God zij met ons

Feike ter Velde • 77 - 2001/02 • Uitgave: 22
De Euro is er. Driehonderd miljoen Europeanen betalen met gelijke munt. Voortaan schrijven we niet meer f maar €. Op mijn toetsenbord van de computer zit hij naast het cijfer 5 op dezelfde toets en met Ctrl en Alt ingedrukt typen we dat vreemde, Grieks aandoende teken op het scherm. Andere tijden zijn aangebroken. Europa is een feit. Profetie gaat in vervulling. Een mijlpaal langs een lange weg is bereikt. De nieuwe munteenheid van Europa is daar de tastbare werkelijkheid van.

Er liggen enkele munten op mijn bureau. Ik bekijk ze nu wat meer gedetailleerd. Ik denk erbij… een beetje hardop. Op de rand van de € 2 munt staat 'God zij met ons', net als op de oude f 5,- munt, weggemoffeld tussen de ribbels. Op de Euromunt staan ook twaalf sterren, waar de koningin naar kijkt. Op de andere kant staan deze twaalf sterren ook, maar daar verdeeld in tweemaal zes sterren, met het woord EURO ertussen. Dit vinden we ook op de andere munten, zij het in verschillende varianten. Deze twaalf sterren staan voor de twaalf landen die aan de Euro meedoen en
die samen de Euro-zóne heten. Twaalf landen, ook tweemaal zes. Het economische symbool van de komende antichrist is driemaal zes (Openb. 13:18).

EUROPA
Al lang geleden is de opmars naar de Europese munt ingezet. In de jaren '70 van de vorige eeuw zijn er de fundamenten voor gelegd. In het Verdrag van Maastricht werd de zaak tien jaar geleden onomkeerbaar. Nu is het een feit. De "Euro wordt van ons allemaal", zo luidde de tekst van onze overheid, om ons voor te lichten over de nieuwe munt. Belangrijker dan dat is het profetisch Woord, dat ons de dingen heeft voorzegd. Het verenigde Europa, het herstelde Romeinse rijk, wordt het machtsgebied van de komende Antichrist. Het is het gebied waar de zes miljoen Joden werden omgebracht. Het is ook het gebied waar de valse wereldkerk werd gegrondvest, toen het zaad van de bijbelse prediking werd overwoekerd door het ingezaaide onkruid van de duivel. De ware Gemeente van Christus raakte uit het zicht en de valse kerk, met haar wereldse macht trad op de voorgrond. Dat werd in de geschiedenis zichtbaar toen in het jaar 313 onder Constantijn de Grote het Edict van Milaan uitgevaardigd werd, waardoor het christelijk geloof officieel werd erkend en de kerk tot Staatskerk werd. Het christelijk geloof werd machtsmiddel en de kerk een politiek orgaan, met alle desastreuze gevolgen van dien.

DE VALSE KERK
Dit werd door de Here Jezus voorzegd in Zijn gelijkenissen (Matt.13:37-39). De ware Gemeente zou overwoekerd worden door 'ingezaaid' onkruid. Een onnatuurlijke situatie als er in een akker onkruid wordt ingezaaid! Het goede tarwe geraakte er geheel door overwoekerd. Dat onkruid in de gelijkenis is de 'dolle tarwe' oftewel de 'dolik'. Haar vrucht, indien al aanwezig, is een dronken makend gif, vergelijkbaar met LSD.

De Here Jezus in de uitleg van Zijn gelijkenis laat blijken dat dit het verloop van de geschiedenis van de kerk gaat worden en zo is het ook gegaan. De bijbelse boodschap van bekering en wedergeboorte raakte uit het zicht. De prediking verbleekte tot een verpolitiekte boodschap of de schildering van een humanistisch ideaalbeeld met de mens als middelpunt. De kerk groeide in macht en kenmerkte zich steeds meer als misbruikster van haar macht. Het Vrederijk was gekomen, de wereld is gewonnen voor het christelijk geloof en alles was goed gekomen, zo werd gedacht. Onder de heerschappij van de verwereldlijkte kerk ontwikkelde zich de volkeren van Europa. Het heilige Roomse Rijk van Karel de Grote zette er zijn stempel op. Ook toen al werd gedroomd van een verenigd Europa onder één regering. Oorlogen en rampen teisterden Europa de eeuwen door.

