Gevaren en perspectief in de eindtijd

John Hofman • 86 - 2010 • Uitgave: 4
Momenteel zijn er steeds meer christenen die over de eindtijd spreken. Deze trend is vooral op gang gekomen na de val van de banken, kortweg de kredietcrisis. Het behoud van een jarenlange baan is niet meer vanzelfsprekendheid en dus ook het nakomen van bepaalde financiële verplichtingen niet.
Naast de negatieve economische trend is er ook een sterk verval in normen en waarden gaande. Verkilling, waar ook christenen aan mee doen, neemt hand over hand toe. De opvattingen aangaande homohuwelijk, overspel en dergelijke worden steeds ruimer. De nieuwste trend is een huwelijk met meerdere vrouwen. Er is hiervoor zelfs een Europees wetsvoorstel in de maak. Voorts worden we overspoeld door het occulte. Genot wordt boven God gesteld en geweld op micro (gezin) en macro (landelijk) niveau zijn aan de orde van de dag.

Rede der laatste dagen
In Matteüs 24 en 25 vinden we een opsomming van Christus in de Rede der laatste dagen, ook wel de eindtijd genoemd:
• Pas op voor valse profeten, apostelen en leraren. Helaas zien we een toename van gelovigen die zeggen namens God te spreken, die allerhande leringen verkondigen maar uiteindelijk op eer, geld en aanzien uit blijken te zijn. Ze doen zelfs wonderen in de naam van Jezus, maar zetten Hem niet op de eerste plaats. Ze verheerlijken de gaven, maar niet de Gever. De Schrift zegt nadrukkelijk dat niet een ieder die profeteert, bevrijdt of geneest in Zijn Naam door Hem ook gekend is. Christus zegt zelfs tegen een bepaalde groep: “Ik heb u nooit gekend, gaat weg van Mij, gij werkers der ongerechtigheid.”
Het is van levensbelang alles te toetsen wat op ons afkomt. Het volgen van verkeerde leringen en profetieën. Hierbij een aantal toetsstenen:
• Staat Jezus, het Kruis, Zijn lijden en opstanding centraal, of de mens.
• Wordt God gepresenteerd als Persoon, of als Product (gaven e.d.).
• Ligt de nadruk op manifestaties en gaven, of op christelijk karakter.
• Is de vrucht eenvoud, nederigheid en vreze voor God.
• Ligt de nadruk op het materiële, het tijdelijke, het aardse, of op het eeuwige.
• Is de profetie, de uiting in overeenstemming met de Schrift.
• Zijn er vruchten van gerechtigheid.
• Is er sprake van balans tussen Woord en Geest.
• Is er sprake van een hoge mate van emotionalisme in plaats van spiritualisme.
• Is er sprake van een diep intens bewustzijn van de heiligheid van God, van diepe vreugde of van een opgeklopte sfeer, van opwinding waarin de zinnen gestreeld worden en daarna leegte.

• Genot boven God. 2 Timoteüs 3:1-3 typeert de eindtijdgelovige als liefhebbers van geld, van plezier en van zichzelf. Mensen met een schijn van godsvrucht… Het zijn dus mensen die God kennen en ook wel liefhebben, maar die Christus ondergeschikt maken aan hun eigen agenda, aan hun eigen genoegens en verlangens. Kortom humanisten.
In de humanistische visie staat de mens, het eigen ego, centraal in plaats van Christus. Begrippen als lijden (voor Christus), opoffering zoals door Jezus aan het kruis in de hoogste vorm is gedemonstreerd, zijn in deze visie niet welkom. Het enige waar de moderne mens in zijn algemeenheid trouw aan wil zijn, is aan zichzelf. De ultieme vorm hiervan is narcisme, een vorm van zelfverheerlijking waarin zelfaanbidding en aanbidding door anderen het hoogste goed is.
• Geruchten van oorlogen, hongersnoden en aardbevingen. We zien de laatste tijd een toename van aardbevingen (recentelijk in Haïti). Enkele jaren geleden was er de tsunami die veel slachtoffers eiste.
• Gehaat worden om de naam van Jezus. We zien allerwegen dat vervolging toeneemt. In België word je bijvoorbeeld voor gek verklaard - vooral in de psychiatrie - als je de naam van Jezus aanroept voor genezing.
In Amerika wordt op scholen openlijk de naam van Jezus geweerd. De godsdienstvrijheid wordt daar steeds verder ingeperkt. Obama neemt in ijltempo afstand van Israël en van christelijke normen en waarden.
• Volharding. Volharding in het geloof in Christus en Dien gekruisigd is dé manier om behouden te zijn en te blijven. Dagelijkse overgave aan God, aan Zijn principes is nodig om niet meegesleurd te worden in allerlei dwaalleringen en betoveringen en vervolgingen.

