Geheimenissen van het koninkrijk der hemelen (3)

Henk Schouten • 82 - 2006/07 • Uitgave: 7
Dingen die niet bij elkaar horen, moeten ook niet bij elkaar gebracht worden. Dat is kort en goed de strekking van de gelijkenis die we in Matteüs 13:24-30 lezen. Ook nu mogen wij net als de discipelen vragen naar de verklaring van deze gelijkenis (Matteüs 13:36). De beelden die de Heer gebruikt zijn aanwijzingen voor de dingen die bij de voleinding der wereld duidelijk zullen worden (Matteüs 13:39). Het onkruid is bij ons bekend als dolik, dat wil zeggen dolle tarwe. Het gaat dus niet om brandnetels, of iets met doornen, maar om iets dat sterk op tarwe lijkt. Hoe sterk het ook op tarwe lijkt, het eten van dolik is niet zonder risico, je kunt er goed ziek van worden, sommigen sterven er zelfs door.

Het verraderlijke is ook dat het expres gezaaid wordt, er zit boze opzet achter. Dat zaaien gebeurt wanneer de mensen slapen. Het gebeurt dus stiekem. Was in de eerste gelijkenis het woord het zaad, in deze tweede gelijkenis zien we dat het goede zaad, de kinderen van het koninkrijk zijn. De kinderen van het koninkrijk worden dus in de wereld gezaaid!
Het is opmerkelijk dat de zaaier van het goede zaad niets onderneemt tegen het zaad van de boze.
Het is ook duidelijk dat dit satanische werk niet te hinderen is. De uitroeiing zal pas bij de voleinding der wereld plaatsvinden. Duidelijk is ook dat we niet een ‘wereldbekering’ hebben te verwachten. Beide soorten van vrucht zijn er tot de voleinding der wereld. De voleinding der wereld is niet het ‘einde der wereld’. De voleinding der wereld is de afronding van de bedeling waar we nu in leven. De afronding zal plaatsvinden door de opname van de gemeente en de grote verdrukking die daarop aansluit. Dan komt er een nieuw tijdperk, het Messiaanse rijk. God laat vandaag in onze bedeling beide soorten zaad groeien. We zien een enorme groei van het onreine en vuile. Moge aan ons de groei van het heilige en reine zichtbaar worden.

Mensen zijn tot vrucht dragen bestemd, maar wat voor vrucht dragen we?

In Deuteronomium 22:9-12 staat iets dat we hierbij in gedachten moeten nemen: “Gij zult uw wijngaard niet met tweeërlei zaad bezaaien... gij zult niet ploegen met een rund en een ezel tezamen… gij zult u niet kleden met een kleed van tweeërlei stof.”
De boodschap lijkt me helder. Het zaad staat voor de leer, de belijdenis zo u wilt. De trekkracht van de dieren heeft te maken met onze praktische dienst aan de Here Jezus en de kleding heeft te maken met ons gedrag. In Genesis 1:12 lezen we dat de aarde vrucht voortbracht naar zijn aard. Vermenging was ‘ontaarding’. Nooit heeft de Heer een ander voedsel gegeven, de Heilige Geest heeft nooit bevolen een ander woord te spreken. De Schrift te vermengen met politiek, met wetenschap of misschien zelfs met kunst betekent verzwakking, ontaarding van het christendom. Dat betekent niet dat politiek, kunst of wetenschap niet bedreven zou mogen worden. Maar ze moet blijven op de plaats waar God ze gesteld heeft.

>b>Gemengde dienst
Niet ploegen met een os en een ezel. De akker is de wereld. De dienst aan de wereld moet ook onvermengd gebeuren. Het ongelijke juk is door de Here God verboden. Dat geldt voor het dienen, maar ook voor het huwelijk. Het bewegingsritme, de trekkracht van de dieren het is te verschillend om samen het werk te doen. Talloze christenen zijn slachtoffer geworden van vriendschap met de wereld. Duizenden mislukte huwelijken waren vanwege het ongelijke juk te voren gedoemd te mislukken. Moody heeft ooit geschreven: “Van de honderden gemengde huwelijken waarvan ik kennis gekregen heb, heb ik nog nooit een goed resultaat gezien. Wel, dat de goede aan de slechte kant gekomen is, maar nooit dat de slechte aan de goede kant kwam.”
Resultaten van vermenging is altijd negatief voor de voortgang van het woord van God. Ik denk ook niet dat politiek, kunst of wetenschap ons op gelijke voet met het evangelie dichter bij de hemel brengt. Het is prima dat mensen zich inzetten voor een rechtvaardiger, veiliger, vriendelijkere of duurzamere samenleving. Je inzetten voor de ‘eeuwige samenleving’ lijkt me wezenlijker en nodiger.

Gemengde wandel
Geen stof van gemengd weefsel mocht gedragen worden. Hier moeten we denk ik leren hoe iemands gedrag moet zijn, of juist niet moet zijn. Linnen is een product van het veld; linnen kleren zijn symbool van heiligheid. Denk aan de witte linnen klederen van de rechtvaardigen.
Wol is een product van een dier, warm, aangenaam voor het vlees. De boodschap is ook hier weer duidelijk: De heilige levenswandel mag niet vermengd worden met werken uit het vlees. Geen verwarring, geen vermenging. Daarom ook moet men het woord van God zuiver houden. Vandaag biedt zich van alles aan als goed, onlangs weer het zogenaamde Judas-evangelie, er is een Thomas-evangelie, er is heel veel valse leer, onzuiver zaad. Daar moeten we ons ver vandaan houden.
Het onkruid zal het teken van het beest dragen en is bestemd voor eeuwig vuur. De voleinding der wereld is niet het einde aller dingen, maar de voltooiing van de tegenwoordige dingen. In de tarweoogst zal datgene geoogst worden dat met Christus is gestorven en opgestaan. De komst van Christus in de lucht zal bijzonder zijn voor hen die horen tot de bruidsgemeente. De bedeling en bedoeling van het heden is die van zaaien en groeien van het zaad dat uitgestort is in de harten en het weer uitzaaien van de kinderen van het koninkrijk (eerste en tweede gelijkenis). In de tegenwoordige tijd heeft de duivel ook zijn kans om te zaaien, dodelijk duivels bedrog. De Here God verhindert het niet, laat het samen opgroeien. De zifting komt, de vijand zal gebonden worden. Na deze tijd, noem het de tijd van de verborgenheid, komt de tijd van de openbaring, de persoonlijke en zichtbare regering van onze Here Jezus.

Henk Schouten