Gezegende paasdagen!

Feike ter Velde • 80 - 2004/05 • Uitgave: 26
Gezegende paasdagen!Dit is nummer 26 - het laatste nummer van de 80e jaargang. Het volgende nummer is nr. 1 van de 81e jaargang. We hebben de laatste weken veel tijd besteed aan de vernieuwing van ons blad. U zult zien hoe mooi het is geworden. We zijn er nu al buitengewoon enthousiast over.Het is ook altijd zo fijn dat allerlei mensen willen meewerken aan ons blad. Steeds weer blijkt dat we ons mogen verheugen in een goede reputatie, omdat we er – door Gods genade – steeds weer blijk van mogen geven dat we trouw willen blijven aan Gods Woord. Los van kring en kring mogen we heel de Gemeente van Christus dienen met het Woord, het profetische Woord, de actualiteit in het licht van de Bijbel en mensen helpen de Schrift te verstaan op alle terreinen van het leven. Daar gestalte aan geven is een hele klus. Johannes de Heer, de grondlegger van ons werk, vatte het werk destijds in drie bijbelwoorden samen: Verzoening, Vervulling, Verwachting.Er is veel strijd onder christenen. Telkens laait die weer op over allerlei onderwerpen. Kerkscheuringen zijn vandaag in het hele land weer dagelijks nieuws rond de problemen over het samengaan van een aantal kerken in de PKN. Daar zijn al weer tal van trieste anekdotes over te vertellen. De scheuringen gaat soms dwars door families, gezinnen en huwelijken heen. Vriendschappen, soms van jaren, breken stuk. Ook in kleinere kringen zien we soms dergelijke gebeurtenissen. Mensen die zondags gefrustreerd of verbitterd thuiszitten, omdat het in de Gemeente mis is gegaan. Broeders in de leiding hebben strijd. De leiding treedt dictatoriaal op, waardoor mensen worden beschadigd. We willen elkaar zo vaak betuttelen en op de vingers tikken over vermeende theologische dwalingen bij de ander. Jongeren in de kerk komen in beweging, overal in ons land en ouderen worden onrustig of ongerust. Er moet nieuwe muziek komen, vindt de jeugd en het roer moet om. Predikanten doen het bijna nergens meer goed en raken erg vaak overwerkt of krijgen de inmiddels bekende ‘burn out’. Het is vandaag niet meer zo makkelijk in de kerk.Toch moet de boodschap van God worden verkondigd in haar oorspronkelijke kracht. Mogen wij dat met ons blad ook steeds blijven doen. Dat is onze oprechte bede, steeds weer. Er is grote behoefte aan standvastigheid, aan bijbelse vrijmoedigheid. In dit nummer zegt Bart Nitrauw over christenen: "Zij hebben iets dat ik mis". Mogen de mensen om ons heen, de mensen in ons land, dat steeds vaker zien. Dat leven van Christus, dat opstandingsleven. Daar is behoefte aan.We mogen bidden om de Geest der Waarheid en de Geest van raad en van kracht, de Geest van wijsheid en verstand, de Geest van kennis en van de vreze des Heren om ons werk in deze bijzondere tijden voort te zetten en uit te bouwen. Onze bede is ook dat u, waarde lezer, daar mede uw schouders onder zet. In het geloof zeggen we dan met Nehemia: Dan zal de God des hemels het ons doen gelukken. Wij wensen u gezegende Paasdagen vanuit de verbondenheid met onze levende Heiland, Jezus Christus.Namens de Redactie

ftv