Geruchten van oorlogen

Jan van Barneveld • 86 - 2010 • Uitgave: 17
Raketten
Een van de tekenen van de komende eindtijd en van de weeën van de Messias zijn 'geruchten van oorlogen' (Matteüs 24:6-8). De hele Israëlische samenleving gonst en trilt van die 'geruchten van oorlog' en voorbereidingen op oorlog. Vanaf de stichting van de moderne staat Israël is het oorlog geweest met islamitische buren. Vier militaire oorlogen, intifada's, militaire expedities tegen Hezbollah en Hamas, economische oorlog, mediaoorlog en geestelijke strijd.
Nederlagen en weinig resultaat van al die oorlogen van moslimlanden en terroristische groepen tegen Israël zijn een schande voor de islam geworden. Schande die, volgens de islam, moet worden gewist. Hoe? Door het wegvegen van Israël ten koste van alles. Een kwestie van eerwraak, waardoor elke oorlog met Israël voor moslims een diep religieus karakter krijgt. Eenvoudig samengevat: Het gaat om de strijd van de godheid van de islam tegen de Eeuwige, de God van Israël. Momenteel is Israël het land waarop de meeste raketten gericht zijn. De mortieren van Hamas in het zuiden en de 40.000 raketten van Hezbollah in het noorden. De langeafstandsraketten van Syrië en Iran kunnen, geleid door nauwkeurige Russische radarinstallaties, ABC-wapens (A=atoom, B=biologisch en C=chemisch) vervoeren. Wapens voor massavernietiging worden ze genoemd. Vanuit menselijk en politiek gezichtspunt zijn het de Israëlische atoombommen (die ze wel of niet hebben...) die een vernietigingsoorlog tegenhouden. Vandaar dat we herhaaldelijk in de krant lezen dat er pogingen gedaan worden om van het Midden-Oosten een atoomvrije regio te maken. Bedoeld wordt Israël militair zo te verzwakken dat een volgende oorlog voor Israël de laatste zal zijn.
Een interessante ontwikkeling is momenteel dat de vrees voor de atoombom van Ahmadinejad bij bijvoorbeeld Saoedi-Arabië en Egypte groter is dan de haat tegen Israël. Egypte laat Israëlische oorlogsschepen door en Saoedi-Arabië is bereid Israëlische gevechtsvliegtuigen van zijn grondgebied te laten opstijgen voor een eventuele actie tegen Iran. Zo brengt God weer de vijanden van Israël in verwarring. Op Zijn heilige, superieure wijze houdt de HERE de situatie in Zijn hand. Maar deze verwarring zal niet zo lang duren. De geruchten van oorlog dreigen uit te lopen op oorlog.

Verdediging
Op veel fronten is Israël met de verdediging bezig. In het land worden regelmatig grote oefeningen gehouden om de burgerbevolking paraat te houden in geval van oorlog. Preventieve aanvallen worden voorbereid. Dat is in het verleden met succes gebeurd. Bijvoorbeeld de vernietiging van de atoomcentrale van Saddam Hoessein in Osirak in 1981. En het bombardement van de geheime atoomcentrale van Syrië in 2007. En het onderscheppen van schepen met wapens voor Hezbollah en Hamas. De 'IJzeren Koepel' is een verdedigingssysteem tegen inkomende raketten en zal in oktober rond Sderot worden geïnstalleerd. Tegen middenlangeafstandsraketten (Hezbollah) is/wordt een systeem ontwikkeld, dat 'Davids Slinger' heet. Nieuwe wapens zijn bijvoorbeeld onbemande vliegtuigen, die ook gretig aftrek vinden bij andere landen! Vliegtuigen en raketten kunnen ‘onzichtbaar’ voor de vijandelijke radar gemaakt worden door een speciale verf. Die verf verbergt ook soldaten voor infrarode nachtkijkers. Vechtrobots als soldaat staan klaar.
Een commentaar in een Israëlisch dagblad wees erop dat al die helaas noodzakelijke voorbereidingen een belangrijke Factor missen. De schrijver vroeg: "Waar is God bij al onze activiteiten en voorbereidingen op diplomatiek en oorlogstechnisch gebied?" Gelukkig wordt er in en buiten Israël veel gebeden! Nu Turkije naar het kamp van de vijanden van Israël is overgelopen, is de kans op oorlog nog groter geworden. Turkije heeft een van de sterkste legers van de regio. De Turkse minister van Buitenlandse Zaken heeft onlangs in Damascus besprekingen gevoerd met de leider van Hamas. Wat gaat Ahmadinejad doen nu zijn bewind in Iran wankelt? Rare sprongen maken via Hezbollah en Hamas? Geruchten van oorlogen!

