Frans Gunnink: Evolutiegeloof en de Bijbel

Feike ter Velde • 85 - 2009 • Uitgave: 10
Frans Gunnink

Evolutiegeloof en de Bijbel


In dit zogenaamde Darwinjaar is het debat over schepping of evolutie flink op gang gekomen. In de jaren ’60 werden de gelovigen, vooral via radiolezingen op zondagavond, van hun geloof in de schepping afgeholpen door o.a. de gereformeerde theoloog dr. Harry Kuitert, die inmiddels is weggegleden in het atheïsme. Thans zijn de meer Bijbelgetrouwen aan de beurt om hun scheppingsgeloof op te geven. Zij, die eerst verzet boden tegen het evolutionisme, lijken de verliezers geworden in de geestelijke strijd. Kan de Bijbel, als betrouwbaar Woord van God, nu definitief dicht? Of…?


Frans Gunnink (45), journalist en pr- en publiciteitsadviseur in de financiële wereld, verbaast zich met vele anderen over de snelheid waarmee de christelijke wereld de filosofie van het evolutionisme lijkt te aanvaarden, zonder dat we beseffen dat die op belangrijke punten in tegenspraak is met de Bijbel als gezaghebbend Woord van God. Natuurlijk zeggen christenen die de evolutie accepteren dat ze orthodoxe gelovigen zijn, maar de vraag is hoe consistent je dat kunt verdedigen. Want alle belangrijke leerstellingen uit de Bijbel vinden hun wortels in Genesis. En als Paulus in 1 Korintiërs 15 schrijft over Jezus als de laatste Adam, zou hij dan de eerste Adam als niets meer dan een metafoor, een beeld hebben beschouwd? Nee, natuurlijk niet. Alle schrijvers in het Nieuwe Testament en ook de Here Jezus zelf beschouwden Genesis als een historisch verslag van de schepping.

De pijn zit hem volgens mij in twee dingen. Veel christenen achten de uitkomsten van de wetenschap hoger dan het Woord van God. Min of meer kritiekloos wordt aangenomen dat het grote evolutionaire kader onomstotelijk vast staat. En als het Woord in tegenspraak lijkt, wordt het - soms onbewust én zeer voorzichtig - aangepast, ofwel theologisch gekneed totdat het passend lijkt. En het tweede probleem is dat men moeite heeft met het onderscheid maken tussen feiten en interpretatie. Het lijkt hooghartig om dit over hooggeleerde wetenschappers te zeggen, maar ik ben er echt van overtuigd. Als je kijkt naar zaken die te maken hebben met de oorsprong, is er zoveel wat steunt op interpretatie. Het gaat altijd om het vertrekpunt, de vóórvragen, de denkkaders, waarbinnen men die ‘feiten’ wil interpreteren, uitleggen. Als men ervan uit gaat dat alles in de natuur ‘naturalistisch’ moet worden geïnterpreteerd en de oorzaken altijd ‘naturalistisch’ zijn, dan heeft men zichzelf eerst een ‘gesloten’ wereldbeeld geschapen, om daar dan vervolgens de ‘harde bewijzen’ voor het evolutiegeloof aan te ontlenen.

Ik kwam op 23-jarige leeftijd in contact met een mededienstplichtige, een heel intelligente jongen. Hij was op een gegeven moment de jongste Meester-Vrijmetselaar van Nederland, maar was kort daarvoor tot levend geloof in de Here Jezus Christus gekomen. Hij getuigde van zijn geloof. Ik was erg zoekend, want ik had het geloof in mijn dagelijks leven achter me gelaten. Mijn goede gereformeerde opvoeding was nooit ontkiemd. Maar wat hij mij vertelde, daar was ik naar op zoek. Hij leefde echt voor de Here. Daar en toen ben ik zelf tot levend geloof in Christus gekomen. Hij heeft met me gebeden, want wat hij had, dáár verlangde ik ook naar. Het was belangrijk dat hij de vragen die ik had over schepping en evolutie, kon beantwoorden. Voor mij stond het als een paal boven water: als we als mensen hier zijn gekomen door evolutie, dan kan ik rationeel de Bijbel niet geloven. Want of de Bijbel is waar, als Woord van God, of niet.

