Even nadenken: Heeft de Bijbel gelijk?

Feike ter Velde • 80 - 2004/05 • Uitgave: 7/8
Even nadenken:
Heeft de Bijbel gelijk?


"De Bijbel is een geloofsboek en meer niet, net als al die andere geloofsboeken: de koran van Mohammed en de hindoeïstische veda’s".
Einde gesprek over de Bijbel. Maar wie de Bijbel leest ziet dat die niet alleen spreekt over onze relatie met de levende God, maar ook over verleden, heden en toekomst van de wereld waarin wij leven. Wie dat gaat ontdekken kan de vraag beantwoorden: "Heeft de Bijbel gelijk?"
Iets om over na te denken!


Het gaat bij de Bijbel eigenlijk om een verzameling van boeken. Die niet zijn uit de hemel komen vallen. Al die boeken zijn geschreven door zo’n veertig mensen, die elkaar meestal niet hebben gekend. Zij leefden over een lange periode van vijftienhonderd(!) jaar. De Bijbel beschrijft de geschiedenis – vanaf de schepping van de wereld – maar bevat ook gedichtenbundels, levensbeschrijvingen, profetieën over toekomstige dingen en allerlei brieven aan mensen en groepen van mensen. Een wonderlijke verzameling dus van allerlei literatuur. Wie er kennis van gaat nemen raakt ervan onder de indruk en mag uiteindelijk in een levende relatie met de levende God komen. Want hoewel de hele Bijbel geschriften van mensen zijn is het tegelijkertijd helemaal het Woord van God.
Het lezen ervan – maar dat moet je eerst zelf ervaren hebben, dus zelf gelezen hebben – werkt een wonderlijk rust en stilte in je hart uit. Tegelijkertijd een honger naar meer, een verlangen om dingen in je leven in orde te maken. Men kan zich afvragen waarom de Bijbel door zoveel mensen zo negatief wordt bejegend. Meestal komt dat van mensen die er nooit in hebben gelezen. Vaak heeft men een vooroordeel over de Bijbel, bij voorbeeld met de opmerking als waarmee dit artikel begint: "De Bijbel is een geloofsboek en ik geloof niet, dus lees ik er niet in". Omdat de Bijbel ook een ontdekkende werking in ons leven heeft – je gaat dingen zien die fout zijn, die zondig zijn en die je eigenlijk weg zou moeten doen en in orde zou moeten maken – kan er ook een scherpe afwijzing na het lezen erin ontstaan. Heel vaak bepaalt iemands ‘morele standaard’, zijn of haar ‘normen en waarden’, de houding tegenover de Bijbel. Laten we eens een paar belangrijke dingen over de Bijbel noemen:

Veranderde mensen
De Bijbel heeft van miljoenen mensen het leven heel diep aangeraakt en veranderd. Er zijn er niet weinigen die er hun leven voor over hebben gehad. Dat heeft te maken met de zeggingskracht ervan, het is Gods Woord. Als men de Bijbel leest gaat de Heilige Geest werken. Hij maakt het Woord van God levend. Dan komt het tot een confrontatie, waarbij een mens een keuze moet maken: vóór of tegen. Men kan de argumenten voor de waarheid van de Bijbel vaak niet weerleggen, maar dat betekent nog niet dat men dan ook tot dat levende geloof komt. Dat blijft een werk van God in het hart van een mens. Het moet er ook nooit om gaan de discussie te winnen, maar harten te winnen en zo de Here Jezus Christus te verheerlijk.

