Gods gehandicapte knechten

drs. Jan van Barneveld • 82 - 2006/07 • Uitgave: 11
God zet mensen in om zijn wereld te redden uit de klauwen van de wrede machten van het kwaad.
Deze werkwijze van God lijkt telkens te mislukken. Toch komt de Allerhoogste tot Zijn doel.
Mogelijk zelfs al in onze tijd!
Adam gehandicapt

De eerste mens, Adam, was een schitterend en machtig schepsel. Hij kreeg grote opdrachten van zijn Schepper. Adam en Eva moesten
de aarde onderwerpen. Er was namelijk een groot probleem. De aarde was ‘woest en leeg’ geworden.

Toen schiep God de mens. Om als Zijn medewerker om de aarde weer ‘op orde’, dus onder Gods heerschappij te brengen. Zij mochten in het paradijs beginnen. Hun taak was ‘de hof bebouwen en bewaren’. De ‘Naardense Bijbel’

vertaalt: ‘Om die te dienen en bewaken’. ‘Onderwerpen’ en ‘bewaken’
duiden op tegenstand en gevaar. Helaas ging het mis. De mens geloofde Satan in plaats van Gods Woord en zondigde tegen het gebod. Omdat Adam en Eva in het paradijs dichtbij God leefden
waren zij gehuld in Zijn heerlijkheid.

Net als de engelen. Toen zij ongehoorzaam werden, verloren
zij die heerlijkheid en werden ‘naakt’. Zij moesten het paradijs verlaten. Toch ging God door met Zijn plan om de wereld te verlossen
met de mens als medewerker, als ‘knecht’. Ook al was die knecht ‘gehandicapt’ door zonde.Achteruitgang

De mensheid na Adam ontwikkelde
zich zo negatief, dat ruim 1600 jaar later de aarde vol geweld was. Alles wat de mensen bedachten was slecht. Gods plan leek mislukt. Toch ging God door met Noach en zijn nageslacht. Ook dat spoor dreigde door opstandigheid van de mensen mis te lopen. Als volgende
belangrijke fase in Zijn plan riep God ongeveer 400 jaar later Abraham. God zei tegen Abraham:
“Met uw nageslacht zullen alle volken van de aarde gezegend worden” (Gen.26:4).Nakomelingen van Abraham zijn dus betrokken in Gods plan om de wereld weer onder Zijn goede en gezegende heerschappij te brengen.
Wie zijn dat ‘nageslacht van Abraham’? Hoe zijn zij in Gods plan betrokken? En wij? Hoe kan God met ‘gehandicapte knechten’ tot zijn doel komen? Drie knechten
van God noemen we. Twee van die knechten staan in onze tijd centraal in Gods plan en worden fel door de wereld aangevallen.Israël

Abraham, Isaäk, Jakob en dan het volk Israël. Hij schonk Zijn ‘knecht Israël’ de wetten van God en maakte
Zijn woorden aan hen bekend (Ps.147:19,20). Tot op de dag van heden zijn ‘hun de woorden van God toevertrouwd’ (Rom.3:2). Het plan was en is dat Israël in Gods land Gods geboden zou naleven, om zo een voorbeeld voor de volken te zijn. Vanuit Jeruzalem, de plaats die God uitgekozen heeft om ‘daar Zijn Naam te vestigen’, zou de aarde weer onder Zijn heerschappij
komen. Weer stond het vreselijke
zondeprobleem Gods plan in de weg. Israël ging in ballingschap. Toch bleef God bij Zijn plan om de mens, om Israël, als medewerker te gebruiken. Dus moest eerst het zondeprobleem worden opgelost.Gods volmaakte Knecht

De mens heeft het verknoeid en faalde Gods opdracht te vervullen.
God faalt nooit. Dus moest een Mens het weer in orde maken. “Messias Jezus, die in de gestalte van God was, heeft het aan God gelijk zijn niet als een roof beschouwd en...heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen”
(Fil.2:6,7). Jezus heeft de reiniging van de zonden tot stand gebracht en zo de weg weer open gemaakt. Daarom is God mens geworden.