Gog uit Magog
In Israël wordt vanuit de Bijbel nagedacht over deze tijd. Rabbijnen spreken over 'de weeën van de Messias'. De Here Jezus zegt dat de 'geruchten van oorlogen' horen bij het 'begin van de weeën' (Matteüs 24:8). In het vorige nummer van ons blad noemde ik de Rabbinale Raad van Judea en Samaria. Zij zien in de gebeurtenissen rond en na de 'vredesvloot' en het incident op de Mavi Marmara een voorspel van de 'oorlog van Gog uit Magog'.
Nu eerst tien opmerkingen over deze Gog-oorlog. Daarna, voorzichtig en met grote aarzeling, over de situatie die zou kunnen ontstaan als de 'geruchten van oorlog' hard worden. Ten slotte een korte opmerking over ons aandeel in de strijd. De Gog-oorlog uit Ezechiël 38 en 39:

1. Gog wordt 'gehaald' en heeft een groot en goed bewapend leger (38:3,4). Turkije??
2. Gog uit Magog is de leider van veel volken. Veel van genoemde volken zijn terug te vinden in het huidige Turkije. Iran, Libië en Soedan doen ook mee (38:5,6,7).
3. Het is een eindtijdgebeurtenis (38:8 en 16)
4. Israël maakt dan een periode van vrede en veiligheid mee (38:8,11,14,21 en 39:2,4).
5. Gogs legers zijn op 'de bergen van Israël', waar Efraïm en Manasse woonden en zullen wonen (38:8,11,14,21; 39:2,4).
6. Er is een economische bloeitijd van Israël. Want Gog komt om buit te halen (38:12).
7. Het is een overval, een aanslag (38:10,11) die als een wolk, een shoah (vernietigend) naar de 'bergen van Israël' trekt (38:9). Dat Israël overvallen wordt terwijl ze 'veilig wonen' wijst op een verbond dat verbroken wordt. Die 'wolk' kan op een vloot vliegtuigen wijzen.
8. Tarsis doet niets. Alleen maar een zwak protest. Een soort slappe VN-resolutie? (38:13). Tarsis staat voor de westelijke wereld.
9. Deze overval van Gog is door profeten voorzegd. Misschien Joël 2:20 en Jeremia 4 en 6?
10. God grijpt op een machtige wijze in en verlost Zijn volk. Dat ingrijpen zal over de hele aarde gevoeld worden.

In verband met de vrede en voorspoed van Israël denken sommigen aan één Gog-oorlog, vlak na het 1000-jarig rijk. In die tijd zal immers 'het vermogen van de volken tot u komen' (Jesaja 60:5,11 en 61:6). Deze oorlog staat in Openbaring 20:7-10. Velen denken aan twee Gog-oorlogen. Over het tijdstip van de tweede Gog-oorlog is veel verschil van mening. Vlak voor het optreden van de antichrist? Halverwege de laatste jaarweek? Sommigen zien in Gog de antichrist!

Voorzichtig scenario
Het is opvallend hoe nauwkeurig de Psalmen 60:8-10, 80:2-4 en 83 de huidige situatie rond Israël beschrijven. De vijanden van Israël en hun doel: 'Komt, laten wij hen als volk verdelgen' (83:5). Wie? Hagrieten (Arabische volken), Filistea (Hamas in Gaza), Tyrus (Hezbollah in Zuid-Libanon). 'Zij willen in bezit nemen de woonsteden van God' (83:13). Het gaat om Sichem (Nablus), Juda, Efraïm en Manasse (60:8-10 en 80:2-4), gebieden waar men een Palestijnse staat wil vestigen.
Stel dat Hezbollah begint te schieten of Abbas weer een intifada begint, of Iran en Syrië aanvallen. Israël zal met Gods hulp weer een oorlog moeten winnen. Daarna kan er een (korte) periode van vrede komen. Bijvoorbeeld een vredesverdrag door de VS, EU en VN opgelegd. Nu al is de Israëlische economie heel sterk. Als door zo'n vredesverdrag Israël minder aandacht aan de veiligheid hoeft te besteden, zal het land in korte tijd tot grote welvaart komen. Dan, onverwachts, als een 'opkomend onweer' (Ezechiël 38:9) zal Gog met zijn enorme legermacht Israël overvallen.
Ach, het is maar een scenario. In elk geval, het is momenteel 'een tijd van benauwdheid voor Jakob. Maar daaruit zal hij gered worden' (Jeremia 30:7). 'Een tijd van grote benauwdheid' (Daniël 12:1). De weeën van de komende Messias. Maar die tijd kan verkort worden (Matteüs 24:22). Ook is de HERE een Helper, groot van kracht! Daar bidden we voor. We bemoedigen Israël door onze vriendschap en steun en bidden ook om de spoedige komst van de Messias. Hij alleen kan en zal vrede brengen.

Jan van Barneveld