Europa versus Israël

Jan van Barneveld • 83 - 2007 • Uitgave: 24
‘Deze gebeurtenissen zijn ons ten voorbeeld geschied’ (1Kor.10:6)

Europa versus Israël

Lessen van de geschiedenis

“Wie de geschiedenis vergeet, is gedoemd deze te herhalen,” zei Winston Churchill in één van zijn beroemde redevoeringen. ‘Herhalen’ is een te sterk woord. Geschiedenis herhaalt zich nooit op dezelfde wijze. Het gaat altijd een beetje anders. Wel kunnen we belangrijke lessen leren uit de historie. Paulus adviseert ons te leren van de Bijbelse geschiedenissen. Voor ons persoonlijke leven. Ook leren we Gods machtige daden in onze tijd herkennen. Immers de HERE verandert niet. Paulus zegt dan ook: “Al wat namelijk te voren geschreven is werd ons tot onderricht geschreven’ (Rom.15:4). Dit geldt voor de Bijbelse geschiedenis, voor ons eigen levensverhaal en voor de wereldgeschiedenis.

Inhoud
In dit themanummer ‘EUROPA’ willen we enkele situaties en ontwikkelingen in het interbellum (de periode tussen WO I en WO II) schetsen, die uitliepen op de rampen die het Derde Rijk van Nazi-Duitsland heeft veroorzaakt. Alleen enkele gevaarlijke ontwikkelingen die nu weer en in nog sterkere mate spelen, worden besproken. Politieke en geestelijke beleidsmakers zullen we waarschijnlijk niet bereiken. Wel kunnen we ons eerbiedig wenden tot de Allerhoogste. Hij is het Die “tijden en stonden verandert; Hij zet koningen af en stelt koningen aan.” (Daniël 2:21) Hem mogen wij bereiken door onze voorbede in deze angstig spannende tijd. De ontwikkelingen zijn:
• Het eeuwenoude antisemitisme
• De politiek van concessies en blindheid van politieke leiders
• Een goddeloze ideologie met een absolute leider
• Blindheid van geestelijke leiders
• Vijanden binnen de poorten

Antisemitisme
Het proces van demonisering van Joden was al eeuwen eerder ingezet. In de twintiger jaren, na WO I, werden antisemitische campagnes feller en intensiever. De Joden kregen de schuld van de zware economische depressie, die de wereld in de tweede helft van de jaren twintig en de jaren dertig teisterde. Eeuwenoude ‘christelijke’ vooroordelen tegen de Joden versterkten het volkse antisemitisme in Duitsland. Toen Hitler in 1933 de macht greep ging hij zijn voornemens, die hij in zijn boek ‘Mein Kampf’ (1926) had uiteengezet, waarmaken. Anti-joodse wetten en aanvallen op Joodse bezittingen volgden. Religie en wetenschap, bijvoorbeeld het sociaal Darwinisme, werden misbruikt om de Joden tot ‘Untermenschen’ te maken. In bijna heel Europa werden sluimerende antisemitische gevoelens gewekt. Duitsers en veel meelopers uit andere volken werden ‘Hitlers gewillige beulen’. Onder invloed van de Nationaal Socialistische Beweging (NSB) nam het antisemitisme ook in ons land toe. Nu zien we in de Arabische moslimlanden hetzelfde grove antisemitisme als in Nazi-Duitsland. Handvesten van de PLO/PA, Hamas, Hezbollah en verklaringen van islamitische leiders vervullen vandaag de rol van Mein Kampf. De staat Israël is door leugenpropaganda tot een paria onder de volken gemaakt. De VN loopt hierin voorop en zelfs christelijke pers in ons land doet daaraan mee. Europa wordt in Israël als vijand ervaren. Zoals het antisemitisme de Holocaust over de Joden met zes miljoen doden en een ramp over Europa met 50 – 60 miljoen doden bracht, dreigt het moderne antisemitisme de apocalyptische rampen over Europa te brengen.

