Gay Pride, een superleuk feestje! (3)

Hans Kruisman • 86 - 2010 • Uitgave: 16
De bekende EO-vertegenwoordiger die de ‘Gay Pride’ een ‘superleuk feestje’ noemde, wees ook op die moralistische christenen. ‘Wat zijn jullie een stel Farizeeën!’ In dit derde artikel nemen wij deze reactie onder de loep.

Eerst wil ik u een korte samenvatting geven van de eerste twee artikelen.
In het eerste artikel heeft u kunnen lezen dat de liefde nooit los staat van het Woord van God. De liefde wordt een ongeleid projectiel dat een ramp kan veroorzaken wanneer wij deze loskoppelen van het Woord der Waarheid. Liefde en regeltjes horen bij elkaar! De Bijbelse liefde is niet blij met ongerechtigheid.
In het tweede artikel stond dat homoseksualiteit een geaardheid is. Het is een symptoom van de gebrokenheid van de schepping na de zondeval, dat vormgegeven kan worden door de keuze die men maakt. Kiest hij of zij voor een heteroseksuele of homoseksuele levensstijl? Wij dienen niet over de geaardheid te oordelen, ongeacht hoe deze tot stand is gekomen, maar alleen over de levensstijl. De homoseksuele levensstijl keurt de Schrift duidelijk af. Jezus is niet aanwezig bij de mens die ‘trots (Engels: pride)’ is op deze identiteit. Deze mens wenst geen Heelmeester die hem kan genezen. Wij, gelovigen, kwamen tot de conclusie dat je van de Gay Pride, een ‘superslecht feestje’, niet blij kunt worden!

Wat zijn jullie een stel Farizeeën!
Met deze laatste uitdrukking bedoeld men vaak hen die alleen de Here en Zijn Woord als kompas voor het leven willen gebruiken en daarvan ook willen getuigen in woord en daad.
Is deze beschuldiging wel terecht?
Ja! Het zou voor ons christenen een eer moeten zijn om zo uitgescholden te worden.
Nee! Deze beschuldiging heeft geen enkele relatie met de Bijbelse inhoud van het woord ‘Farizeeën’. Dan slaat men de plank volkomen mis. In dit geval voldoet deze homoseksuele beweging eerder aan die kwalificatie dan de ‘orthodoxe’ christenen.
De Farizeeën waren vijanden van Christus (Matteüs 12:14,24). Zij legden het accent op uiterlijk vertoon en wensten door hun trots aangesproken te worden met ‘Rabbi’ (Matteüs 23:1-8). Het waren blinde leidslieden (Matteüs 23:16). Ze stonden met hun eigen regels boven het Woord (Matteüs 15:1-6) en geloofden in hun eigen gerechtigheid (Lucas 18:9-14). Ik hoop dat u zich hierin niet kunt vinden. Wij hebben Jezus Christus van harte lief en mochten met een gebroken hart tot Hem komen. Wij gaan ons niet verheffen boven het Woord (1 Korintiërs 4:6). Wij dienen Hem in gehoorzaamheid en nederigheid. De schriftgetrouwe christen mag en kan men niet vergelijken met Farizeeën. Een grotere tegenstelling tussen de Farizeeën en wij als christenen, die alleen naar het Woord wensen te wandelen, is nauwelijks denkbaar!

Ik zou met een persoonlijk woord nog iets willen zeggen tot hen die de homoseksualiteit in het leven ervaren.
• Hoe kun je jezelf op een ‘superslecht feestje’, een feestje van trots, aan de regels van de organisatie houden, terwijl jij jezelf duidelijk wenst te profileren als christen? De organisatie van de Gay Pride heeft hiervoor een waarschuwing afgegeven. ‘Je doet mee of je zal worden afgeschoten!’ 1 Deze uitspraak dwingt je tot een keuze.
• Zij, die gezond zijn - ook de vele deelnemers aan de Gay Pride die dat van zichzelf denken en niets willen weten van die moralistische christenen - hebben geen arts nodig, maar zij die ziek zijn. ‘En toen de Farizeeën dit zagen, zeiden zij tot zijn discipelen: Waarom eet uw meester met de tollenaars en zondaars? Hij hoorde het en zeide: Zij, die gezond zijn, hebben geen geneesheer nodig maar zij, die ziek zijn’ (Matteüs 9:11-12). Christus komt bij hen waarvan de ‘gebroken’ harten voor Hem open stonden. Christus is niet aanwezig bij hen, zoals deze homoseksuele beweging, die geen geneesheer nodig achten. Zie toch op Christus die hierin voor ons tot voorbeeld is geweest.
Met deze twee gegevens in de hand kun je maar één conclusie trekken. Wat heb jij dan daar te zoeken? De ‘Gay Pride’ is een feestje waar je niets te zoeken hebt.

Ga niet alleen met deze last door het leven. Leg deze last eerst en vooral bij God neer. Kom er voor uit en spreek met broeders/zusters in de gemeente of kerk die jou willen bijstaan. Ik hoop dat je, na het lezen van deze artikelenreeks, duidelijk inziet dat je een keuze moet maken. Alleen een radicale keuze kent radicale gevolgen!
‘Geliefden, ik vermaan u als bijwoners en vreemdelingen, dat gij u onthoudt van de vleselijke begeerten, die strijd voeren tegen uw ziel; en dat gij een goede wandel leidt onder de heidenen, opdat zij, nader toeziende op datgene, waarin zij u als boosdoeners belasteren, op grond van uw goede werken God mogen verheerlijken ten dage der bezoeking’ (1 Petrus 2:11-12). Deze tekst is voor iedereen van toepassing. Dus ook voor mij!
Laten wij, tot eer van onze God, gehoorzaam zijn aan het Woord.
Ik wens je Gods zegen toe.

Hans Kruisman

Hans Kruisman is auteur van De Bijbel aan het Woord, een Zoeklicht-uitgave.

1