Geduld totdat Hij komt!

ds. Oscar Lohuis • 87 - 2011 • Uitgave: 1
In 1678 kwam voor het eerst The Pilgrim’s Progress van John Bunyan uit. Vele generaties lang is dit boek, na de Bijbel, het meest gekoesterde boek van christenen in de Engelstalige wereld geweest. Veel protestantse zendelingen vertaalden eerst de Bijbel en daarna Pilgrim’s Progress. In het Nederlands zijn er ook vele vertalingen van uitgekomen onder de titel De Christenreis of Eens Christens reize naar de eeuwigheid. Het is een allegorie op het leven van de Christen, de pelgrim die op weg is naar de eeuwigheid.
In het huis van Uitlegger werd aan Christen een aantal belangrijke lessen geleerd. Zo werd hij bijvoorbeeld meegenomen naar een kleine kamer. In die kamer zaten twee jongens. De ene heette Gretig en de andere heette Geduld (in het Engels: Passion en Patience). Gretig kon zijn ongeduldigheid en ongedurigheid niet verbergen. Hij zat onrustig op zijn stoel en leek niet tevreden. Geduld daarentegen was rustig en op zijn gemak. Toen vroeg Christen aan Uitlegger hoe het kwam dat Gretig zo ontevreden was. Uitlegger antwoordde dat hun vader ze begin volgend jaar allerlei heerlijke verrassingen had beloofd. ‘Gretig wil ze nu reeds hebben, maar Geduld kan wachten tot volgend jaar.’ Toen zag Christen dat er ineens een man op Gretig afkwam met een zak met allerlei schatten en die neerlegde voor zijn voeten. Onmiddellijk nam Gretig al deze schatten in zijn hand. Zijn ogen straalden even en hij keek naar Geduld en lachte hem uit. Maar na zeer korte tijd had Gretig niets in zijn handen dan rommel en vodden. Daarna zat Gretig zeer terneergeslagen in zijn stoel, terwijl Geduld nog steeds vol verwachting en hoop op zijn stoel zat.
Uitlegger vertelde daarna wat de betekenis van dit alles was. Gretig is de man van deze wereld en Geduld is de man van de toekomende wereld. Gretig wil alles hier en nu hebben, dit jaar, dat wil zeggen, in deze wereld. Dat zijn de mensen die alle goede dingen nu willen hebben. Hun motto is: ‘Beter één vogel in de hand dan tien in de lucht.’ Wat God in Zijn Woord zegt over de heerlijkheden van de wereld die komt, dat zegt hun niet zo veel. Maar zoals je hebt gezien, wat Gretig in zijn handen kreeg verging allemaal heel snel en hij zat al snel met niets dan vodden in zijn handen. Zo zal het zijn met alle mensen die leven voor dit leven. Toen zei Christen: “Nu zie ik dat Geduld de ware wijsheid bezit. Want ten eerste wacht hij op het beste en ten tweede zal hij uiteindelijk ware heerlijkheid bezitten, terwijl Gretig aan het einde niets dan vodden heeft.”
Dit voorbeeld laat ons zien hoe belangrijk geduld is in het leven van de christen. Het is opnieuw een voorbeeld van die wonderlijke paradox die we zo vaak tegenkomen in de Bijbel. Wie zijn leven zal trachten te behouden zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest om Mijnentwil (zegt Jezus), zal het behouden. Wie neemt verliest, maar wie geeft ontvangt. Lot koos voor het mooiste land, maar verloor nog tijdens zijn leven alles. Abraham was bereid met minder genoegen te nemen en God beloofde hem het hele land. Het zou altijd aan zijn nageslacht toebehoren. Jezus gaf Zijn leven tot in de dood en stierf aan een kruis. Maar God gaf Hem alle macht in hemel en op aarde. Kortzichtigheid is zeer gevaarlijk. Alleen het hier en nu zien is dodelijk. Jezus kon deze weg gaan, ‘om de vreugde welke voor Hem lag’. Wij moeten leren om te wachten op de Here. Hij zal op Zijn tijd uitkomst en verlossing schenken. Het is wijsheid om te wachten op het beste dat de Vader ons heeft beloofd.
Onze Heiland heeft tegen Zijn discipelen gezegd: “In de wereld lijden jullie verdrukking.” In dit leven zal lijden nog ons deel zijn. Er bestaat zoiets als ‘de smaad van Christus dragen’ en ‘deelhebben aan Zijn lijden’. Dat kan betekenen uitgelachen worden, afgewezen worden, minder rijk worden, gehaat worden, onrechtvaardig behandeld worden, vervolgd worden, hard werken voor God en naaste, je geven aan de gemeente, aan de zending, veel reizen vanwege je roeping, sterven aan zelfzucht, hebzucht, egoïsme en begeerte. Dat alles en nog veel meer kan pijn doen in dit leven en ons heel wat kosten. Maar Mozes achtte ‘de smaad van Christus groter rijkdom dan de schatten van Egypte’. Ook Mozes is een voorbeeld van geduld. Uiteindelijk heeft God hem machtig gebruikt in Zijn heilsplan en heeft zijn leven veel meer vrucht gedragen voor tijd en eeuwigheid dan het leven van de Farao. Jezus heeft ook gezegd: “Houdt goede moed, Ik heb de wereld overwonnen.” Het loont om te wachten op de Here en Zijn loon. Jim Elliot zei: “Je bent geen dwaas als je opgeeft wat je toch niet kan behouden, om te winnen wat je nooit meer kunt verliezen.”
De keuze is aan u: wilt u zijn als Gretig of wilt u zijn als Geduld? Heeft u uw oog op de dingen van deze wereld of heeft u uw oog op de dingen van de toekomende wereld? Als christenen weten wij dat het beste nog komt. Hoe oud u ook bent, als christen mag u elke dag weten: het beste komt nog! Wij verwachten het Koninkrijk. Wij verwachten de Here Jezus. Wij zullen in heerlijkheid worden opgenomen bij het sterven en met hem verschijnen in heerlijkheid bij Zijn wederkomst. Het Rijk van Vrede is in aantocht. Wij zullen voor altijd met Hem zijn. Er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Hij maakt alle dingen nieuw. Degenen die in geloof geduld beoefenen kunnen het hoofd omhoog heffen en altijd vol hoop en verwachting in dit leven staan.

Ds. Oscar Lohuis