Geestelijke wapenrusting

Hans Kruisman • 86 - 2010 • Uitgave: 4
Bent u zich wel bewust van de geestelijke strijd?
Recentelijk was ik in gesprek met een predikant, toen hij de uitspraak deed: "Hans, ik heb niet zoveel met die wapenrusting Gods!" Hoorde ik het wel goed? Hoorde ik dit uit de mond van een predikant anno 2010? Het is niet mijn sterkste kant om vervolgens snel en adequaat te reageren. Meestal kan ik pas na enkele uren een zinnig antwoord formuleren, maar dan is die persoon natuurlijk allang uit het zicht verdwenen. Gelukkig hebben wij nog de pen om dit onderwerp aan de orde te stellen. Er is strijd! Zowel een vleselijke strijd (Hebreeën 12:4; 1 Petrus 2:19), als een geestelijke strijd. Deze zaken zijn niet te scheiden, maar zijn wel te onderscheiden van elkaar. De geestelijke strijd heeft een verhevener karakter dan de vleselijke strijd. Paulus spreekt in de brief aan de Efeziërs over de geestelijke strijd. Een strijd tegen de geestelijke vijanden.

In deze tijd zien wij de grote invloed van het nieuwe denken in de theologie. Een denken dat iedereen kan infecteren.
• Nieuwe openbaringen of profetieën worden door de huidige zelfbenoemde 'profeten' van groter belang geacht dan de woorden die de apostelen en profeten van de Bijbel ons hebben doorgegeven.
• Het nieuwe denken is 'IK'-gericht en ziet geen noodzaak om zich te 'bekeren'.
• Vreedzame co-existentie en geen strijd.
Het resultaat van dit nieuwe denken is o.a. het niet willen of kunnen inzien dat wij de 'wapenrusting Gods' moeten aandoen. De uitspraak "Je kunt veel beter die zware wapenrusting uittrekken om 'vrij en vrolijk' te gaan leven!" illustreert deze gedachte. Maar dit is de meest gevaarlijke verleiding van satan om ons wijs te maken dat er helemaal geen strijd bestaat. Uit het artikel in Het Zoeklicht nr. 24/2009 'De Here is een man van oorlog', zou ik iets willen citeren: 'De boze beseft dat hij weinig tijd heeft en zal zich meer en meer werpen op zijn vijand, dat is Gods volk Israël en de Gemeente van de Here Jezus.' Bent u daarvan op de hoogte? Zijn we ons wel bewust van de geestelijke strijd? Deze strijd, die heftiger wordt, is voor ons geen spelletje maar realiteit! De duivel en zijn demonen hebben er alle belang bij om ons als kinderen Gods te verleiden tot zonde, tot ongeloof. Een ieder zou moeten weten dat er om ons gevochten wordt. En wij staan midden in deze strijd! Het is zinvol om na te denken wat de wapenrusting Gods is en hoe wij hiermee moeten omgaan.

Voordat wij de zeven wapenen van Gods wapenrusting gaan bespreken, willen wij nog even in het kort stil staan bij het tekstgedeelte uit Efeziërs 6:10-13 'Voorts, weest krachtig in de Here en in de sterkte zijner macht. Doet de wapenrusting Gods aan (St.Vert. 'Doet aan de gehele wapenrusting Gods'), om te kunnen standhouden tegen de verleidingen des duivels; want wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.' Juist in een omgeving waar de duisternis zo de overhand lijkt te hebben, dienen wij deze wapenen des lichts aan te doen. 'Laten wij dan de werken der duisternis afleggen en aandoen de wapenen des lichts!' (Romeinen 13:12-14).
• 'weest krachtig in de Here...' Waarin moeten wij sterk zijn? In ons vertrouwen op het feit dat wij wel heilig genoeg wandelen? Worden wij soms verleid tot het denken dat we onszelf redelijk goed door het leven kunnen slaan als christen? Nee, onze kracht ligt niet in onze kennis of vaardigheden. Onze kracht ligt in de Here. Wij zijn sterk in Hem. Daar spreekt o.a. 2 Korintiërs 12:9-10 over: 'Zeer gaarne zal ik dus in zwakheden nog meer roemen, opdat de kracht van Christus over mij kome... Als ik zwak ben, dan ben ik machtig...' We blijven door en door afhankelijk van Christus. Weest krachtig in de Here! David kwam niet ver met de wapenrusting van Saul. Het is de wapenrusting die de wereld ons geeft (1 Samuël 17:38-39). In het vervolg van 1 Samuël 17 kunt u lezen waarop David vertrouwde. '...ik treed u tegemoet in de naam van de HERE der heerscharen, de God der slagorden van Israel, die gij getart hebt.' U hoeft niet bang te zijn voor de geestelijke strijd. God geeft u de wapens ervoor. Hoe treedt u de duisternis tegemoet?
• 'Doet de wapenrusting Gods aan...' Doet aan! Zorg ervoor dat je klaar staat en niet door satan wordt verrast.
• '...om te kunnen standhouden...' In Hem zijn we reeds overwinnaars en dienen onze positie niet prijs te geven. God heeft de Gemeente gezegend met allerlei geestelijke zegen in de 'hemelse gewesten'. U kunt dat o.a. lezen in Efeziërs 1:3-14. We strijden niet vóór de overwinning, maar vanuit de overwinning. De strijd is verdedigend. Wij moeten standhouden en satan weerstaan.
• '...wij hebben niet te worstelen tegen bloed en vlees, maar tegen de overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers dezer duisternis, tegen de boze geesten in de hemelse gewesten.' Wij moeten strijden tegen de machten van de duisternis die ons het genot van hemelse zegeningen wensen te ontroven. Maar hoe en op welke terreinen zal de duisternis ons aanvallen? Toen Paulus de brief aan de Efeziërs schreef, werd hij in Rome door Romeinse soldaten bewaakt. Hij had de tijd om de uitrusting van deze soldaten te bestuderen en zag daarin het antwoord hoe wij deze strijd gestalte kunnen geven. Bij dit artikel is een afbeelding geplaatst van een gewone Romeinse soldaat, een Romeinse legionair, uit de eerste eeuw na Christus.

Geestelijke wapenrusting

Met dit beeld voor ogen zullen wij de zeven wapenen, die God ons ter beschikking stelt, in de volgende artikelenreeks bespreken.

Hans Kruisman