God houdt de geschiedenis in Zijn hand

Marianne Glashouwer-van der Lugt • 79 - 2003/04 • Uitgave: 6/7
'Het geheim van succes is oersimpel: nooit, nooit, nooit opgeven’, antwoordde Winston Churchill toen hem, aan het eind van de Tweede Wereldoorlog, de vraag gesteld werd naar het geheim van zijn succes. Ook al is het nog zo moeilijk, ook al zie je alleen maar gevaren op de weg, geef het toch nooit op om te strijden voor het goede. Bij de wereldkampioenschappen schaatsen in Berlijn, zei Erben Wennemars het ook bij het behalen van twee gouden medailles: ’geef het nooit op, werk er hard aan en blijf altijd doorgaan totdat je je doel bereikt hebt’. Na jaren van ploeteren en tegenslagen behaalde hij de overwinning, en kon hij zich wereldkampioen noemen.

Dat is het nu precies wat de Here Jezus van ons vraagt: dat we het niet opgeven om op Zijn komst te wachten. Ook al zien we alleen maar oorlog en ellende om ons heen. Hij vraagt van ons dat we blijven volhouden om naar Hem uit te zien. Dat we op Hem blijven vertrouwen. Hij heeft beloofd dat Hij terug zal keren op aarde om Zijn Vrederijk te vestigen. God heeft een plan met deze wereld. Hij houdt de geschiedenis in Zijn hand. God is getrouw, Zijn plannen falen niet.

Als we kijken naar de geschiedenis van Israël, dan zien we Gods trouw door het hele Oude Testament heen. Hij leidt Zijn volk uit het land Egypte om hen naar het Beloofde Land te brengen. Ook al zijn zij ontrouw, telkens zorgt Hij voor hen in de woestijn. Water en manna ontvangen ze van God. Zelfs als ze zich van Hem afkeren en het gouden kalf aanbidden, dan nog blijft God Zijn volk trouw. God straft hen, maar toch komt Hij Zijn belofte na, en komen ze uiteindelijk in het Beloofde Land aan.

Ook in onze tijd zien we Gods trouw aan Zijn volk. De terugkeer van Joodse mannen, vrouwen en kinderen naar het land Israël is vervulling van bijbelse profetie. Duizenden jaren geleden heeft Hij het al verkondigd bij monde van Zijn profeten. En ook in de Psalmen lezen we erover: "Hij, de Here, is onze God, Zijn oordelen gaan over de ganse aarde; Hij gedenkt voor eeuwig aan Zijn verbond, - het woord dat Hij gebood aan duizend geslachten – dat Hij met Abraham sloot, en aan Zijn eed aan Isaäk; ook stelde Hij het voor Jakob tot een inzetting, voor Israël tot een eeuwig verbond, toen Hij zeide: U zal Ik het land Kanaän geven als het u toegemeten erfdeel". Psalm 105:7-11.

De psalmist zegt dat Gods oordelen over de hele aarde gaan. Ook dat zien we gebeuren. De oorlog tegen Irak, de aardbevingen, overstromingen, besmettelijke ziekten zoals aids of de pas ontdekte, levensgevaarlijke longontsteking SARS. We kunnen de krant naast de Bijbel leggen en zien hoe alles werkelijkheid wordt wat de Here Jezus in Zijn rede over de laatste dingen zegt in Mattheüs 24:1-51. Maar in vers 13 lezen we: ‘Wie volhardt tot het einde, die zal behouden worden’. Churchills motto was simpel: geef nooit, nooit, nooit op. Als wij blijven volhouden, dan laat God ons niet in de steek. In Zijn Woord lezen we dat ’Zijn ogen de ganse dag over de wereld gaan, om krachtig bij te staan hen, wier hart volkomen naar Hem uitgaat’ (2 Kron. 16:9).

Ook koning David heeft die krachtige hulp van God keer op keer ervaren. Zoals bijvoorbeeld toen hij zich bij Abimelech als een waanzinnige gedroeg, zodat deze hem wegjoeg. Hij schrijft er dan over in Psalm 34. Ook hij weet dat ’de ogen des Heren zijn op de rechtvaardigen, en zijn oren tot hun hulpgeroep’ (vers 16). En dat ‘de Engel des Heren Zich legert rondom wie Hem vrezen, en hen redt’ (vers 8). God is trouw aan Zijn volk Israël en Hij bewijst ook Zijn trouw aan ons telkens weer. We lezen erover in Zijn Woord, en daarom kunnen we er ook vast van overtuigd zijn dat het waar is. Luther schrijft in zijn prachtige lied “Een vaste burcht is onze God” dat Gods Woord stand houdt in eeuwigheid en geen duimbreed zal wijken.

God houdt de geschiedenis in Zijn hand. Het is niet toevallig wat er nu allemaal gebeurt in de wereld. Hij heeft het in Zijn Woord gezegd. Het is door de profeten voorzegd, en ook de Here Jezus spreekt over de oordelen van God die over de wereld zullen gaan. We hoeven dus niet bang te zijn of in paniek te raken, want alles gebeurt volgens een Goddelijk plan. De regie is in handen van onze hemelse Vader. Hij houdt ook ons leven in Zijn hand. Wij mogen bij Hem schuilen en erop vertrouwen dat Hij ook onze levensgeschiedenis tot een goed einde zal brengen.

Geef dus nooit, nooit, nooit op om op Hem te vertrouwen! Volgens koning Salomo kan niemand ons ook maar een haar krenken als we op de Here vertrouwen: “De Naam des Heren is een sterke toren; de rechtvaardige ijlt daarheen en is onaantastbaar”! Deze tekst uit Spreuken 18:10 was voor ds. Martin Niemöller van grote betekenis tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vanwege zijn verzet tegen Hitler zat hij in de gevangenis in afwachting van zijn proces. Vlak voordat hij voor zijn rechters moest verschijnen, fluisterde zijn cipier hem de woorden van Spreuken 18:10 toe. Daarop ervoer ds. Niemöller een grote vrede, zijn angst viel van hem af en met groot vertrouwen in God kon hij zijn rechters tegemoet treden. Ook voor ons is de Naam des Heren een sterke toren en zijn we onaantastbaar als we bij Hem schuilen!

Marianne Glashouwer-van der Lugt