Toch moeten we discussie óver de Bijbel nooit uit de weg gaan. Vaak moet het daarmee beginnen als we in gesprek raken met iemand die niets van Gods Woord weet. Gods Woord keert niet leeg terug. De Heilige Geest gaat een werk doen door en vanuit het Woord van God. Het christelijk geloof is gebaseerd op traceerbare natuurkundige en geschiedkundige feiten, die niemand kan weerleggen. De schepping en de geschiedenis, zoals in de Bijbel te lezen is, hebben niet als doel ons de geschiedenis te leren als geschiedenis, maar die te verstaan als heilsgeschiedenis, zodat ons leven veranderd wordt. God, die onze Maker, is wil ook onze Verlosser zijn. Daartoe moeten God en mens tot elkaar worden gebracht. De kloof, die er door de zonde is gekomen tussen God en mens wordt overbrugd door de Bijbel. Daarin openbaart God wie Hij is, toont ons Zijn Zoon, Jezus Christus, en toont ons wat Hij heeft gedaan. Begrippen als zonde en vergeving zijn buiten de Bijbel volstrekt onbekend. Zonde en vergeving zijn de basisbegrippen in het christelijk geloof. De Bijbel is onvergelijkelijk met wat voor ander religieus boek dan ook, omdat de Bijbel geen religieus boek. Het is de waarheid en de openbaring van de waarheid over God en over de mens. Zijn geopenbaarde, liefdevolle en tevens enige weg om de kloof tussen God en mens te overbruggen is Zijn Zoon: Jezus Christus.

Verstand op slot?
De Bijbel vraagt nergens ons verstand op slot te doen en eenvoudig te geloven. De Schepper van alle dingen heeft de mens verstand gegeven om dat dan ook onder alle omstandigheden te gebruiken. Met religie is dat anders. Daarbij heeft men geen verstand nodig. Het christelijk geloof is niet: "Geloof het nou maar, dan komt het wel goed". Ons geloof is gebaseerd op het vaste fundament van de Bijbel. De Bijbel is als uit graniet gehouwen. Hij kan alle vragen doorstaan, alle intellectuele bezwaren weerleggen en er is ook een belangrijke rationele – verstandelijke – factor aan het christelijk geloof. Men wil christenen vaak wijsmaken: "Jij gelooft, want dat heb jij nódig". Daarmee worden christenen in de hoek van de zwakkelingen geplaatst. Het is echter zoals de grote wetenschapper, Dr. A.E. Wilder Smith zei: "Wie denkt moet wel geloven".
Mensen, die in de evolutietheorie geloven, hebben een ‘gesloten wereldbeeld’. Alles heeft zich in een reeks van toevalligheden binnen onze materiele werkelijkheid afgespeeld. Men is dan geheel gevangen binnen de muren van het ‘hier en nu’. Binnen dat wereldbeeld kan geen geloof in God bestaan en daarom vindt men de Bijbel ook niet geloofwaardig en niet de moeite van het lezen waard. Zij moeten er eerst overtuigd worden dat een ‘gesloten’ wereldbeeld een onjuist beeld is en dat we dat nu ook wel kunnen weten. Voorbeeld: Neem een onbewoond eiland midden in een oceaan. Leg er honderdduizend bouwstenen neer en wat hout en ga weg. Kom over een X-aantal jaren of eeuwen terug. Is er dan van die stenen en dat hout vanzelf een huis tot stand gekomen? Ieder weldenkend mens antwoordt met een helder: "Nee, natuurlijk niet". Toch is dat het geloof van iemand die de evolutieleer aanhangt en een gesloten wereldbeeld heeft. Zo iemand denkt dat we wetenschappelijk alles kunnen verklaren. Maar niets is minder waar.

Zwarte gaten
Een voorbeeld: sinds 1967 weten we van het bestaan van de ‘zwarte gaten’ in het heelal. Geen enkele van onze natuurwetten, waarin wij de natuur wetenschappelijk hebben vastgelegd, kan daarop worden losgelaten. Het zwarte gat is gewoon een totaal andere werkelijkheid dan de onze. We kunnen er niet bij, we kunnen ze niet meten, noch de enorme zuigkracht in onze begrippen vangen. Het zwarte is vermoedelijk een geïmplodeerde – naar binnen geëxplodeerde – ster. Als de aarde erin zou verdwijnen zou zij worden samengedrukt tot een blokje van één kubieke centimeter. Hieruit blijkt dat hoe meer de wetenschap weet, des te bescheidener zou zij moeten worden aangaande de werkelijkheid waarin wij leven en haar ontstaan.

