Geen openstaande rekeningen meer

ds. Oscar Lohuis • 86 - 2010 • Uitgave: 7
Toen Jezus stierf aan het kruis leed Hij geen nederlaag. Hij behaalde een grote overwinning. Gedurende Zijn leven had Hij diverse keren tegen Zijn discipelen gezegd dat Hij naar Jeruzalem zou gaan om daar gedood te worden. Maar in Zijn spreken daarover liet Hij niet zoiets doorschemeren als: "Wat erg, hè?" Normaal gesproken zou je niet zeggen dat het sterven op jonge leeftijd een overwinning is. Wij feliciteren mensen juist wanneer zij weer een jaartje ouder zijn geworden en zingen de jarige de wens toe dat hij of zij lang zal mogen leven. Maar Jezus was nog maar 33 jaar oud toen Hij stierf. Toch ging Jezus Zijn lijden en sterven vol overtuiging tegemoet.
Hij wist dat Hij ging sterven en toch zag Hij dat niet als het einde van alles. Als we Hem volgen tijdens Zijn lijdensweg en Zijn uiteindelijke sterven, dan blijkt er niets van wroeging, frustratie of zelfmedelijden uit Zijn woorden of daden. Hij wist dat Hij juist in deze wereld gekomen was om te sterven. Juist Zijn leven geven als losprijs voor velen was het grootste waar de Vader Hem toe had geroepen. Hij zag Zijn sterven niet als een ondergang, maar als de laatste en grootste daad van gehoorzaamheid aan de Vader.
Wat waren de laatste woorden die Jezus voor Zijn sterven heeft uitgesproken? Matteüs en Marcus vermelden dat Jezus als laatste een luide kreet slaakte. Lucas vermeldt daarbij dat Jezus met luide stem uitriep: "Vader, in uw handen beveel ik mijn geest." Johannes vermeldt dat Jezus op dat moment ook heeft gezegd: "Het is volbracht." Daarna boog Hij Zijn hoofd en gaf de geest.
Uit dat alles blijkt dat Jezus tot het einde toe bij bewustzijn is gebleven en de zeggenschap over Zijn leven heeft behouden. Jezus had ook eerder tegen Zijn leerlingen gezegd: "Hierom heeft de Vader Mij lief, omdat Ik mijn leven afleg om het weder te nemen. Niemand ontneemt het Mij, maar Ik leg het uit Mijzelf af. Ik heb macht het af te leggen en macht het weder te nemen; dit gebod heb Ik van mijn Vader ontvangen" (Johannes 10:17,18). Jezus heeft dus actief Zijn leven afgelegd. Hij heeft dat Zelf gedaan. Hij heeft Zijn leven gegeven, Zijn geest in de handen van de Vader bevolen. Met het geven van Zijn leven heeft Hij het gebod van de Vader vervuld.
De woorden die Jezus veel eerder over Zijn latere sterven heeft gesproken komen precies overeen met de wijze waarop Hij inderdaad uiteindelijk is gestorven: Hij had alles onder controle. Hij stond tegenover Pilatus die macht over Hem had, maar die macht was Pilatus van boven gegeven, dus ook van Jezus zelf, die van boven was gekomen. Hij stond tegenover haatdragende, moordlustige en wrede mensen, die Hij Zelf geschapen had. Hij stond tegenover alle demonen en legioenen van boze geesten die Hij zonder enige moeite zo vaak had uitgedreven en weggestuurd. Hij stond tegenover satan die Hij als een bliksem uit de hemel had zien vallen. Nee, Jezus was geen slachtoffer van mensen, boze geesten of omstandigheden. Jezus was meer dan de Koning der Joden toen Hij stierf. Hij was de Koning van hemel en aarde, de Koning van alle tijden, die was, is en komen zal. Ook aan het kruis regeerde Hij over de omstandigheden en de mensen om Hem heen. De enige reden dat Hij stierf, was dat Hij als een Koning der liefde Zijn leven vrijwillig heeft opgeofferd voor mensen die Hem haatten en afwezen. Hij stierf omdat de Vader hem de opdracht had gegeven om te sterven voor de zonden der wereld. De Vader heeft Hem naar voren geschoven als Lam. Er moest een offer voor de zonden worden gebracht. Zonder vergelding, zonder dat de straf op de zonde wordt gedragen, is vergeving niet mogelijk. En Jezus was bereid onze schuld op Zich te nemen. Daarom stierf Jezus. Hij deed het voor u, voor jou en voor mij. Hij deed het uit Zichzelf, uit gehoorzaamheid aan het plan van de Vader.