De god van dood en verderf
De Brit dr. Philip Bell van wat nu de organisatie Creation Ministries International is, bezocht ons land in 2002 voor het eerst. Hij legt in lezingen voortdurend de nadruk op het uitgangspunt van de evolutietheorie. Als God de schepping zoals we die nu zien, in het begin tot stand liet komen door dood en verderf, via de weg van de evolutie, dan is dat niet de God die volgens mij in de Bijbel tot ons komt. Zou God, die na Zijn schepping zegt dat het ‘zeer goed’ was, dood en lijden hebben gebruikt in Zijn schepping? Het evolutiegeloof tast daarom in mijn ogen het karakter van God aan.

Bekende vragen
Vrij snel ontstond er contact met anderen en gemeenschappelijk zijn we de Mediagroep In Genesis begonnen, met een website (www.scheppingofevolutie.nl), vertaalden betrouwbare artikelen en hielden spreekbeurten in het land. Er was in het Engels veel beschikbaar, maar in de Nederlandse taal nauwelijks. Daar is inmiddels gelukkig veel in verbeterd. Je merkt dat het steeds weer dezelfde vragen zijn die leven onder christenen. Daarom hebben we samen met een uitgever het initiatief genomen een boek te vertalen dat in het Engelse taalgebied een standaardwerk is op dit terrein: Hoe bestaat het! - Zestig vragen over schepping, evolutie en de Bijbel. Het is door wetenschappers uit Australië en Nieuw-Zeeland geschreven in eenvoudige bewoordingen, terwijl moeilijke vragen niet uit de weg worden gegaan, zoals de herkomst van de sterren die miljoenen lichtjaren weg staan, terwijl het heelal toch jong is. Ons doel is te laten zien dat Bijbelgetrouwe christenen aan de Bijbel kunnen vasthouden als betrouwbaar, ook in historisch opzicht.

Natuurlijk doet de Bijbel een beroep op ons om te geloven in de God van wonderen, anders kunnen we ook niet geloven in de maagdelijke geboorte van Christus, noch in Zijn opstanding uit de dood na drie dagen. De meeste theïstische evolutionisten geloven daar ook in, hoewel het over wonderen gaat. Maar voor zo iemand ontstaat er een complete ongerijmdheid in zijn denken: vergelijkbare wonderen van God sluit hij uit bij de bestudering van de schepping.
We moeten niet lijdzaam afwachten hoe het geloof in de almachtige wetenschap het christelijk geloof ondermijnt. Er zijn antwoorden te geven, goede antwoorden, betrouwbare wetenschap. Maar ons denken moet beginnen bij het Woord van God. Van daaruit verklaren we en zien we de wereld.

Feike ter Velde

Sprekers van Mediagroep in Genesis zijn ook uit te nodigen voor lezingen in kerken en scholen. Neem contact op via www.scheppingofevolutie.nl.


Kader

In 1999 zei de toenmalige hoogleraar Ronald Plasterk, nu minister van Onderwijs, en vurig evolutionist, iets interessants in de Groene Amsterdammer:
“Ik ben het met de orthodoxen eens dat er een duidelijke keuze is: Of we bestaan omdat God ons op de een of andere manier geschapen heeft, of we zijn het gevolg van een natuurlijk proces van toevallige mutaties en selectie van de best aangepasten, kortom van evolutie. We zijn bedoeld, of we zijn zomaar ontstaan. Het standaard VU-compromis dat schepping en evolutie allebei waar kunnen zijn, omdat het ene een religieuze en het andere een wetenschappelijke categorie is, dat is eigenlijk toch een flutcompromis, een woordenspelletje zonder betekenis.”