Geestelijke geheimen achter de derde Wereldoorlog

Jan van Barneveld • 80 - 2004/05 • Uitgave: 15
Het is al vaak gezegd: “De Derde Wereldoorlog is op 11 september 2001 begonnen”. Inderdaad trekt het terrorisme zijn gruwelijke sporen over de hele wereld. We mogen onze ogen niet sluiten voor het feit dat ook ons land deel uitmaakt van het slagveld.We vinden het vanzelfsprekend en niet meer dan een plicht dat regeringen drastische maatregelen treffen. Alleen de ‘drastische maatregelen’ van Israël worden algemeen en altijd afgekeurd. Dit soort anti-zionistische hypocrisie zal op onze eigen hoofden neerkomen. Ondanks alle maatregelen is het onmogelijk een waterdichte verdediging tegen het zelfmoordterrorisme op te bouwen. Als terroristen het vliegtuig niet kunnen binnenkomen, dan zijn er altijd nog treinen en bussen om op te blazen. Als ze niet door het detectiepoortje kunnen, dan zijn er altijd nog rijen wachtende mensen, waarvan er tientallen meegesleept kunnen worden in een afschuwelijke dood.

Professor Haim Harari
De Israëlische natuurkundeprofessor, Haim Harari heeft een haarscherpe analyse gemaakt van ‘Wereldoorlog III’ en het niemand en niets ontziende zelfmoordterrorisme. Hij toont aan dat niet alleen Israël maar juist de hele wereld doelwit is van de moslimterroristen. Ook de Israëlische ambassadeur bij de VN benadrukte dit eind september tegenover de Veiligheidsraad. Immers de massamoord in Darfur (Soedan), de kindermoord in Deslan (Rusland), de aanslag in Bali (Indonesië), de gifgasmoord van Assad Sr. van Syrië op duizenden Syrische mensen in El Hamma, de Taliban oorlog in Afghanistan en het terrorisme in Irak hebben (op het eerste gezicht) niets te maken met Israël. Wat zit er dan achter deze ‘Derde Wereldoorlog’? Heeft het terrorisme buiten Israël inderdaad niets met Israël te maken?

Diepere oorzaken
Harari betoogt dat de diepere oorzaak ligt in het feit dat de hele Arabische Moslimwereld niet goed functioneert. De 22 leden van de Arabische Liga tellen samen 300 miljoen inwoners, hebben meer land dan de VS of Europa en onnoemelijke bodemschatten. Toch worden die landen totalitair geregeerd, zijn de mensenrechten minimaal, komen nauwelijks tot ontwikkeling en is de sociale status van de vrouw zelfs minder dan 150 jaar geleden in Europa. Gekoppeld aan bittere armoede van grote massa’s Arabieren tegenover buitensporige rijkdom van een heersende klasse, is deze situatie, volgens Harari, een broeinest voor (zelfmoord) terrorisme. Ook gewone, goedwillende Moslims zijn hiervan slachtoffer. Hij ziet vier pilaren waarop deze ‘Derde Wereldoorlog’ rust. Anders gezegd: Er zijn vier machtige wapens waarmee de terroristenleiders deze wereldoorlog voeren. Als we die ‘wapens’ noemen zullen we tegelijk nagaan welke twee profetische geheimen er, gezien vanuit de Bijbel, achter zitten. We zullen ook zien dat ondanks het gelijk van professor Harari, hij de geestelijke dimensies mist. Die ‘wapens’ zijn:

a. Zelfmoordterrorisme
b. Leugens
c. Geld
d. Wetteloosheid

Zelfmoordterrorisme
Wat zit er achter die zelfmoordbommen? Het heeft niets te maken met armoede of wanhoop. In Afrika en India is veel diepe armoede, maar daar gebeurt dit niet! Geld, macht en koelbloedige aanzet tot moord zijn de achterliggende krachten. Zelfs religie speelt, volgens Harari, een secundaire rol. Geen enkele geestelijke Moslimleider heeft zich opgeblazen. Als er werkelijk een paradijs wacht op die arme zelfmoordenaars, zouden er ook wel moslimleiders die weg gegaan zijn. Geen enkele zoon of dochter van politieke of geestelijke moslimleiders heeft zich gemeld als shahid (zelfmoordbom). Een zelfmoordbom is een gruwelijk, gemeen wapen in de handen van wrede, cynische, onmenselijke, schatrijke terroristen die alleen maar uit zijn op eigen macht en rijkdom. Vanuit werelds standpunt gezien een scherpe analyse. Toch is er meer. Wij weten uit de Bijbel dat in deze ‘bijna-eindtijd’ alles gaat om het komen van de Messias. De terugkeer van het Joodse volk en het nationale en geestelijke herstel van Israël horen hierbij. Bijna alle profeten en ook de leraar van de heiden-gelovigen, Paulus, spreken herhaaldelijk en duidelijk over dit herstel en de komst van de Messias en Zijn vrederijk. De machten van deze wereld verzetten zich hiertegen met kracht. Satan, de overste van deze wereld, haast zich zijn rijk van 666 te realiseren. Het (zelfmoord) terrorisme is voor de boze een sterke steun om zijn doelen te realiseren. Immers daardoor komen het Babylon van de eindtijd en totale controle over de mensen angstig dichtbij. Nu krijgt de antichrist een kans zich te manifesteren als de ‘vredestichter’. Israël is de grote sta-in-de-weg voor de antichrist. Dus uiteindelijk is Israël steeds zijn doelwit.

