Gods doel met Israël

Jan van Barneveld • 83 - 2007 • Uitgave: 11
Gods doel met IsraëlVerstaat u wat u zingt?


De Psalmen 23 en 117 horen al eeuwen tot de meest gezongen geestelijke liederen. Laten we even naar Psalm 117, de kortste van de 150, kijken. Wat zingen we? ‘Looft de HERE, alle gij volken!’ Waarom zouden alle volken God gaan loven? Omdat ‘zijn goedertierenheid machtig is over ons’. Wie is ‘ons’? De Psalmen zijn allereerst de liederen van Israël. Dus de eerste betekenis van deze Psalm is, dat als de HERE zijn goedertierenheid en trouw aan Israël bewijst, er reden is voor de volken om de HERE te loven en te prijzen. (De gebruikelijke uitleg dat Gods zegen over ons ook zegen voor onze omgeving betekent, blijft natuurlijk staan). Waarom zouden juist de volken de HERE gaan loven en prijzen als God Israël zegent? Zegen voor het Joodse volk heeft tot nu toe meestal jaloezie opgewekt en vervolging gebracht. We stuiten nu op een belangrijke vraag. Waarom is het zo belangrijk voor de volken dat God tot zijn doel komt met Zijn volk Israël? Dat de God van Israël Zijn zegen en trouw bewijst aan Israël?Nog een Psalm
Psalm 67 begint met de zegenbede waarmee Aäron en zijn zonen Israël namens de HERE mochten zegenen (Num. 6:22-27): ‘God zij ons genadig en zegene ons. Hij doe zijn aanschijn bij ons lichten.’ Waarom is deze heilige, geestelijke zegen over Israël ook voor de volken heel belangrijk? ‘Opdat men op aarde uw weg kenne en onder alle volken uw Heil.’ Geestelijke zegen voor Israël heeft als doel, dat alle volken onder Gods leefregels en heerschappij komen. ‘Alle volken uw Heil…,’ uw Yeshua staat er in het Hebreeuws! Ook materiële zegen voor Israël heeft hetzelfde doel: ‘De aarde gaf haar gewas, God, onze God, zegent ons, opdat alle einden van de aarde Hem vrezen’ (67:7,8). Dus als we heel eenvoudig bidden: ‘Here, zegen uw volk Israël’, bidden we tegelijk om zegen voor heel de wereld!Onze tijd

Waarom is het juist in onze tijd zo belangrijk te bidden dat de HERE, de God van Israël tot Zijn doel komt met Zijn volk en Israël zegent? Om dit in te zien, kijken we naar het eindtijdscenario dat Jakobus, leider van de eerste gemeente in Jeruzalem, schetst. We lezen dit scenario in Handelingen 15:14-18. Jakobus geeft daar een paar profetische ijkpunten aan.A) Eerst wordt er een volk voor Gods Naam uit de heidenen verzameld. Dat betekent dus zending en evangelisatie. Dat betekent gemeentevorming. Dit punt, deze prioriteit, komt overeen met wat de Here Jezus Zelf in Zijn eindtijdscenario, de ‘rede over de laatste dingen’, uitlegt: ‘En dit Evangelie van het Koninkrijk zal in de hele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn’ (Matt. 24:14). Daarom is de ongelooflijk snelle voortgang van het Evangelie in onze tijd een van de machtigste tekenen van de tijd! Zelfs onder de Islam is een groot werk van Gods Geest op gang gekomen.B) Vervolgens noemt Jakobus ‘de woorden van de profeten’. Daar moeten we op letten. Veel Bijbelse profetieën worden in onze tijd vervuld. Vooral door en rond de terugkeer van het Joodse volk naar het land dat de HERE aan haar heeft beloofd. Ook worden profetische patronen, die bijvoorbeeld door de profeet Daniël en in Openbaring worden voorzegd, duidelijk zichtbaar in onze tijd. Denk bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van de EU en aan de steun van Rusland aan Iran (Perzië) en Syrië…C) Daarna citeert Jakobus uit de profeet Amos. Amos 9:11-15 gaat over het herstel van Israël zoals wij dat in onze tijd meemaken. Jakobus noemt de belangrijke tekst over het ‘herstel van de vervallen hut van David’ (Amos 9:11). Koning David maakte Israël tot een machtig rijk. Maar die ‘hut’ is in de loop van de eeuwen in verval geraakt. Volgend jaar is het 60 jaar geleden dat God begonnen is die ‘hut van David’ weer op te bouwen. Toen, in 1948, werd Israël na meer dan 19 eeuwen weer een zelfstandige natie. Het profetische woord is in onze tijd bijzonder actueel!D) Ten slotte legt Jakobus uit wat het uiteindelijke doel van God is en waar dit herstel van Israël op uitloopt: ‘Opdat het overige deel van de mensen de Here zoeke en alle heidenen, waarover mijn Naam is uitgeroepen’ (15:17). Israël wordt hersteld. Met als doel dat de hele wereld onder Gods heilzame heerschappij komt. Daarom bidden we met en voor Israël: ‘HERE, God der heerscharen, herstel ons, die uw Aanschijn over ons lichten, opdat wij verlost worden’ (Ps. 80:4,8,20). En ook de wereld!De visie van Paulus

