Gevaarlijk herstel

Jan van Barneveld • 81 - 2005/06 • Uitgave: 17
Gevaarlijk herstelProfetische wetmatigheden


De Schepper heeft in zijn schepping wetmatigheden gelegd. Wetenschappers ontdekken veel van die ‘natuurwetten’. Na ijverig speurwerk vond Kepler (1571-1630) drie fraaie wetten over de planeetbanen. Onder veel lofprijzingen publiceerde hij in 1619 die wetten in zijn boek Harmonices Mundi. Ook de Bijbel is een schepping van de HERE. Het Woord was er al voordat hemel en aarde geschapen werden. Want alle dingen zijn door het Woord geworden. Als de HERE onze ogen opent voor de wonderen van Zijn wet (Psalm 119:18) geeft dat vreugde. Er is een andere kant. Gods wetten in zijn Woord en in de natuur bevatten vaak ernstige waarschuwingen. Bijbelse profetie, onderdeel van de Schrift, kent ook dergelijke wetmatigheden. Denkt u maar eens aan het Godswoord: ‘Gezegend, die u zegenen; en die u vervloeken, vervloekt!’ (Genesis 12:3; Numeri 24:9). Wie goed is voor Israël en het Joodse volk wordt gezegend. De vijanden van Israël krijgen vloek over zich. Al bijna 25 eeuwen is deze wetmatigheid van kracht. Vooral nu in de tijd van het herstel van Israël! Een andere ‘wet’ wordt door de Here Jezus aangegeven: ‘En nu heb Ik het u gezegd, voordat het geschiedt, opdat gij geloven moogt, wanneer het geschiedt’ (Johannes 14:29). God zegt van te voren wat Hij gaat doen en doet ook wat Hij gezegd heeft. ‘Vroegere dingen heb Ik van ouds verkondigd… en ze zijn gekomen’ (Jesaja 48:3). Over de eerste komst van de Here Jezus en zijn optreden, zijn meer dan 300 profetieën uitgesproken en uitgekomen. In onze tijd staat Israël centraal in de vervulling van het profetische Woord. Gods machtige daden zijn ‘na te speuren voor iedereen die er behagen in heeft…Voor Zijn wonderen heeft Hij een gedachtenis gesticht’ (Psalm 111:2,4). Het staat allemaal in het Woord. Er moet wel gespeurd worden. Een belangrijke profetische wetmatigheid die we de laatste jaren zien oplichten, is het feit, dat het herstel van Israël gelijk opgaat met oordelen over de volken. We leven dus in een gevaarlijke tijd. Niet alleen voor Israël, maar juist voor de volken. Ook voor ons Nederlandse volk.Herstel en oordeel

Eerst enkele voorbeelden uit de oude geschiedenis van Israël. Toen de HERE zijn volk uit Egypte verloste waren er tegelijk oordelen over Egypte. Israël werd voor de zwaarste oordelen in het land Gosen gespaard. Toen onder Jozua de beloften van God eindelijk realiteit werden, kwamen er tegelijk oordelen over de volken van Kanaän. Meer dan 400 jaar had God geduld gehad met die volken. Zij waren gewaarschuwd. Drs. Ben Hobrink schrijft in zijn interessante boek Moderne wetenschap in de Bijbel: ‘De zedeloosheid van de Kanaänieten is spreekwoordelijk geworden onder archeologen. De bewoners gaven zich over aan gewijde prostitutie, bestialiteiten, zinnelijke naaktloperij, slangenaanbidding en kinderoffers.’ Vandaar die oordelen. Voordat het vrederijk van Salomo aanbrak waren er oordelen over de volken die door David werden voltrokken. Nu snel naar onze tijd. Enkele frappante profetieën die deze wetmatigheid melden:

‘Ik ben met u, luidt het Woord van de HERE, om u te verlossen; want Ik zal met alle volken waaronder Ik u verstrooid heb, voorgoed afrekenen, maar met u zal Ik niet voorgoed afrekenen, maar naar recht u tuchtigen’ (Jeremia 30:11)

‘Ik ben voor Jeruzalem en Sion in grote ijver ontbrand, maar Ik ben zeer toornig op de overmoedige volken…’ (Zacharia 1:14,15).

