Europa Zendingsveld !

Joop Schotanus • 81 - 2005/06 • Uitgave: 24
Europa Zendingsveld !

Het is hard nodig om het beeld van Europa als eeuwenlange bron van beschaving bij te stellen. Het was het continent dat zendelingen en zendingsbewegingen voortbracht om het rijke evangelie in de rest van onze donkere wereld te brengen. Ondertussen is de duisternis over Europa gedaald. Men wil de gedachtenis aan de christelijke bronnen van onze beschaving uitwissen.

De wortels van de moderne zending
Tot aan het einde van de negentiende eeuw had de moderne zendingsbeweging een hoogtepunt bereikt met haar invloed op de wereld. Sedert de reformatie was er een groei in de uitbreiding van het zendingswerk. De Moravische Broeders gingen naar Groenland en Suriname. Vanuit Duitsland begon het zendingswerk in China. Holland had vooral ook betrekkingen met Oost-Indië en de Britten concentreerden zich hoofdzakelijk op India en Afrika. De eerste eeuwen na de Reformatie stond Europa centraal in het uitvoeren van de zendingsopdracht. Met de eerste pioniers (zoals William Carey c.s.) uit Europa begon ook het zendingswerk vanuit Noord Amerika op gang te komen. De groei en bloei van de Gemeente van Christus is voornamelijk te danken aan dat zelfopofferende begin van deze eerste pioniers.

De doorwerking van de zending
In het kielzog van de prediking van het rijke Evangelie kwam er onderwijs, ziekenzorg en ook enige materiële vooruitgang. Een zendingsveld was een gebied waar donkere, noodlijdende, ondervoede mensen woonden. Weliswaar wel vaak in een pittoreske omgeving. In hun gedachten zag men de verkondigers staan onder de wuivende palmbomen, omringd door de heilzoekende zielen. Of men probeerde zich voor te stellen hoe hun pioniers door de oerwouden de duistere binnenlanden introkken. Iemand die in een stad werkte werd eertijds nauwelijks beschouwd als een echte zendeling.

Een onaangename ontdekking
De mensen die bereikt werden, maakten een geweldige ommekeer mee. Ook hun leefgemeenschappen en dorpen ondergingen grote verandering door de invloed van het evangelie. Bevrijd van allerlei boze invloeden kwam er geestelijke groei, die ook hun cultuur beïnvloedde. Deze positieve ontwikkeling in hun leven en in hun omgeving projecteerden ze terug op het land van herkomst van de zendelingen. Europa een christelijk land. Wat moet dat indrukwekkend zijn! Totdat ze tot de ontdekking kwamen, dat de zendingswerkers voortkwamen uit vaak kleine geloofsgemeenschappen, die weinig gemeen hadden met het zogenaamde Europese christendom. Het Europa waar de zogenaamde christelijke landen onder elkaar twee vernietigende wereldoorlogen voerden, waarvan de ruïnes in bepaalde gebieden nog als toeristische attracties in stand gehouden worden. Bij hun bezoek aan Europa werd hun beeld binnen de kortste keren bijgesteld. Zij konden maar moeilijk levende Gemeenten van Christus vinden. Wel doodse kerken en kathedralen, waarin de boodschap van het reddende evangelie niet gehoord werd. Waar ze soms maar nauwelijks welkom waren, omdat ze zulke moeilijke vragen stelden. Zij beseften dat ze terecht gekomen waren in een jungle van zonde en immoraliteit.

De moed niet verliezen
ECM- Nederland is de naam van de oorspronkelijke Europees Evangelische Zending (E.E.Z.). De Nederlandse tak van de E E Z is (evenals enkele andere zendingsorganisaties) ontstaan op het Brandpunt. Het is een zendingsbeweging die Europa in het vizier heeft. Diederick Eikelboom, de huidige directeur van ECM- Nederland, heeft in een artikel van het Nederlands Dagblad van 7 januari j.l. ons aangemoedigd om te zien wat God doet en nieuwe moed te vatten. Portugal wordt als voorbeeld genoemd, waar binnen 20 jaar het aantal evangelische christenen gegroeid is van 60.000 naar 300.000. Dat is 3% van de bevolking, waar de helft van de Europese landen minder dan 1 % evangelicale christenen kent. Waar we zo bezorgd waren over de toestand van de christenen onder het communistisch bewind, blijkt dat het er hier en daar na de val van de muur positiever uitziet dan verwacht werd. Met uitzondering van Albanië waar de kerk vanaf een bijna nulpunt weer opgebouwd moest worden. Landen als Oekraïne en Roemenië worden genoemd als geestelijke krachtcentrales. Ik wil dit graag aanvullen met een eigen voorbeeld. Vanuit de Africa Inland Mission zijn we in nauw contact met christenen in Roemenië, die zendingswerkers uitzenden naar Noord-Afrika, omdat de Roemenen daar minder moeilijkheden hebben om een visum te krijgen dan veelal uit andere Europese landen. Na een periode van minachting worden de evangelicale christenen in Frankrijk weer beter geaccepteerd. Er wordt nu, sedert onlangs, aan hen een positieve invloed op de onruststokers uit de buitenwijken van de grote steden toebedacht.

Een uitdaging
Het blijkt dat de allochtone christenen het een uitdaging vinden om ondanks cultuurverschillen ook aan de autochtonen het reddende evangelie van Christus te brengen. Laat het voor ons een uitdaging zijn om schouder aan schouder met hen nog velen te bereiken in eigen land, maar ook over onze vakantiegrenzen heen. Laat we ons beseffen dat Europa opnieuw het evangelie duidelijk en overvloedig moet horen. Mogen de Nederlandse kerken ontwaken en hun zendingsopdracht verstaan voor het nog zo duistere continent Europa.

Joop Schotanus