Gebed is het geheim van iedere herleving

Feike ter Velde • 80 - 2004/05 • Uitgave: 11
Gebed is het geheim van iedere herleving

Wie vertrouwd is met het lezen van de Bijbel heeft geleerd de dingen altijd te zien in perspectief, zoals bij voorbeeld het heden te verklaren uit het verleden. Dat doet de Schrift ook altijd. Als Gods daden worden beschreven, zoals al mijmerend soms door de psalmist, dan wordt altijd weer teruggegrepen op wie de Here was en wat Hij deed in vroegere tijden. Ook zijn wonderdaden komen in het perspectief te staan van Zijn almacht en – hoewel wonderen – toch voor de gelovige mens niet te moeilijk om te begrijpen. Immers, de God van de Bijbel is de God die altijd wonderen doet (Ps. 72:18).
Een degelijke gereformeerde professor in de Koreaanse kerk – hij had in Nederland gestudeerd – vertelde mij over het wonder, dat de Here in zijn gezin had geschonken, toen zijn 13-jarige dochter plotseling was genezen van een ernstige hartkwaal. Ze was in Nederland voor onderzoek geweest om een halfjaar later met haar vader naar ons land terug te keren voor een open hartoperatie. Haar dossier werd erbij gehaald en dezelfde hartspecialist kon – na onderzoek – niet anders dan in opperste verbazing zeggen dat een operatie niet nodig was. Ze was volkomen gezond geworden. "Hoe kon dat gebeuren?", vroeg ik hem. Zijn vriendelijke blik keek mij verbaasd aan: "Nou", zei hij, "onze hele kerk met zo’n drieduizend leden was vanaf dat we op reis gingen naar Nederland, in gebed, soms hele dagen. Er werden speciale gebedsdagen en –nachten gehouden op de gebedsberg (een eigen berg van de kerk, buiten de stad, waar gebedsdiensten worden gehouden, ftv). Toen heeft de Here gehoord. Hij is toch een God van wonderen?".

Mijn verbazing was daarom zo groot, omdat hij dit zei met een zekere mate van vanzelfsprekendheid. Hij herinnerde mij aan de dagen van opwekking in Korea (1907) en de wonderen die de Here, ook in de moeilijkste tijden, had gedaan onder Koreaanse christenen. Onder de Japanse bezetting en de christenvervolging, maar ook tijdens de Koreaanse oorlog begin jaren ’50 en ook daarna. Korea heeft de meeste zendelingen uitgezonden in deze wereld. Overal planten zij, vooral in de Derde Wereld, nieuwe kerken die spoedig tot bloei komen. De Geest van de herleving is onder hen, die een vurig verlangen in de harten legt om de Boodschap verder te dragen. Ook zij weten: de tijd is nog kort.

Als de Here gaat werken onder ons, zoals Hij dat zo vaak in de geschiedenis heeft gedaan, dan mogen we dat herkennen als van Hem. Dode orthodoxie wordt een levend geloofsleven. Plotseling worden onze ogen ervoor geopend, dat dit altijd al in de Bijbel heeft gestaan, maar we zagen het niet. We hebben niet langer onze, verdeeldheid brengende, theologische stokpaardjes nodig om zelf staande te blijven. We worden vervuld met Gods Geest en zoeken wat ons bindt met al Gods kinderen. Alle eigengemaakte vastigheden wankelen, om plaats te maken voor de heerlijkheid Gods. Die breekt soms met zoveel kracht door in tijden van herleving, dat zij gepaard gaat met emotionele en fysieke verschijnselen. Dr. Martin Lloyd-Jones – arts en theoloog – schrijft hier frappante en mooie dingen over. (Boek: "Toon mij Uw heerlijkheid" – uitg. J.J. Groen).
Iedere opwekking komt niet via de officiële kerkelijke kanalen, maar door gebed, rechtstreeks van de hemel. Het geheim is: gebed!

Namens de redactie
ftv