In de tijd van herstel van Israël zal de HERE met alle volken ‘in het gericht treden ter oorzake van mijn volk en van mijn erfdeel Israël, dat zij onder de volken verstrooid hebben, terwijl zij mijn land verdeelden’ (Joël 3:1,2). Men is al lang bezig het land te verdelen. Logisch dat er nu al waarschuwende oordelen losbarsten.

‘Hij de HERE is onze God. Zijn oordelen gaan over de ganse aarde. Hij denkt voor eeuwig aan zijn verbond… .toen Hij zei: U zal Ik het land Kanaän geven als het u toegemeten erfdeel’ (Psalm 105:7-11). Nu maakt God dit verbond, de landbelofte, hard en nu zien we Zijn waarschuwingen over de hele wereld gaan.Angstige spanningen

Alles spitst zich snel toe. De stroomversnelling na de Gaza-ontruiming komt op gang. Al-Qaeda vestigt zich in de Sinaï en trekt Gaza binnen. Acht Moslim-Palestijnse terroristengroepen hebben zich onder leiding van Hamas verenigd onder het motto: ‘Laten we Joden vermoorden en niet elkaar’. Andere terroristenorganisaties maken zich klaar om uit Damascus naar Gaza te verhuizen. De wil en bekwaamheid van de terroristen Joden te vermoorden en Israël te vernietigen wordt snel groter. Gaza wordt het Mekka van moordenaars van Joden. De terroristen hopen op een grote, militaire reactie van Israël. Immers dat verhoogt de haat van de ‘gewone’ Palestijnen en dan kunnen ze makkelijker terroristen werven en kinderen klaarmaken voor hun zelfmoordacties. Syrië voelt de hete adem van een militaire ingreep van de VS, die woedend zijn vanwege de steun die Syrië geeft aan de terroristen in Irak. Een wanhoopsactie van Syrië is niet onwaarschijnlijk. Iran gaat rustig door met zijn atoomwapenprogramma. De spanningen zijn te snijden. Op de achtergrond gaat de strijd om de olie door. Rusland zoekt een ingang via Iran en brengt zo de oorlog van Gog dichterbij. Immers Iran (Perzië) wordt in Ezechiël 38 genoemd als één van de voornaamste bondgenoten van Rusland (Gog). De VS proberen via Israël en Saoedi-Arabië greep op de olie te krijgen. Een grote, Amerikaanse legerbasis wordt zuidelijk van het vliegveld Ben Goerion gebouwd. De tijdbom in het Midden Oosten tikt angstig snel door. De waarschuwingen van de HERE jagen in de vorm van aardbevingen, (wervel)stormen, plagen, opstanden, toenemende onveiligheid en oorlogen over de aarde. Maar dwars door al die ontwikkelingen heen gaat Gods herstelplan voor Israël ook door.Het zout van Nederland

We zien het gebeuren. Het herstel van Israël gaat gelijk op met waarschuwende oordelen over de volken. Nederland vormt geen uitzondering. Tot nu toe zijn we gespaard gebleven voor grote rampen. Dat is alleen maar te danken aan Gods grote genade. Alleen zout kan ons land redden van bederf, van een oordeel. Daarom noemt de Here Jezus zijn discipelen ‘het zout van de aarde’ (Mattheüs 5:13). Hoe kan de kerk in ons land zout voor de Heer worden? Een gemeente die nog wat smaak voor de Heer geeft aan de Nederlandse samenleving zal de volgende kenmerken hebben:

• Er is een krachtige lofprijs aan de Heer.

• Als eerste prioriteit de verkondiging van het Evangelie hebben in de directe omgeving en wereldwijd.

• Door gebed en steun een bemoediging en troost zijn voor Israël.

• Omzien naar armen en verdrukten dichtbij en veraf

• Hoe komt een gemeente op die weg?

• Door aanhoudend en voortdurend gebed.

Op dus, broeders en zusters, naar de bidstond!Jan van Barneveld