Geestelijk inzicht door openbaring

Feike ter Velde • 75 - 1999/2000 • Uitgave: 6
In zijn prachtige dagboekje 'My most for the Highest' schrijft Oswald Chambers dat Gods openbaring aan Zijn kinderen in directe relatie staat tot hun wandel met en hun overgave aan de Here Jezus Christus. Hij schrijft:

Een hoger geestelijk peil en een dieper geestelijk inzicht kunnen alleen bereikt worden door een hogere levenswandel. Leven op het niveau van wat u weet en kent van Gods Woord zal tot gevolg hebben dat de Here zegt: "Klim hierheen op en Ik zal u tonen wat na deze geschieden moet.

Maar er zal ook een voortdurende verleiding zijn om gehoor te geven aan de roep om hogerop te klimmen in het vlees. Maar daar ontmoet men tal van andere verzoekingen en beproevingen. God en Satan gebruiken beiden de methode van een hogere positie, maar Satan gebruikt de methode voor misleiding en verzoeking en het effect ervan is ernstig.

Zijn misleiding toont ons de aantrekkelijkheid van macht, rijkdom, invloed, zeggenschap, heerschappij. Hoe hoger we stijgen, destemeer we daarvan verwerkelijkt zullen zien.

Maar ook de Here wil ons de hoge positie tonen van wat mogelijk is met Hem. Hijzelf en Zijn heiligheid is immers de norm voor ons leven: "Weest heilig, want Ik ben heilig", zegt de Here. Hij wil ons tonen wat de allerhoogste positie van Gods kinderen is, n.l. te worden als Jezus, Zijn Zoon (Rom.8:29).

Hij houdt ons voor, dat een leven van vruchtdragen tot eer van Hem zal zijn. Hij toont ons dat een leven door de Heilige Geest en in Zijn kracht mogelijk is, zelfs een leven
vervuld "tot alle volheid Gods" (Ef. 3:19).

Heeft u die uitnodiging al van de Here gehad, of gehoord: "Klim hierheen op"? Bent u er al op ingegaan om uzelf volkomen aan de Here toe te wijden, "om de Here waardig te wandelen, Hem in alles te behagen, in alle goed werk vrucht te dragen"? (Col.1:10). Als dàt onze levenswandel wordt kan de Here ons nieuwe dingen openbaren.

Zegt de Here niet: "Zou Ik voor Abraham verbergen wat Ik ga doen? Dat is leven op Gods niveau, "We hebben onze wandel in de hemel"(ni. 3:20). De Here wil ons alle wijsheid en alle geestelijk inzicht geven"(col.l:9). Dat is niet karig, dat is overvloedig, bovennatuurlijk, dat is het volle leven uit God.