Geestelijke verleiding in de eindtijd

Jules Hollebrandse • 91 - 2015 • Uitgave: 17
Nadat Jezus het oordeel over Jeruzalem en de tempel had aangekondigd, vertrekt Hij naar de Olijfberg. Zijn discipelen zijn blijkbaar erg onder de indruk van Zijn woorden. Nog maar nauwelijks zitten ze met Hem alleen of ze vragen: “Zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van Uw komst en van de voleinding van de wereld?” (Matteüs 24:3, HSV). In antwoord op die vraag spreekt Jezus Zijn profetische ‘rede over de laatste dingen’ uit. Het eerste waar Hij voor waarschuwt is: “Pas op dat niemand u misleidt” (vers 4).

‘Want velen zullen komen onder Mijn Naam en zeggen “Ik ben de Christus”’ (vers 5). Ook zullen er veel valse profeten (vers 11) en valse christussen opstaan (vers 24), zegt Jezus. En zij zullen velen misleiden. Hij voegt er aan toe: ‘zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden.’ En Jezus beklemtoont het nog eens in het volgende vers: ‘Zie, Ik heb het u van tevoren gezegd!’

Een waarschuwing voor iedereen
Jezus’ waarschuwing is niet alleen gericht aan Zijn discipelen tot wie Hij op dat moment spreekt. Ook niet alleen aan de Joden van die tijd of van vandaag. Maar die waarschuwing is geadresseerd aan ons allen!
Toegegeven, het gaat hier in de eerste plaats om een profetische voorzegging van Israëls situatie, vlak voor Jezus’ wederkomst. Valse profeten en valse christussen zijn een reëel gevaar voor Israël. Denk eens aan de aanstaande komst van de antichrist in wie veel Joden, in eerste instantie, de hun beloofde Messias zullen zien.
Hoewel de gemeente pas later gevormd wordt, ligt er toch ook voor haar een ernstige waarschuwing in Jezus’ woorden. Dat betreft denk ik niet zozeer die waarschuwing voor valse christussen. Immers, wij mogen geloven in Jezus als de reeds gekomen Verlosser en Zaligmaker, naar Wiens (weder)komst we met verlangen uitzien. In Hem zijn wij wedergeboren kinderen van God, door het werk van de Heilige Geest. Door het geloof mogen we behoren tot de gemeente van het Nieuwe Verbond.
Maar diezelfde gemeente is daarom niet gevrijwaard van verleidingen! Integendeel, ze moet zéér alert zijn op de leer en de invloed van valse leraren, profeten, apostelen en evangelisten. Johannes is daar in zijn eerste zendbrief heel duidelijk over: ‘Geliefden, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of zij uit God zijn; want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan’ (1 Johannes 4:1). Ook op andere plaatsen in de Bijbel lezen we een oproep tot waakzaamheid voor dwaalleraren of dwaalleringen, bijvoorbeeld 2 Petrus 2:1e.v., Galaten 1:6-9, 2 Korintiërs 11:13, Judas 1 vanaf vers 8.

Verleiding vanaf het allereerste begin
Het hoeft geen betoog wie er achter deze verleidingen zit. Dat is natuurlijk de duivel, satan, de grote tegenstander van God, de grote verleider, de ‘mensenmoordenaar van het begin af’ en de ‘vader van de leugen’ (Johannes 8:44). Daar is hij in grote lijnen mee getekend.
Zijn doel is: God en mens (als Zijn sublieme scheppingswerk) uit elkaar te drijven. Ik las ergens: ‘Hij gunt God de blijdschap over Zijn schepping niet en de mens niet dat hij zich in God verblijdt.’ Satan probeert Gods plan met deze wereld op alle mogelijke manieren te verstoren en zo mogelijk te laten mislukken.
En daarom is hij al vanaf het allereerste begin bezig met het verleiden van mensen. En hij doet dat op een heel listige en geraffineerde manier. Soms gaat hij rond als een ‘brullende leeuw’ (1 Petrus 5:8), soms gaat hij te werk als een ‘engel van het licht’ (2 Korintiërs 11:14).

Meningen, theorieën en wonderen
Vandaag de dag zien we die pogingen van de boze toenemen, zowel in aantal als in hevigheid. Blijkbaar komt het er in deze eindtijd pas echt op aan! Zijn aloude tactiek past satan moeiteloos toe in onze moderne leefomgeving met al haar nieuwe (wetenschappelijke) inzichten, technische en technologische ontwikkelingen.
Hij gebruikt mensen om meningen en theorieën te ventileren die lijnrecht tegen het Bijbels getuigenis indruisen. Of om theologieën te verkondigen die haaks staan op wat het Woord van God ons leert. Daar zijn legio voorbeelden van te noemen. En de gevolgen daarvan blijven niet uit. Wat een ‘winden van leer’ waaien er tegenwoordig! Kijk eens om u heen wat een charismatische verwarring er is ontstaan als gevolg van een onzuivere leer over de persoon en het werk van de Heilige Geest! Hoeveel verschillende sekten en stromingen zullen daar intussen uit voortgekomen zijn?
En wat te denken van al die wonderen (of wonderlijkheden) die we om ons heen zien gebeuren, zelfs verricht door mensen die zeggen dit ‘in de naam van Jezus’ te doen. Om nog maar te zwijgen over de verschillende paranormale geneeswijzen waaraan ‘geneesheren’ goud geld verdienen, maar ondertussen duizenden in de occulte invloedssfeer van demonen brengen.
Helaas trappen mensen in grote getale in de vallen van de duivel die hij met de zijnen op al die terreinen heeft uitgezet. Wie weet hoevelen hij er al in zijn verborgen, occulte wereld heeft weten te trekken en die daar op eigen kracht niet meer uit kunnen komen!

Op deze en andere actuele onderwerpen wordt dieper ingegaan tijdens de studies van het seminar ‘Geestelijke verleiding in de eindtijd’. Ook denken we met elkaar na over de vraag hoe wij als christenen hiertegenover moeten staan en op welke manier we de verleidingen kunnen weerstaan.

O gemeente, let op u saek,
de tyt en stont is daer!

(variatie op een oud lied uit de ‘Neder-landtsche gedenck-clanck’ van Valerius)

Jules Hollebrandse
Jules Hollebrandse is gehuwd en werkt als productmanager bij een software-onderneming. Gegrepen door de Maranatha-boodschap is hij zich verder gaan verdiepen en studeren in de Bijbel. Sinds begin dit jaar is hij spreker op Zoeklicht-seminars. Nodig hem uit voor een serie over geestelijke verleidingen in de eindtijd. Neem daarvoor contact op met r.v.otterlo@zoeklicht.nl of bel 0343-413300.

Ook als boek
Ds. Theo Niemeijer schreef een
boekje over dit onderwerp: ‘Geestelijke verleiding in de eindtijd’. Omdat deze te gebruiken is bij de seminars, is er gezorgd voor veel ruimte voor aantekeningen. Ook goed geschikt voor eigen Bijbelstudie. Prijs: € 9,95