Gevaarlijk 2005

Jan van Barneveld • 80 - 2004/05 • Uitgave: 22
Gevaarlijk 2005Volgende week donderdag, de 27e januari, is het 60 jaar geleden dat Russische troepen het concentratiekamp Auschwitz bevrijdden. Tussen begin 1942 en eind 1944 zijn er in dat vernietigingskamp ongeveer 1,5 miljoen Joodse mensen en ook zigeuners en Polen omgebracht. Auschwitz staat symbolisch voor het gruwelijke eindpunt van satanische haat tegen het Joodse volk. In 1995 heeft de Duitse president Herzog een herdenking op deze datum ingesteld. In verband met de explosieve toename van het antisemitisme heeft de Israëlische regering zich hier onlangs bij aangesloten. Een herdenken van de Holocaust dus, die in 14 Europese landen zal plaatsvinden. ‘Opdat wij niet vergeten!’ Waarom herdenken? Waarom die vreselijke verhalen en dat diepe lijden uit een duister en ver verleden weer ophalen? Het is juist in deze tijd hard nodig dat het verleden ons als een spiegel wordt voorgehouden. In die spiegel kunnen we het heden herkennen en zien we tegelijk de mogelijke afloop. Deze spiegel van het verleden houdt een ernstige waarschuwing in. We zijn een zeer gevaarlijk jaar 2005 binnengegaan.Erger dan vóór 1940

Het kwaadaardige virus van het antisemitisme verspreidt zich met een onrustbarende snelheid over heel Europa. Ongeveer 25% van de Duitsers bekent latente antisemitische gevoelens te hebben. Velen van hen zien Israël als een land dat de Palestijnen met Nazi-methoden onderdrukt. Vanuit heel Europa worden antisemitische incidenten gemeld. In Rusland, Frankrijk, Griekenland en Duitsland openlijke uitingen van antisemitisme. In Frankrijk, waar ongeveer de helft van de antisemitische incidenten waren, zijn Joden bezig hun koffers te pakken. Het is gevaarlijk een davidster te dragen. Orthodoxe Joden krijgen het advies een basketbalpet over hun keppeltje te trekken. Joodse graven worden geschonden en scholen en synagogen in brand gestoken. In ons land is het antisemitisme erger dan in de jaren voor 1940. Het is diep treurig te moeten constateren dat christelijke organisaties in ons land zoals ICCO en Kerken in Actie en christelijke leiders, zoals ds. Plaisier en br. A. v/d. Bijl, waarschijnlijk onbewust, meedoen aan het zaaien van haat tegen Israël. De Israëlische rabbijn Lau heeft de Europese Joden dan ook dringend aangeraden, om snel naar Israël te komen. Tekenen wijzen erop dat deze ontwikkelingen dit jaar zullen uitlopen op een nieuwe catastrofe. Een ramp, maar voor wie? Voor Israël of voor de bedrijvers van deze ‘zonde tegen de Heilige Geest’, zoals de beroemde theoloog Karl Barth het antisemitisme eens noemde? Voor het Joodse volk dat nog in de ballingschap leeft of voor alle betrokkenen en zelfs voor de onschuldige omstanders?Een groot gevaar

Wie Gods volk aanraakt, raakt zijn oogappel aan. Enkele willekeurig gekozen voorbeelden uit de geschiedenis laten ons zien hoe dat in z’n werk gaat.

- Farao probeerde 3.500 jaar geleden Israël te vernietigen. Samen met het grote Egyptische rijk ging hij te gronde.

- Het machtige Babel verwoestte in 586 v.Chr. Jeruzalem en joeg het Joodse volk de ballingschap in. De profeet zei over Babel: ‘De wraak van de HERE, onze God, de wraak voor zijn tempel’ (Jeremia 50:28). Babel werd in 539 verwoest door de Perzische vorst Kores.

- Het Duitse antisemitisme van de Nazi’s bracht Europa de Tweede Wereldoorlog.

- De Kruistochten begonnen met het uitmoorden van hele Joodse gemeenschappen. Over Europa kwamen grote rampen. De pest van 1348 was de ergste. Hele steden en zelfs provincies stierven uit en 1/3 van de bevolking, miljoenen mensen, kwam om.

- Nauwelijks hadden de R.K.-vorsten van Spanje (1492) en van Portugal (1496) de Joden verdreven, of hun wereldrijk stortte ineen.

- Haman de jodenhater (zie het boek Esther) had een plan om de Joden uit te roeien en hij en zijn medestanders kwamen om.