Leugens
Leugen wordt steeds meer deel van onze samenleving. Maar wat hier gaande is, is niets vergeleken bij de opzettelijke verdraaiingen, halve waarheden, leugenverhalen, dubbele tongen en leugenpropaganda die rondom Israël spelen. De geesten van de mensen in de ‘vrije wereld’, en helaas ook van veel Christenen, zijn vergiftigd door een geslepen, subtiel spel met woorden. De bekende en welbespraakte dr. Hanan Ashwari sprak onlangs in een toespraak voor de Wereldraad van Kerken over ‘een rechtvaardige vrede voor Palestina en Israël’. Tegelijk zei sheikh Ibrahim Madiras in een preek voor de Palestijnse tv: ‘De Profeet zei: “De opstanding zal niet plaatsvinden voordat de Moslims de Joden bestrijden en hen doden. De Moslims zullen de Joden doden, zich erover verheugen en zich verheugen over de overwinning van Allah’. Leugen waait over de hele aarde. De mensen slikken het als water en worden erdoor vergiftigd. Doelwit is Israël.

Geld
Achter genoemde twee wapens in de ‘Derde Wereldoorlog’ staat de afgod van de Islam.

Professor Harari toont aan hoe ‘geld’ het derde wapen is. De ‘binnenste cirkel’ van de terroristenoorlog bestaat uit de terroristenleiders zelf. Zij krijgen veel geld voor hun reizen, explosieven, schuilplaatsen en leiden vaak een luxueus leven. De ‘tweede cirkel’ bestaat uit hun commandanten, predikers van haat, plannenmakers en supporters, die ook heel goed ‘verdienen’ aan hun goddeloze bedrijf. De ‘derde cirkel’ is een wijde kring van religieuze organisaties (moskeeën), onderwijsinstituten, humanitaire organisaties en media, die propaganda maken voor de terroristen, hen steunen en de publieke opinie tegen Israël opzetten. We zien hier een andere afgod opduiken. Het is de Mammon, die een steeds grotere rol gaat spelen in de strijd om het Koninkrijk. Deze machtige afgod gaat krachtig meedoen in de oorlog om de wereld. In Openbaring 18 lezen we hoe het Babylon van de eindtijd, een bolwerk van de Mammon zal zijn.

Wetteloosheid
Het vierde wapen in het huidige wereldconflict is de toenemende wetteloosheid en rechteloosheid. Het terrorisme kent geen wetten. Ze gebruiken ziekenhuizen en moskeeën, schieten onder ‘dekking’ van kinderen en burgers, moorden zonder enig onderscheid, misbruiken kinderen, jonge vrouwen en religie voor hun moordzucht. Ze worden beschermd en gefinancierd door uiterst corrupte regiems. Door hun acties worden ook de burgerlijke vrijheden in het democratische Westen aangetast. Zo wordt de weg gebaand voor het rijk van de antichrist en de oorlog tegen Israël. Wij, bijbelgetrouwe Christenen en vrienden van Israël zullen een volgend doelwit zijn.

Geestelijk
Ben ik pessimistisch? Nee, eerder realistisch. Dat realisme brengt ons direct bij het Woord van God. Ook wij hebben krachtige wapens. Wij komen op voor de waarheid. Niet alleen voor de waarheid van het Evangelie, maar ook voor de waarheid over Israël. De brandende pijlen van de boze worden tegengehouden door het schild van ons geloof in de Here Jezus Messias, die uiteindelijk de Overwinnaar zal blijken te zijn. Vervolgens hanteren wij het zwaard van het Woord van God. Tenslotte bidden wij met volharding, ook voor Israël (zie Efeziërs 6:10-18). Als we dit doen dan is er nog hoop en uitzicht, ook voor ons land.

drs. Jan van Barneveld