Gods geboden

Feike ter Velde • 78 - 2002/03 • Uitgave: 15
Er zijn veel positieve geluiden over de vernieuwingen in de layout' van ons blad. We hopen dat er een wervende kracht van uit mag gaan. Niet omdat het uiterlijk een mooi blad is — dat is belangrijk natuurlijk — maar vooral vanwege de inhoud.

Vandaag staan er grote dingen op het spel als het gaat om het Woord Gods, de Bijbel, en om het christelijk geloof. We leven in een wereld, een samenleving, waarin Gods geboden systematisch — en tot in de landswetten toe — met voeten worden getreden. De profeet zegt: "Omdat zij de wet des Heren verworpen en Zijn inzettingen niet onderhouden hebben..." (Amor 2:4).
Onze samenleving kijkt met verbijstering naar de gevolgen ervan: normloosheid en wetteloosheid, zo ernstig, dat nu ook linkse partijen, geheel tegen de eigen opvattingen in, vandaag roepen om de terugkeer naar "waarden en normen".

De morele verslonzing van de samenleving — wat door de televisie in een stroomversnelling is gekomen - sloeg neer in onze wetgeving en werd zichtbaar op straat. De overheid nam haar plaats niet meer in, maar werd soms voortrekker in wetteloosheid. Onze vaderen hebben dat al in de 16e eeuw gezien, toen zij de Nederlandse Geloofsbelijdenis op schrift stelden. Over de overheid zeiden zij: "...omdat Hij wil dat de wereld geregeerd wordt door wetten en staatsregelingen, opdat de ongebondenheid van de mensen bedwongen wordt en alles in goede orde onder hen toegaat" (NGB - art. 36). "De ongebondenheid van de mensen" — dat is de juiste typering. Socialisten en humanisten geloven in de goedheid van de mens. "Geef de mensen wat ze nodig hebben en we kunnen de gevangenissen wel sluiten" - was het socialistisch credo van de 19e eeuw. Maar wat men vergeet en waar men niet meer van wil weten is de diep gevallen staat van de zonde, waarin de mensheid is gevallen. Die zondigheid is absoluut en alles omvattend. De NGB zegt: "Doordat een mens in al zijn doen en laten goddeloos, verkeerd en verdorven is geworden..." (art.14). De werkelijkheid daarvan zien op allerlei wijzen in onze samenleving.

De geboden van God zijn absoluut en nietvoor allerlei discussie vatbaar. Die geboden wijzen de mens en de mensheid richting, beschermen het leven en houden de goddeloosheid van mensen in bedwang. Waarden en normen kunnen nooit uit de mens zelf voortkomen, omdat ze daar niet te vinden zijn. Vandaag moet heel het Woord Gods opnieuw en met kracht in de samenleving worden verkondigd.

Evangelie, wet en profetie zijn de rijke bronnen, waaruit ook `Het Zoeklicht' mag putten om de Boodschap helder te laten klinken. Mogen door de Geest des Heren allen, die het van het Woord verwachten en het in het Woord zoeken, bekrachtigd worden om staande te blijven in deze tijd, vast te houden aan dat Woord in weer en wind en getuigen van dat Woord, soms tegen de stroom in.

Namens de redactie
FtV