Daarom zijn Zijn laatste woorden ook zo troostrijk: "Het is volbracht!" Het is alles het werk van een Ander. De verlossing is geheel buiten onszelf tot stand gekomen. Wij kunnen onszelf niet reinigen. Wij kunnen onze schuld ten opzichte van God niet zelf afbetalen. Wij kunnen onszelf niet verlossen van het kwaad dat van nature zo diep in de mens zit. Bent u op zoek naar vergeving, naar reiniging, naar vernieuwing? Verlangt uw hart diep van binnen naar een rein geweten? Gaat u gebukt onder de last van uw overtredingen en zonden? Kijk dan naar wat Jezus voor u heeft gedaan aan het kruis. Hij deed het uit liefde voor u. Vanwege alle ellende die wij mensen over onszelf hebben gehaald met onze zonden is Jezus vrijwillig tot in de dood gegaan.
Met Zijn dood heeft Hij alles volbracht, dat wil zeggen: Hij heeft de rekening betaald. Er stond ook voor u, ook voor jou, een enorm bedrag open, dat nog moest worden afbetaald. Wie zondigt tegen God komt daarmee bij God in het rood te staan. Want God kan niet zo maar het kwaad ongestraft laten. Maar nu heeft Jezus deze rekening geheel voldaan. Het kleine, maar o zo veelzeggende zinnetje "Het is volbracht" is in het Grieks slechts één woord: 'tetelestai!' En dat woord werd ook onder rekeningen gezet die waren betaald. Het betekent dan ook gewoon: Voldaan! Er hoeft niets meer te worden betaald. Er hoeft niets meer te worden vereffend. Er zijn geen openstaande rekeningen meer, waar je niet aan kan voldoen.
Kom tot geloof in Jezus Christus! Belijdt uw zonden, keer u af van uw zonden en neem Jezus Christus aan als Heer en Verlosser van uw leven. Er is maar één weg om werkelijk vrij te worden. Ieder mens snakt diep van binnen naar bevrijding van angst en schuld. De liefde van God drijft alle angst uit. De liefde van God is geopenbaard aan het kruis. Zie hoe Jezus daar Zijn leven gaf tot in de dood, om de schuld van je zonden te dragen. Nu hoef jij niet meer zelf de eeuwige consequenties van je zonden te dragen. Iemand anders heeft dat lot ondergaan. Nu is er eeuwig leven voor een ieder die in Hem gelooft!
Ik weet niet welke andere woorden ik nog moet gebruiken om u uit te nodigen tot het heil. Maar die uitnodiging ligt er: Kom tot Jezus! Niemand heeft grotere liefde dan Hij. Niemand anders is zo voor u gestorven als deze Jezus. En het bewijs dat Hij werkelijk jouw en mijn zonden wegdroeg aan het kruis is Zijn opstanding uit de dood. Het bewijs dat de rekening werkelijk is afbetaald, is het feit dat het graf nu leeg is.
Er zijn twee mogelijkheden. Je verzwijgt je zonden en gaat niet op Zijn uitnodiging in. Dan blijf je zitten in het duister en is het niet goed met je ziel. 'Zolang ik zweeg kwijnde mijn gebeente weg onder mijn gejammer de ganse dag' (Psalm 32:3). De andere mogelijkheid is dat je je zonden aan Hem bekend maakt, aan Hem belijdt, ermee voor de dag komt, zodat Hij ze kan wegwassen. Dat je komt tot bekering en geloof in Jezus, die het Lam van God is, dat de zonde der wereld wegneemt, ook jouw zonden. Dan geldt ook voor jou: 'Welzalig hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is.' Groter geluk is niet mogelijk dan dat je weet dat al je zonden je zijn vergeven. Dat geluk is mogelijk omdat Jezus met luide stem uitriep: "Het is volbracht!"

ds. Oscar Lohuis