Gay Pride, een superleuk feestje! (1)

Hans Kruisman • 86 - 2010 • Uitgave: 13
Deze titel ontleen ik aan een uitspraak van een bekende EO-vertegenwoordiger die de ‘Gay Pride’1 een ‘superleuk feestje’ noemde en zoals hij dat zelf formuleerde, niet zoveel affiniteit met ‘regeltjes’ had.
Liefde mag je toch uitdragen?
In het voorjaar van 2010 claimde de homoseksuele beweging haar recht voor deelname aan de mis in de R.k-kerk. In eerste instantie weigerde deze kerk hun deelname. Dat hebben ze geweten! Tijdens een demonstratie die hiervoor werd gehouden, hielden enkele leden van de homoseksuele beweging een bordje in de hand waarop de tekst stond: ‘Liefde is geen zonde!’.
Hoe gaan wij als christenen met dit soort van opmerkingen om? Nu hoor ik u al denken. ‘Leuk om dit te bespreken, maar wat heb ik eraan?’ Twee redenen:
Wij christenen kunnen de ‘moderne mens’ beter begrijpen en ook helpen wanneer wij enige kennis hebben opgedaan van het denken dat het gevolg is van de invloed die de New Age hierop heeft. Velen hebben geen weet van de grote invloed van het ‘postmoderne’ denken. Ook christenen zijn te beïnvloeden! Heel regelmatig hoor ik de opmerking: ‘Daar doe ik niet aan!’ of ‘Dat doet mij niets!’. Door de onbekendheid met de processen die de duisternis aanstuurt, brengen deze christenen zichzelf in groot gevaar.

De laatste tijd speelt de homoseksuele beweging een dominante rol in de maatschappij. Deze ontwikkeling is een belangrijk teken van de eindtijd! In het Woord van God zien wij dat als het inluiden van de ‘eindtijd’ voor die toenmalige wereld. Zowel bij Noach (zondvloed) als bij Lot (vernietiging van Sodom en Gomorra) zien wij een onnatuurlijk geslachtsverkeer, Judas :6-7; Genesis 19:4-5. Deze gebeurtenissen zijn ons tot een waarschuwend voorbeeld gesteld, 2 Petrus 2:4-6. Het is mijn wens om in dit eerste artikel de aandacht te vestigen op het woord ‘liefde’. De vertegenwoordiger van de EO had niet zoveel affiniteit met ‘regeltjes’. Het is liefde zonder regeltjes. Laten wij maar met de deur in huis vallen. Liefde staat nooit los van regeltjes!
De ‘Bijbelse’ liefde is de dienaar van de Waarheid. Wel is het zo dat de liefde hierin een belangrijke plaats inneemt. ‘Zij (de liefde) is niet blijde over ongerechtigheid, maar zij is blijde met de waarheid. Alles bedekt zij, alles gelooft zij, alles hoopt zij, alles verdraagt zij… Zo blijven dan: Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de meeste van deze is de liefde…’ (1 Korintiërs 13:6-13). Nooit mogen wij als christenen de ‘Bijbelse’ liefde isoleren van het Bijbels fundament, de gezonde leer. ‘Heilig hen in uw waarheid; uw woord is de waarheid’ (Johannes 17:17). Deze liefde is zorgzaam, echte hulp voor je naaste en gaat slechts akkoord met de dingen die in overeenstemming zijn met God en Zijn Woord. ‘Jezus antwoordde en zeide tot hem: Indien iemand Mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren…’ (Johannes 14:21-23).
In het Bijbelgedeelte van Filippenzen 1:9-10 ‘En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig moge zijn in helder inzicht (e’pignosis = juiste kennis) en alle fijngevoeligheid, om te onderscheiden, waarop het aankomt. Dan zult gij rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus’, lezen wij twee kenmerken waaraan de liefde moet voldoen. ‘Juiste kennis’ (kennis die overeenkomt met het Woord) en ‘fijngevoeligheid’. ‘…maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus. En aan Hem ontleent het gehele lichaam als een welsluitend geheel en bijeengehouden door de dienst van al zijn geledingen naar de kracht, die elk lid op zijn wijze oefent, deze groei des lichaams, om zichzelf op te bouwen in de liefde’ (Efeziërs 4:11-16). De liefde kan alleen groeien indien wij ons aan de Waarheid houden. Wij houden ons aan de Waarheid indien wij gehoorzaam zijn aan de God der Schriften.
En Hij vraagt van ons om in Hem te blijven. ‘…blijft in Mij, gelijk Ik in u. Evenals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet aan de wijnstok blijft, zo ook gij niet, indien gij in Mij niet blijft. Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen’ (Johannes 15:3-5); ‘…wandelt in Hem… want in Hem woont al de volheid der godheid lichamelijk; en gij hebt de volheid verkregen in Hem’ (Kolossenzen 2:6,9-10). Wanneer wij wandelen in afhankelijkheid van de kracht van de Heilige Geest, zullen wij de volheid van Hem ervaren. Dit uit zich in het dragen van veel vrucht. Wij dienen ons te realiseren dat de liefde niet voortkomt uit onszelf, maar uit God. ‘Maar de vrucht van de Geest is liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid’ (Galaten 5:22). Liefde is de vrucht van de Geest.
Maar door het nieuwe denken ontkent men de noodzakelijke relatie tussen liefde en het fundament (= Woord en Geest) van God. Wat ernstig! Wil de Bijbelse liefde niets weten van regeltjes? De liefde die God ons wil schenken, kan niet functioneren zonder ‘regeltjes’ (= geboden).
‘…wie in de liefde blijft, blijft in God en God blijft in hem’ (1 Johannes 4:16).
‘En wie zijn geboden bewaart, blijft in Hem en Hij in hem’ (1 Johannes 3:23).
De liefde wordt een ongeleid projectiel dat een ramp kan veroorzaken wanneer wij deze loskoppelen van het Woord der Waarheid. De liefde die wij uit God mogen ontvangen, wil en kan alleen functioneren in gehoorzaamheid aan de ‘regeltjes’ die God ons gegeven heeft!

Hans Kruisman

1 Gay pride is van resp. Gay (Engels) = homoseksueel en pride (Engels) = trots; hoogmoed. Gay pride = een trotse homoseksuele parade (vgl. met Spreuken 6:16-19; 8:13). Elk jaar wordt in Amsterdam de Gay Pride georganiseerd. Deze botenparade is het grootse gay-evenement van Nederland.