- Eind 7e eeuw werden de Joden in Spanje verdrukt en in 711 kwam een Moslim invasie over Spanje.

- Arabische landen hebben al vijf smadelijke nederlagen geleden in hun pogingen Israël te vernietigen.

Al deze aanvallen op het Joodse volk liepen slecht af voor de antisemitische aanvallers. Alle werden vooraf gegaan door golven van antisemitische propaganda. We leven in een voorfase van een dergelijke catastrofe, die zich waarschijnlijk in 2005 zal voltrekken.God vergeet niets

Israël en het Joodse volk zijn al meer dan dertig eeuwen de toetssteen voor Gods zegen of vloek voor de volken. Het oordeel over hen die Israël vervloeken en dat doet bijna heel Europa momenteel, kan enige tijd uitgesteld worden. Maar God vergeet niets. De profeet zegt: ‘Ik zal aldaar met hen in het gericht treden ter oorzake van mijn volk en van mijn erfdeel Israël, dat zij onder de volken verstrooid hebben, terwijl zij mijn land verdeelden’(Joël 3:2). God is niet vergeten wat er eeuwen geleden gebeurde en Hij ziet wat er nu gebeurt met ‘Zijn land’ en met ‘Zijn volk’. Wij zijn geneigd te denken: ‘Dat was vroeger gebeurd. Zand erover. Dat was de verantwoordelijkheid van een vroegere generatie of van de vorige regering’. Voor de HERE was het als de dag van gisteren. Nu loopt de emmer van Gods toorn vol. Vooral door het explosief toenemende antisemitisme in heel Europa. We moeten leren van het verleden. Daarom gedenken we Auschwitz. Want we leven in een gevaarlijke tijd. Niet alleen voor Israël, maar ook voor ons land.Het raadsel van het antisemitisme

In de tweede helft van de vorige eeuw was antisemitisme nog een smerig woord. Zoals racisme en kolonialisme. Het kwaad bleef wel voortwoekeren. Altijd vindt men wel een stok om de Joden te slaan. Oude antisemitische leugens werken nu voornamelijk in Arabische landen. Hier groeit de jodenhaat aan de giftige anti-Israël plant. Israël zou de Palestijnen onderdrukken. Israël is schuldig aan het leed van de Palestijnen. Israël brengt de wereldvrede in gevaar. Israël negeert de resoluties van de V.N. Israël wil de atoomwapens niet opgeven. Kortom, Israël weigert nog langer de zondebok te spelen. Dus wordt de staat Israël nu gedemoniseerd. Altijd vindt de antisemiet wel een leugen, waarmee hij zijn latente innerlijke boosheid en wrevel tegen de Joden kan voeden. Momenteel leven we in het tijdperk van de leugen. Vooral wat betreft Israël. Daar helpen maar twee geneesmiddelen tegen. Eerst uiteraard de waarheid. Maar daar werken de media niet erg aan mee. Dan het Woord van God, dat ons laat zien wat er werkelijk aan de hand is. Drs. H.van Praag definieert kort en bondig: “De antisemiet bevecht de bedoelingen van JHWH”. Iets uitvoeriger gezegd: ‘Antisemitisme bestaat uit acties in woorden of door daden, die zich bewust of onbewust tegen Israël, de Joden of tegen Gods plannen met Israël keren’. Wellicht een wat brede definitie. Het wordt echter duidelijker als we het woord antisemitisme eens bekijken. Anti... wat? Anti-Sem. De Joden spreken uit eerbied de Naam van de Allerhoogste niet uit. Zij zeggen ‘Adonai’ zoals wij ‘HERE’ zeggen. Zij zeggen ook vaak HaShem tegen de HERE. Dat betekent ‘De Naam’. Antisemieten zijn dus tegen De Naam, tegen de God van Israël. En antizionisten zijn anti-Zion, de plaats waar de Here Jezus zal terugkomen.De strijd om het koninkrijk

In wezen zitten we dus middenin een geestelijke strijd. Een oorlog die weer wordt uitgevochten over de ruggen van het Joodse volk. Satan weet dat dit zijn laatste kans is. Hij kent Gods plannen met Zijn volk. Als satan erin slaagt Israël te vernietigen, dan is hij de heer over deze aarde. Wat kunnen we doen? Laten we proberen op onze bidstonden aandacht te geven aan de holocaustherdenking van de 27e. Vergeet niet intens voor Israël te bidden. Kom, waar mogelijk, op voor Israël. Toon Joodse mensen in uw omgeving vriendschap door woorden en daden. De Heer zal u op deze weg leiden en zegenen.drs. Jan van Barneveld