De zwaartekracht
Laten we even bij onze eigen wereld blijven. Iedere seconde van ons leven hebben we te maken met de zwaartekracht. Alles wat uit onze handen valt, valt op de grond. We weten dat het er is, maar eigenlijk niet wàt het is en hoe het komt. Zij treedt op in ons hele bestaan en in de ruimte rond onze wereld. Waarom is het er en hoe is het er gekomen? We hebben geen antwoord op die vragen. Zwaartekracht kan nimmer veranderen en verandert ook nimmer. Zij was vanaf het eerste begin in het universum aanwezig. Zij behoort eenvoudige bij het plan dat de Schepper uitvoerde in Genesis 1. Wij, noch de wetenschap, kunnen verklaren hoe het komt dat objecten – hemellichamen – op elkaar reageren op zulke enorme afstanden in de ruimte. Die wondermooie Bijbel geeft ons wel het antwoord op die vraag: "Alle dingen zijn door Hem (Jezus Christus) en tot Hem geschapen; Hij is vóór alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem" (Col. 1:16,17) – Het woord ‘bestaan’ in de Griekse grondtekst betekent vertaald: ‘het staat bijeen’ – of: ‘het is bij elkaar geplaatst’ – of: ‘wordt bij elkaar gehouden’. Letterlijk staat er eigenlijk: ‘hebben voortdurend hun bestaan in Hem’. Met andere woorden: dat is nu nog steeds het geval. Als slechts een fractie van een seconde de zwaartekracht zou weg vallen dan is terstond heel het universum in totale chaos. Alle hemelse objecten, de aarde, de maan en de sterren worden niet langer bij elkaar gehouden en zouden rampzalig uiteen vallen.
Een andere bijbeltekst zegt: "Hij draagt alle dingen door het Woord zijner kracht" (Hebr. 1:3). Het Griekse woord voor ‘dragen’ – phero’ – betekent niet alleen iets ‘optillen’, maar veel meer ook: ‘alle bewegingen controleren, in de hand houden’. In het universum, compleet met de zwaartekracht, geschiedt dat ‘dragen’ door het Woord van de levende God. Als Hij dat Woord zou terugtrekken, wat dan?

De zwaartekracht wordt bijna niet begrepen door de wetenschap, behalve dan dat zij ervoor zorgdraagt dat alles goed gaat in het universum en dat zij geen seconde, noch een fractie daarvan, kan worden gemist. Zij is een van de blijken van zorg door het Woord van de levende God.

Een levende cel
Je kunt ook naar de wereld in het klein kijken. Bij voorbeeld een levende cel uit je eigen lichaam. Die kun je met het blote oog niet zien. Maar daarin gebeurt ongelofelijk veel. Daar wordt door het ene deel binnenin die cel informatie uitgezonden naar een ander deel. Zoveel, dat men zo’n duizend boeken van elk vijfhonderd pagina’s, met een normale lettergrootte, nodig heeft om de informatie op te schrijven. Maar dat niet alleen. Om informatie door te geven en te ontvangen is communicatie nodig, anders gezegd: is een taal nodig. Waar twee dezelfde taal gebruiken moet vooraf ook een taalovereenkomst zijn gemaakt. Het feit dat u dit leest komt omdat we hebben afgesproken wat de woorden van dit verhaal betekenen. Is dat door ‘toeval’ ontstaan, of door de factor ‘tijd’? Of door een bliksemflits? Kom nou…!
De Bijbel zegt: "Alle dingen zijn door het Woord geworden (geschapen) en zonder dit is geen ding geworden, dat geworden is. In het Woord was leven en het leven was het licht der mensen" (Joh. 1:3-4).

Hebt u al kennis genomen van het Woord van God: de Bijbel. Duizenden wetenschappers, inclusief Nobelprijswinnaars, hebben geen enkel intellectueel bezwaar tegen de Bijbel. Zij hoeven hun verstand niet op slot te doen bij het lezen ervan. Want de Bijbel is wáár, in wat hij zegt over alle dingen. Ook van het universum, de wereld en ons leven.

Feike ter Velde