God met ons!

Jef de Vriese • 86 - 2010 • Uitgave: 25/26
Het is wonderlijk dat God bij mensen wil zijn! Sommigen zingen ‘vrede op aarde’, en willen genieten van rust, geen strijd. De komst van Jezus is echter de komst van de Vredevorst, de Here der Heerscharen, de Krijgsheld die de vijand overwint te midden van de strijd. Oorlog alom! De Vredevorst baant de weg, door het slagveld van wereld heen, naar het beloofd land.
Hij is met je, niet voor een vaag religieus gevoel van Gods aanwezigheid, maar om je bij te staan in een specifieke opdracht. Is er twijfel in je hart, zoals bij de discipelen in Matteüs 28? Jezus komt naderbij en bevestigt dat aan Hem alle macht is gegeven in de hemel en op de aarde. Als Hij zegt: “Ga heen,” dan is het in Zijn kracht ook mogelijk om je roeping uit te voeren, discipelen te maken, hen te dopen en hen te leren onderhouden. Het is in deze dingen dat Jezus met je is. Zijn nabijheid dringt tot actie in de missie die over je leven ligt.
Jezus zegt: “Zie!” Velen weten dat Jezus is gekomen, maar ze zien het niet op een manier die levensveranderende moed geeft om, met vertrouwen op God, in een vruchteloze wereld Zijn Koninkrijk te verkondigen. Immanuël heeft alle macht om jou op de weg naar hemels Jeruzalem krachtig bij te staan!

Jef De Vriese