Gebedsgroep

Jef de Vriese • 87 - 2011 • Uitgave: 9
De last van het lijden is groter dan u kunt dragen, maar de Heilige Geest komt uw zwakheid ter hulp (Romeinen 8) en de vrede Gods die alle verstand te boven gaat, vult uw harten en gedachten. De Heilige Geest pleit met zuchtende gebeden volgens de wil van de Vader die verhoort.
De overwinnaar, Christus, de Opgewekte, die aan de rechterhand van God is, pleit voor u. Elke beschuldiging wordt tenietgedaan, elke aanval op uw kindschap Gods wordt ontkracht en alles werkt mee ten goede.
Als u een gebedsgroep nodig hebt die uw zuchten kent en er voor bidt: hier hebt u Hem: de personen van de Drie-ene God bidden, pleiten en verhoren. Dit is God die ons bemoedigt te midden van ons lijden. U kunt de heerlijkheid bereiken, omdat God zich aan u verbindt om u binnen te halen in Zijn heerlijkheid.
God de Vader, die de harten doorzoekt, weet wat de Geest denkt. Het gebed van de Heilige Geest is absoluut ter zake. De Heilige Geest bidt. De Vader begrijpt uw hart, inclusief uw zwakheid. De Vader, die uw zwakke gebeden kent, kent ook de bedoeling van het gebed van de Heilige Geest. De wil van de Vader wordt perfect uitgevoerd, omdat het gebed van de Heilige Geest perfect is en dus altijd wordt verhoord. De Here Jezus pleit en de Vader hoort en verhoort alles wat de Zoon Hem bidt.
Vader, Zoon en Geest zijn uw gebedsgroep. Zij staan garant voor de verhoring van alle gebeden naar Gods goede wil.

Jef De Vriese