Gay Pride, een superleuk feestje! (2)

Hans Kruisman • 86 - 2010 • Uitgave: 14/15
In dit tweede artikel is het mijn wens om de aandacht te vestigen op de uitspraak dat de Gay Pride, een botenparade voor en door homoseksuelen door de grachten van Amsterdam, een superleuk feestje is. “Jullie christenen moeten maar eens ophouden met dat oordelen! Jij kent je eigen Bijbel niet eens! Er staat ‘Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt’ (Matteüs 7:1). En trok Christus dan niet met de zondaren en tollenaars op” (zie Matteüs 9:11)? Voordat ik de gelegenheid kreeg om daarop ‘rustig’ te reageren, was de persoon al met een triomfantelijke houding verdwenen. Kennelijk was hij overtuigd van zijn eigen superioriteit en niet geïnteresseerd in een dialoog. Ach, dat kon ik toch weten! Hij laat zijn ‘superleuk feestje’ toch niet bederven door zo’n moralist!

Wanneer wij in deze situatie staan, is het wenselijk om te onthouden dat het niet uw strijd tegen de duisternis is. Wij moeten slechts stand houden. Wij dienen altijd open te staan om verantwoording af te leggen van de hoop die in ons is, gelegen of ongelegen (2 Timoteüs 4:2). Onze drijfkracht dient de ‘liefde’ te zijn. Deze liefde wenst de naaste in zijn of haar omgeving te kennen en te respecteren en heeft geen enkel ander motief. Probeer niet met argumenten uw gelijk te bewijzen, want het is alleen de Heilige Geest die de mens kan overtuigen.
Laten wij weer terug gaan naar onze praktijksituatie. De eerste reactie was: ‘Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt.’ Hoe moeten wij nu hierop antwoorden? Deze aangehaalde Bijbeltekst spreekt over het huichelachtig oordelen. Wij worden juist aangemoedigd om tot een rechtvaardig oordeel te komen. ‘Huichelaar, doe eerst de balk uit uw oog weg, dan zult gij scherp kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder weg te doen’ (Matteüs 7:5). Oordelen op zich is niet verkeerd, maar het moet wel op een rechtvaardige (eerlijke) manier gebeuren. ‘Oordeelt niet naar het aanzien, maar oordeelt met een rechtvaardig oordeel’ (Johannes 7:24).
Homoseksualiteit is een geaardheid, het is een symptoom van de gebrokenheid van de schepping na de zondeval, die vormgegeven kan worden door de keuze die je maakt. Kies je voor een heteroseksuele of homoseksuele levensstijl? Wij dienen niet over de geaardheid te oordelen, ongeacht hoe die tot stand is gekomen, maar alleen over de levensstijl. De homoseksuele levensstijl is tegennatuurlijk en in strijd met Gods scheppingsorde. Het is een gruwel voor God (Leviticus 18:22; Romeinen 1:24-28; enz.). Het gaat in tegen de gezonde leer (1 Timoteüs 1:8-10). Dat de homoseksuele levensstijl in liefde en trouw wel toelaatbaar zou zijn, mist elke ‘Bijbelse’ grond.
We dienen, zoals wij in het eerste artikel van deze reeks hebben aangegeven, de liefde niet tot norm te stellen. Alleen het Woord van God dienen wij tot norm te stellen. Dat op basis van Galaten 3:28 deze levensstijl wel toelaatbaar zou zijn, verraadt gebrek aan inzicht. Deze tekst spreekt niet over een bepaalde levensstijl, maar over de verlossing in Jezus Christus. En daarin heeft God geen enkele voorkeur voor Jood of Griek, of voor mannelijk of vrouwelijk. (Voor verdere studie verwijs ik naar het boek De Bijbel aan het Woord, een uitgave van Het Zoeklicht.) De Schrift ziet homoseksueel gedrag als zonde, maar tegelijkertijd dienen wij respectvol om te gaan met de mens die homoseksuele gevoelens kent.

Laten wij nu de tweede reactie van deze persoon bestuderen. Op een verwijtende toon sprak hij tot mij: “…en trok Christus dan niet met de zondaren en tollenaars op!?” Christus kan zich niet verenigen met hetgeen in de wereld is. ‘Hebt de wereld niet lief en hetgeen in de wereld is. Indien iemand de wereld liefheeft, de liefde des Vaders is niet in hem’ (1 Johannes 2:15). Het is de waarschuwing dat wij de Bijbelse liefde niet mogen verbinden met hetgeen in de wereld is. Want dan is het niet de liefde van onze hemelse Vader die ons daartoe beweegt, maar de eros-liefde. De ik-gerichte liefde.
Dat Christus bij de zondaren en de tollenaars zat, is niet het gevolg van een wens om eens bij een ‘superleuk feestje’ aanwezig te zijn. Christus zat bij zondaren en tollenaars met een specifiek doel. Hij zat niet bij de mensen die ‘trots’ (Engels: Pride) zijn op hun identiteit en dat ook duidelijk willen uitdragen. Deze mensen vinden zichzelf gezond en wensen geen Jezus als hun Heiland en Verlosser. Hun ‘superleuk feestje’ moet doorgaan, net zoals bij de overpriesters en de Farizeeën.
‘En toen de Farizeeën dit zagen, zeiden zij tot zijn discipelen: Waarom eet uw meester met de tollenaars en zondaars? Hij hoorde het en zeide: Zij, die gezond zijn, hebben geen geneesheer nodig maar zij, die ziek zijn’ (Matteüs 9:11-12). Christus komt bij hen waarvan de harten voor Hem open stonden (Matteüs 21:31-32). Hij riep deze zondaren op tot bekering. Dat was het doel van Zijn bezoek. Het is niet naar de Schrift om in deze zondaren de homoseksuele beweging te willen zien. Dat is een omkering van feiten. De homoseksuele beweging kan eerder met de farizeeën vergeleken worden. In het derde artikel hoop ik daarop verder in te gaan.

Is de Gay Pride een superleuk feestje voor de christenen? We plaatsen even de feiten op een rijtje.
• De organisator van dit feest ziet deze Gay Pride als ‘Duizenden mensen die trots zijn op hun identiteit en daar ook voor durven uitkomen.’ Durf uit te komen voor de homoseksuele levensstijl en bestrijd hen (dus o.a. de christenen) die denken dat wij ‘ziek’ zouden zijn.
• Christus is niet aanwezig bij hen die geen geneesheer nodig achten.
• Wij als christenen dienen, op basis van het Woord van God, de homoseksuele levensstijl af te keuren.
• Zoals wij dat in het eerste artikel van deze reeks hebben geschreven, staat de liefde niet los van het Woord. Deze liefde kan zich niet verenigen met de homoseksuele levensstijl. Een gruwelijke zonde!
Er blijft geen andere conclusie over dan dit ‘superleuk feestje’ als een kenmerk te zien van de totale verdorvenheid van de trotse mens die zijn Schepper niet wenst te gehoorzamen.
De Gay Pride is een ‘superslecht feestje’, waar wij als christenen niet blij van kunnen worden!

Hans Kruisman

Hans Kruisman is auteur van De Bijbel aan het Woord. Onlangs is bij Het Zoeklicht de tweede druk verschenen.