Jesaja profeteerde het zo: God ‘ontzette Zich, omdat er niemand tussenbeide trad. Toen bracht zijn arm Hem hulp’ (59:16). Door ‘Zijn arm’, door Jezus Messias, wordt de belofte aan Abraham, dat in zijn nageslacht alle volken van de aarde gezegend zullen worden, werkelijkheid. Maar nu zien wij dat nog maar voor een deel. Nu is er nog strijd. Nu spelen Gods andere knechten nog een belangrijke
rol in Gods plan. Wie is die derde knecht?De Gemeente

Ongeveer 2000 jaar geleden vond er een bijzondere ontwikkeling in Gods heilsplan plaats. Wij gelovigen-
uit-de-volken werden ook ingeschakeld werden in dat grote plan van God. Wij werden geënt op de edele olijf, op Gods knecht Israël. Het Evangelie van het Koninkrijk
van God moest over de hele wereld worden gebracht. Jezus zegt: “Maakt alle volken tot Mijn discipelen” (Mat.28:19). Door gehoorzaamheid
aan het Evangelie zou de wereld weer onder Gods heerschappij moeten komen. Maar helaas bleek ook de kerk een door de zonde ‘gehandicapte knecht’ te zijn. Wat nu? Is Gods plan weer mislukt? Wat is er nu gaande? Hoe zal God toch tot zijn doel komen? Met medewerking van Zijn menselijke,
gehandicapte knechten? Met ons en met Israël?Eindtijd

Vandaag zien we hoe profetie na profetie wordt vervuld. Patronen van de eindtijd worden duidelijk zichtbaar. Israël is terug in het land dat God voor hen heeft bestemd. Geestelijke en politieke machten van deze wereld verzetten zich krachtig tegen Gods voornemens en proberen Israël te vernietigen. Maar God komt tot Zijn doel! Niet alleen met zijn knechten, maar ook door zijn knechten. Dus ook wij zijn ingeschakeld! De hele wereld hoort het Evangelie. Het einde komt er dus aan (Mat.24:14). Na de rampen
en de strijd van de eindtijd zal Israël met de wetten van God in het hart en in het verstand, helpen de wereld onder Gods heerschappij
te brengen. “Want uit Sion zal de wet uitgaan en het Woord van de HERE uit Jeruzalem” (Jes.2:3). En: “Het volk en het koninkrijk die u niet willen dienen, zullen te gronde gaan” (Jes.60:12). Israël zal naar Gods plan “een koninkrijk van priesters zijn, een heilig volk” (Ex.19:6). Ook wij zullen daarin meewerken. Bovendien”‘zullen wij veranderd worden, in een ondeelbaar ogenblik bij de laatste bazuin” (1Kor. 15:50-57) en samen met Israël onder leiding van Koning Jezus de opdracht die Adam kreeg vervullen. Nu is er nog strijd, zware strijd. Vooral om Israël! In die strijd hebben we drie machtige
wapens gekregen. Het Woord van God, dat wij als zwaard tegen de vijand gebruiken en dat wij proclameren
over Israël en Jeruzalem. Het wapen van het aanhoudend gebed, ook voor Israël. En het wapen
van een eerbiedig gebruik van het oneindige gezag en de overweldigende
kracht die er is in de Naam van Jezus, die alle macht heeft in hemel en op aarde. Zo zal de Here God tot Zijn doel komen en alle eer ontvangen. Verbijsterd zal de wereld zien hoe de HERE Israël maakt “tot een hoofd en niet tot een staart” (Deut.28:13). Verbaasd zullen
‘overheden en machten in de hemelse gewesten’ de veelkleurige wijsheid zien van Gods plan. Hoe Hij de Gemeente gebruikt en Zijn doel bereikt. Gemeente van de Here Jezus, laten we trouw en moedig
onze taken als ‘knecht van God’ oppakken tot de grote dag van de triomf van de HEER aanbreekt.