Wederkomst van Christus
De eindtijd - de komst van de Antichrist - is ook direct gekoppeld aan de opname en de wederkomst, het GROTE PERSPECTIEF voor ons als gelovigen. Immers, dan zullen we voor altoos bij Hem zijn, voor eeuwig vertoevend in het hemelse Jeruzalem. Voorafgaand aan Zijn wederkomst, wijst Hij op de volgende tekenen:

Hemellichamen. Sterren die vallen, de zon die zijn glans verliest en hemellichamen die wankelen. Een ieder zal de komst van de Zoon des mensen opmerken, het zal voor niemand verborgen blijven.
Israël. De les van de vijgenboom, let op de bloei ervan. Een duidelijke verwijzing naar de staat Israël die nu aan het volgroeien is. De ontwikkelingen in het Midden-Oosten wijzen aan alle kanten op naderend onheil, op een botsing van machten en krachten. Anderzijds zal de God van Israël Zich betonen als nooit tevoren. Hij Zelf zal afrekenen met de vijanden van Israël, Zijn oogappel en Hij zal zich ontfermen over Zijn volk, Hij Zelf zal Israël beschermen en Zich betonen als de liefhebbende Hemelse Vader. “Wie Israël zegent, zal gezegend worden en wie Israel vervloekt, zal vervloekt worden.”
De dagen van Noach en Lot. Deze dagen werden gekenmerkt door een samenleving met homofilie, occultisme en geweld hoog in het vaandel. Noach wordt openlijk en publiekelijk bespot om zijn geloof en Lot verbleef in de poort van Sodom, een maatschappij die zich met sodomie bezighield.
Vandaag de dag zien we een vloed van perversiteiten, geweld, occultisme en horror op tv en in de realiteit. Onlangs werden we geconfronteerd met het seksueel misbruik van bijna 100 kinderen door een zwemleraar. Geweld is aan de orde van de dag, ook in democratische landen. Geweld in het klein en in het groot.
De mensen, zegt Jezus, zullen zich bezig houden met huwen, eten, drinken en hun dagelijkse bezigheden. Op zich zijn dit geen zondige zaken, maar ten diepste doelt Jezus op de materialistische, humanistische instelling van de mens, die zich niet bewust lijkt te zijn van de eeuwigheid, van een eeuwig onherroepelijk oordeel.
Zal Ik nog geloof vinden op aarde? Deze vraag wordt opgeworpen door de Here Jezus Christus, omdat hij aan ziet komen dat vlak voor Zijn wederkomst velen lauw zullen zijn en meer bezig met genot dan met God. De gelijkenis dringt zich op van de dwaze en de wijze maagden. Beide groepen vielen in slaap op enig moment, maar de wijze maagden hadden nog wel voldoende olie in hum lamp om zich verder voor te bereiden op hun ontmoeting met hun Heer en Heiland. De dwaze maagden vonden de deur gesloten en werden afgewezen.

Als een dief in de nacht
In de brief aan de Tessalonicenzen wordt gesproken over als een dief in de nacht. Zo zal de opname der gemeente, de ware christenen zijn. Voor diegenen die Hem - Christus - niet verwachten zal deze ervaring zijn als een dief in de nacht. Een plotseling schielijk verderf. De een zal worden achtergelaten en de ander opgenomen. In de film Als een dief in de nacht wordt dit als volgt verbeeld: Er zal op aarde een enorme chaos zijn vanwege allerlei vermiste mensen. Dit zal de directe aanleiding vormen voor de absolute controle over de aarde. Christenen zullen de schuld krijgen van de ontwrichting en diegenen die zijn achterbleven en zullen voor de keus komen te staan: de dood of het aannemen van het merkteken van het Beest en daarmee voorgoed buiten God te zijn.

Het Evangelie van het Koninkrijk zal gepredikt worden aan alle naties en dan zal het einde gekomen zijn. Dit is het belangrijkste teken van de Wederkomst van Christus. De prediking van het Evangelie van het Koninkrijk aan alle naties. De Bijbel is momenteel al in duizenden talen beschikbaar en toch zijn er diverse volken die nog nooit de Boodschap gehoord en gedemonstreerd hebben gezien. Momenteel leven we in een periode dat de wereldbevolking explosief stijgt. Ook de communicatiemiddelen nemen hand over hand toe. Verder neemt de kennis in ijltempo toe. Nog nooit is er een tijd geweest dat al deze factoren samenvallen. Daarom is dit de tijd bij uitstek om de naam van Jezus, overal waar mogelijk, te verkondigen.
De eindtijd is turbulent. Er zal angst over de mensheid komen. De boze, wetende dat hij weinig tijd heeft, zal alles in het werk stellen om de wederkomst te vertragen. Ook zal hij alles aanwenden om het plan van God met Israël op alle mogelijke manieren te torpederen. Wat we op aarde zien en meemaken is de weerslag van het grote conflict in de hemelse gewesten. Derek Prince spreekt in dit verband over Jesaja 59:19, over de vijand die soms als een vloed op ons af komt. Maar het opheffen van de Banier van God redt ons uit. In vroegere oorlogen was de vlaggendrager een sleutelfiguur. Zolang de vlaggendrager overeind bleef, was er kans op de overwinning. Immers de vlaggendrager was én de drager van de standaard, de vlag van het leger én hij bepaalde de koers, de richting. Als hij gewond raakte of viel, was het leger de standaard en de koers kwijt. Het was dan hulpeloos en lamgelegd.

Onze standaard als gelovigen is de Heilige Geest. De Heilige Geest onderwijst ons en zet namens Christus de koers in ons leven uit. Zolang we Hem in het oog hebben en houden, is er overwinning over aanvallen der duisternis, over zonde, over moeilijke situaties. De Bijbel is hier duidelijk over. Desondanks gaan velen er aan voorbij en leven achteloos verder met alle risico’s van dien. Daarom, wees niet nonchalant en neem geen geestelijk risico. Let op de Bijbelse borden en sla de juiste koers in.

God zegene u en behoede u!

John Hofman