Blinde leidslieden
Politieke leiders, zoals Chamberlain van Engeland en Daladier van Frankrijk, keken met verbazing en schrik naar Hitler. Verbazing, omdat Hitler het verarmde Duitsland er weer bovenop hielp. Schrik omdat ze voor hun ogen zagen hoe Hitler zijn agressieve plannen ook ging uitvoeren. In plaats van zich krachtig op te stellen probeerden ze Hitler door een politiek van concessies en verdragen in te tomen. Dus lieten ze Oostenrijk als prooi in de klauwen van Nazi-Duitsland vallen. Daarna werd Tsjecho-Slowakije opgeofferd aan de landhonger van de Nazi’s. “Vrede in onze tijd,” juichte Chamberlain zwaaiend met een verdrag, dat voor Hitler een vodje papier bleek te zijn. Zoals nu bijvoorbeeld de Oslo-Akkoorden van 1993 en andere verdragen voor Palestijnen en Arabische landen vodjes papier zijn. Pas toen Hitler in 1939 Polen aanviel, grepen de Geallieerden in. Eindelijk zagen ze in dat Hitler erop uit was heel Europa te veroveren en z’n Duizendjarig Rijk te stichten. Dat hij eerst het Joodse volk wilde uitroeien was nauwelijks een punt van overweging voor de Geallieerden. Hitler moest gestopt worden, omdat men zelf gevaar liep. Zo werd WO II een feit. Nu worden politieke leiders met de enorme islamitische expansiedrift geconfronteerd. De hele wereld en vooral het ‘goddeloze Westen’ moet één kalifaat worden. Ook nu zijn de Joden, is Israël, het eerste doelwit en ook nu wordt Israël aan de westerse (olie)belangen opgeofferd door een politiek van toegeven aan de agressieve, terroristische islamitische machten. Wanneer wordt Ahmadinejad gestopt en door wie? Ook dreigt een wereldramp. We zijn en worden genoeg gewaarschuwd.

Antichrist
Hitler werd ‘gestuurd’ door duistere machten uit de afgrond. Ook nu spelen duistere machten een grote rol. Na WOI was Duitsland in een economische en sociale chaos terecht gekomen. Oorzaken waren de harde voorwaarden van het verdrag van Versaille en de economische crisis. In 1933 kwam Hitler als een ‘redder’ voor het Duitse volk. Hij bracht zes jaar vrede en voorspoed en zes jaar rampspoed. Ook nu dreigt een crisis door bijvoorbeeld het instorten van de Amerikaanse economie en weer oorlog in het Midden-Oosten. Uit de chaos van onze tijd zal een ‘redder’, de antichrist, opstijgen en uiteindelijk, na een korte periode van schijnbare vrede, eindtijdoordelen veroorzaken.

Blindheid van geestelijke leiders
In het interbellum waren de meeste geestelijke leiders blind voor de gevaren van Hitler en de Nazi-ideologie. “Hij doet toch veel goeds,” reageerden velen. “Hij houdt de communisten tegen,” riepen leiders in West Europa. Weinigen kwamen op voor de Joden, want de gedachte dat de kerk de plaats van Israël had ingenomen (vervangingsleer) was de basis van het theologisch denken van veel kerken. Ook nu lijkt het wel of veel kerken en de meeste geestelijke leiders met blindheid geslagen zijn voor de plaats en positie van Israël in Gods heilshandelen. En blind voor de gevaren van de moderne invasie van de Islam. Blindheid die een laatste spijker in de doodskist van de kerk slaat. Waarschijnlijk zullen die kerken en groepen opgaan in de ‘wereldkerk’, die door de profeet van de antichrist geleid zal worden. In Openbaring 13:11 heet hij ‘het beest uit de aarde.’

Vijanden binnen de poorten
In de dertiger jaren waren er in veel Europese landen aanhangers en bewonderaars van Hitler en de Nazi-ideologie. In ons land was dat de Nationaal Socialistische Beweging (NSB). Zij vormden steunpunten voor Hitler in die landen. Ook deze situatie is onze tijd herkenbaar. Europa vreest voor en wapent zich tegen het terrorisme. Wie kan op de loyaliteit van de grote islamitische minderheidsgroepen binnen de grenzen rekenen? Hun geloofsgenoten, de radicale en niets ontziende terroristen? Of het gastland waarin zij wonen?

Hoop?Jan van Barneveld