd tegen deze engelenvorst voerde. De op aarde heersende machten hebben hun tegenbeeld in de hemelse gewesten. Dat kunnen we in eerste instantie alleen maar weten door de openbaring van de Bijbel. Wie de Bijbel niet gelooft – ook in deze dingen – heeft hier geen weet van. Wereldse wetenschappers gruwen bij de gedachte dat er zoiets zou zijn als “geestelijke machthebbers”. Wie het ontkent, mist een wezenlijk deel van de betekenis van de profetie. Christenen vandaag, komen vanuit het gemis van de profetie, dan ook meestal niet toe aan de doordenking van de wereld en haar toekomst; ook niet aan het Europa van vandaag, zoals dat zich ontwikkelt. Daarom worden onze leidslieden soms blinde leidslieden, die ons het moeras in leiden.

We moeten de wereld, haar geschiedenis, haar toekomst en onze toekomst altijd bezien met een bijbelse bril op. De Bijbel moeten we altijd lezen vanuit Israël, ook het Nieuwe Testament. Dat is voor de theologie het moeilijkste punt, maar tevens het meest cruciale punt. Wie alleen rekent met het hier en nu, met de zichtbare dingen en niet rekent met de God des hemels en de onzichtbare dingen, verdwaalt in de doolhof der ideologieën. Deze geestelijke machten, in Daniël 10 aangeduid met aardse wereldrijken (Perzië en Griekenland) zijn degenen die uiteindelijk aan de touwtjes trekken. Achter de grote wereldveroveraars staan demonische machten die hen inspireren en hen de weg wijzen op hun duistere paden. Of die machthebbers nu de vroegere wereldrijken waren, zoals we die bij Daniël beschreven vinden, of het zijn Napoleon of Hitler, zij hebben hun geestelijke wortels in het rijk der duisternis. Die geestelijke machten noemt Paulus “de wereldbeheersers dezer duisternis, de boze geesten in de hemelse gewesten” (Ef. 6:12).

Het zijn diezelfde boze machten in de hemelse gewesten, die Hitler en de nazi’s inspireerden tot het vernietigen van het Joodse volk. De vier wereldrijken van Daniël zijn voor onze tijd van enorm belang. Van daaruit moeten we naar Europa kijken en zien dat we het herstel meemaken van dat vierde wereldrijk, het Romeinse Rijk, dat in de Schrift ‘vreselijke en schrikwekkend’ (Dan. 7:7 en :19) wordt genoemd. Praat de Bijbel hier dan onzin? Nimmer kunnen christenen een aardse ideologie - ook niet de Pax Romana 2005 – de Vrede van Rome, zoals ons wordt voorgespiegeld met de Europese Grondwet – accepteren alsof die van God zou komen. Een christen wil alleen leven vanuit de vrede van Christus, omdat Hij de Vredevorst is. Wie de toenemende haat tegen het christendom peilt in dit donkere Europa – een meerderheid in het Europarlement voorop – ziet een ontwikkeling op gang komen. Die ontwikkeling werd pijnlijk duidelijk rond de Italiaanse jurist dr. Rocco Buttiglione, die om zijn christelijke opvattingen terzijde werd geschoven.

Helaas is er uit christelijke kringen nauwelijks iets over gehoord. Men lijkt er de schouders over op te halen. Alleen de schijnkerk, de valse kerk, welke naam die ook draagt, zal deze Pax Romana zegenen en ervóór stemmen. Immers, de laatste twee eeuwen heeft er een enorme ontluistering van het christelijke geloof plaats gevonden. Binnen de kerk zelf werd God ‘dood verklaard’ en de Bijbel ‘ontmythologiseerd’ (ontdaan van mythen, lees wonderen). Men kan zich ook niet meer beroepen op de profeten die over de eindtijd hebben gesproken. Bijbelteksten zijn bij voorbaat als verdacht, omdat de hele Bijbel verdacht is geworden als het gaat om het menselijk handelen. Er staat onnoemelijk veel op het spel voor christenen, nu het lijkt alsof ook de christelijke kerk en christelijke politieke partijen het hoofd in de schoot leggen en lijken mee te gaan in de humanistische revolutie in Europa.

Het bijbelse heil voor de mensheid is niet aan de geschiedenis ontheven. Dat heil staat er middenin en daarom kunnen kerken en christenen niet zwijgen bij zulke ingrijpende gebeurtenissen als een Europese grondwet met het humanisme als religieuze ideologie. Wie dat bijbelse heil terzijde, schuift roept het onheil over zich af.

De Grieks-Romeinse cultuur als fundament voor de Europese ideologie, is helemaal terug. Het humanisme – stammend uit het oude Griekenland van Aristotales en Plato – is de nieuwe religie. Politiek vertaald komt dat neer op liberalisme en socialisme. Die twee hoofdstromingen bepalen de koers in Europa. Het zijn de ‘zegeningen’ van de Franse revolutie. Zij eisen een ongebreidelde vrijheid, waarin de mens zich moet kunnen uitleven. De televisie heeft een stille revolutie ontketend. De geest is uit de fl es en er is geen weg meer terug. De Europese ideologie, met als ‘psalm’ “Alle Menschen werden Brüder” van Ludwig von Beethoven – tijdgenoot en vriend van de Franse revolutie –spreekt dan boekdelen. Bij die klanken verdooft de kritische geest en moet meegesleurd in de droom van de revolutie. “Nu gaan we het maken, nooit meer oorlog in het Europese vrederijk. De grondwet staat daar borg voor”, zo lijkt men van alle kanten te roepen.

Het komende Godsrijk (“Uw koninkrijk kome…”), dat met de Vredevorst Jezus Christus zal komen staat per defi nitie op gespannen voet met een rijk dat ervoor kiest, het christelijke geloof tot zwijgen te brengen en een antigoddelijke ideologie, ontsproten aan de heidense, Griekse geest, tot bindende factor en feitelijk tot norm te maken voor alle Europeanen. Zo uniek als de Europese grondwet is in de geschiedenis van Europa, zo schokkend is de massale ontkenning van de eigen geschiedenis als het gaat om het christelijke geloof. Er is zeker sprake van een revolutie, die zich uiteindelijk ook actief zal keren tegen de christelijke kerk. Uit die droom: ‘Europa zal het begeerde vrederijk worden’, zal men eens met een schok ontwaken, als duidelijk wordt dat dit vrederijk door de Antichrist zal worden geterroriseerd.

Feike ter Velde