RENAISSANCE EN REFORMATIE
De Renaissance (15e eeuw), de 'wedergeboorte' van het Griekse humanisme na de donkere middeleeuwen en de totalitaire macht van de wereldkerk, konden ook de gewenste vrede en veiligheid niet brengen en verschafte geen fundament voor de samenleving. De revolutie ervan was groot en de gevolgen nog groter tot op vandaag. Het geestelijke verval van de kerk en het afdwalen van het Evangelie leidde tot de Reformatie (16e eeuw): het terugbrengen van de Bijbel in de kerk met alle zegenrijke gevolgen daarvan tot op vandaag. Mensen mochten weer geloven in overeenstemming met de heilige Schrift, die ze zelf konden lezen in de eigen taal. De Reformatie bracht in sterke mate ook de eigen verantwoordelijkheid van de mens naar voren en daarbinnen de geestelijke vrijheid. De vruchten van de bloei van kerk, kunst en samenleving zijn tot op vandaag merkbaar. Rembrandt en Bach zijn er twee belangrijke vertegenwoordigers van.

DE VERLICHTING
De 18e eeuw bracht in Europa de Verlichting, het omver werpen van alle bijbelse openbaring en gezag. Het werd een opleving van de Renaissance, waarin de mens en zijn kunnen tot norm van alle dingen wordt. Een nieuwe revolutie raast over Europa, vanuit de studeerkamer van de filosoof tot aan het geweld op de straat en uiteindelijk ook op het slagveld: de Franse Revolutie (1789).

EEUW VAN DE RAMP
De 20e eeuw wordt de eeuw van de grote rampspoed. Twee wereldoorlogen worden uitgevochten, heel Europa staat in brand. Communisme en fascisme - het antigeloof van de 'verlichte' mens, die dacht dat hij het met zijn eigen verstand wel redden zou - stortten meer dan honderd miljoen mensen in dood en verderf. De Oostenrijker, Adolf Hitler, vermoordde zes miljoen Joden en Georgiër, Jozef Stalin, vermoordde vijftig miljoen van zijn eigen burgers. Ze wilden de ideale samenleving scheppen naar hun eigen opvattingen. Hitler zou het duizendjarig vrederijk bouwen in Europa en had de blauwdruk daarvoor door tal van wetenschappers laten uitwerken. Eerst nog even alle Joden uitroeien, want die zouden zijn plan in de weg staan. Zij hadden immers hun eigen geloof over het komende vrederijk. De machten der duisternis hadden Europa in een stevige greep van dood en verderf.

EUROPESE EENHEID
Na zoveel eeuwen van ellende wordt de eenheid van Europa nu bejubeld en is de Euro tot de kroon op die eenheid geworden. De macht van de economie is het fundament van de Europese eenheid. Politiek is er van eenheid geen sprake. De grote landen snijden elkaar afwisselend de pas af. vooral als het gaat om het verdelen van de baantjes aan de Europese top. In Nederland hebben we nog een gebed op de nieuwe munt gezet. Eigenlijk is het geen gebed, maar een wens: "God zij met ons". Hoewel de levende God steeds verder uit het openbare leven wordt verdreven, de wetgeving steeds meer gaat afwijken van de geboden van God, hebben we nog een wens: God zij met ons. Dat dit niet de God van de Bijbel is, de God van Israël, de Vader van de Here Jezus Christus, zal voor elk denkend mens duidelijk zijn. Hoewel we de eenheid vieren, onze economische welvaart koesteren en verheerlijken. is een nieuwe donkere wolk over Europa en over de wereld aan 't komen: het zwaard van de Islam. Maar dat wordt nog door weinigen gezien.

Feike ter Velde