Waarom is het zo belangrijk voor de volken dat God tot zijn doel komt met Israël? Ook Paulus gaat diep in op deze belangrijke vraag. Hij had het er erg moeilijk mee dat slechts een deel van het Joodse volk Yeshua als Messias aanvaardde. Hij had er veel verdriet van en heeft gebeden, de Bijbel doorzocht en onder leiding van Gods Geest diep nagedacht. Toen de Heilige Geest hem het geheim van de verharding van Israël liet zien, riep hij enthousiast: ‘O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn Zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk Zijn wegen’ (Rom. 11:33). Paulus legt uit: ‘Betekent nu hun val rijkdom voor de wereld en hun tekort rijkdom voor de heidenen, hoeveel te meer hun volheid’ (Rom. 11:12). Wij zijn zeer rijk geworden in de Here Jezus door ‘hun tekort’. Dus geen gemopper over het ‘ongelovige Israël’! Maar er komt ook ‘volheid’, vervulling voor Israël. Dat zal nog meer zegen brengen over de volken. De tweede tekst belooft nog meer. ‘Want indien hun verwerping de verzoening van de wereld is, wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden’ (Rom. 11:15). Het feit dat Israël als volk de Here Jezus niet als Messias had aangenomen, bracht verzoening over ons, gelovigen-uit-de-volken. ‘Dit Heil van God’ werd ‘naar de heidenen gezonden’ (Hand. 28:28).

Maar er is meer. ‘Hun aanneming’ zal ‘leven uit de doden’ brengen. Dus er komt een tijd dat Israël het Heil (Yeshua) zal aannemen. Dan volgt een wereldwijde opwekking. Ook hier zien we hoe belangrijk het is voor de hele wereld dat God tot Zijn doel komt met Israël. Zijn doel is ‘volheid’ en ‘aanneming’ van Israël. Dat brengt zegen. ‘Heer, zegen en kom tot Uw doel met Uw volk’, bidden wij vurig. Zo bidden we tegelijk om zegen voor de wereld.Profeten

Tenslotte twee profetieën over het feit dat Gods zegen over Israël ook zegen voor de wereld brengt. Dat, nadat God zijn doel bereikt met Israël, ook Gods doel met de wereld bereikt zal worden. Paulus vat dit kort samen: ‘Eerst de Jood en ook de Griek’ (Rom. 2:10).

• ‘Ik kom in uw midden wonen, luidt het woord van de HERE en veel volken zullen in die tijd gemeenschap zoeken met de HERE’ (Zach. 2:10,11).

• Jesaja 2 vertelt over het geweldige vrederijk dat komt. Geen oorlog meer, Jeruzalem als hoofdstad van de wereld en het huis van de HERE te Sion als geestelijk centrum. Maar eerst: ‘Huis van Jakob, komt laten wij wandelen in het licht van de HERE’.

Laten wij volhardend bidden: ‘Kom tot Uw doel met Uw volk, o, God van Israël’.Jan van Barneveld