Gods ijver voor Sion – Zijn toorn voor de volken

Jan van Barneveld • 81 - 2005/06 • Uitgave: 15
Gods ijver voor Sion – Zijn toorn voor de volkenMachtige werken van God


Elk mens is belangrijk voor God. Want er staat geschreven: ‘De HERE… zijn ogen slaan gade, zijn blikken doorvorsen de mensenkinderen. De HERE toetst de rechtvaardige en de goddeloze’ (Psalm 11:4,5). Niemand op aarde is zonder doel. Want de Bijbel zegt: ‘De HERE heeft alles geschapen voor zijn doel’ (Spreuken 16:4). Jezus gaf zijn leven voor ieder mens. Dus is elk mens belangrijk. Jezus is de Redder van de wereld (Johannes 4:42). Hij is de Vredevorst. Hij zal recht, gerechtigheid en ‘eindeloze vrede’ op aarde brengen (Jesaja 9:6). Momenteel gaat het Evangelie met een ongelooflijke snelheid en met grote kracht over de aarde. We zien hoe de God van Israël zijn machtige hand uitstrekt over Israël en waarschuwende oordelen over de volken geeft. In Zoeklicht 8/9 stond: ‘Het verraad van Bush maakt het waarschijnlijk dat eerst ‘een bom’ in de VS barst. Misschien nog een waarschuwend oordeel’. Dat waarschuwende oordeel, Katrina, viel een maand later. Het is belangrijk dat wij Gods machtige werken en de snelheid van zijn profetische handelen goed volgen.God kiest

Voor zijn plan heeft de Schepper een volk, Israël, uitgekozen. Een groot deel van dat plan is al voltooid. De Verlosser is uit Sion gekomen. Maar Paulus zegt ‘de Verlosser zal uit Sion komen’ (Romeinen 11:26). Wij leven in de belangrijke en spannende tijd waarin God zijn plan afrondt. Jezus zei: ‘Het heil is uit de Joden’ (Johannes 4:22). Niet: ‘Het heil was uit de Joden’. Ook nu wordt Israël gebruikt voor het komen van de Verlosser en Zijn heil. Daarom is Israël zeer belangrijk voor de HERE en voor heel de wereld. Wie dit inziet, begrijpt waarom antisemitisme niet alleen het Joodse volk bedreigt, maar ook een gruwelijk, zelfvernietigend kwaad is.

Voor zijn plan heeft de God van hemel en aarde een land uitgekozen. ‘Het ganse land Kanaän’ (Genesis 17:8) beloofde de Almachtige aan zijn vriend Abraham en zijn nageslacht. Daarom zijn Gaza, Judea en Samaria, gebieden waarin de wereld een Palestijnse staat wil vestigen, voor de God van Israël zeer belangrijke, beslissende aandachtspunten. Anders gezegd: De ‘Routekaart naar de vrede’ van president Bush, de VN en de EU wekt de toorn van God op. We zien de waarschuwingen van God nu over de wereld gaan.

Voor zijn plan kiest de Eeuwige een stad, Jeruzalem. Satan, weet dat alles in de eindtijd zeer snel zal gaan. Vandaar dat de islamitische, Palestijnse terroristen in koor roepen: ‘Op naar Jeruzalem’. In hun spoor slepen ze de hele wereld mee. ‘En alle volken der aarde zullen zich daarheen verzamelen’ (Zacharia 12:3). Jeruzalem is belangrijk voor de Koning van Israël en voor de wereldvrede. Als onze regering de moed maar had om onze ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem te verplaatsen! Wat een zegen zou dat meebrengen voor Nederland! God heeft ook een Gemeente gekozen. De allereerste taak van de Gemeente is nog altijd, het Evangelie van redding en bevrijding door Jezus Messias te brengen. In deze spannende bijna-eindtijd heeft de Gemeente er een belangrijke taak bij gekregen. Steun, ontferming en voorbede voor Israël. Twee bewijsteksten: ‘…opdat door de u betoonde ontferming ook zij thans ontferming zouden vinden’ (Romeinen 11:31). Het enige volk op aarde, waarop Israël in deze angstige bijna-eindtijd moet kunnen rekenen, zijn de bijbelgetrouwe Christenen! De tweede tekst: Wij zijn ‘verzegeld met de Heilige Geest der belofte, die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk, dat Hij Zich verworven heeft tot lof van zijn heerlijkheid’ (Efeziërs 1:13,14). Siméon profeteerde: ‘Licht tot openbaring van de heidenen en heerlijkheid voor uw volk Israël’ (Lucas 1:32). De Heilige Geest is aan de Gemeente gegeven voor veel zaken. Ook ‘tot verlossing van Gods volk’. Daarom is het belangrijk te bidden voor Israël en Gods volk te steunen.Rabbijn Yitzchak Kaduri

Twee belangrijke tekenen van deze bijna-eindtijd zijn het herstel van Israël en Gods waarschuwende oordelen over de volken. God is ‘voor Jeruzalem en Sion in grote ijver ontbrand’. Tegelijk zegt Hij: 'Maar Ik ben zeer toornig op de overmoedige volken, die, terwijl Ik maar een weinig vertoornd was, meehielpen ten kwade’ (Zacharia 1:14). Twee kanten: IJver voor Sion en toorn over de volken. Het is heel belangrijk die twee aspecten van Gods handelen in deze tijd goed te zien. Nu eerst een stem uit Israël waarin die aspecten ook klinken. Een vooraanstaande rabbijn gaf half september de volgende verklaring uit:

‘Het is belangrijk dat alle Joden van de wereld deze verklaring horen. In verband met de vreselijke natuurrampen die de wereld bedreigen is het een plicht naar het land Israël terug te keren.

In de toekomst zal de Heilige, geprezen is Hij, grote rampen in de landen van de wereld brengen, om de oordelen over het land Israël te verzachten.

Ik geef opdracht deze verklaring als waarschuwing te publiceren, opdat Joden in de landen van de wereld, zich van het aanstaande gevaar bewust zijn en naar het land Israël zullen komen tot opbouw van de Tempel en de openbaring van onze rechtvaardige Messias’.

Ook in deze verklaring staan bijbelse tekenen: Oordelen over de volken en herstel van Israël, herbouw van de Tempel en de komst van de Messias.Nog meer teksten
‘Ik zal met alle volken waaronder Ik u verstrooid heb voorgoed afrekenen, maar met u zal Ik niet voorgoed afrekenen, al zal Ik u zeker niet vrij laten uitgaan’ (Jeremia 30:11).

‘Zie, Ik neem uit uw hand de beker der bedwelming; de kelk van mijn grimmigheid zult gij niet langer drinken. En Ik geef die in de hand van hen die u verdrukken' (Jesaja 51:22)

‘Want zie, duisternis zal de aarde bedekken en donkerheid de natiën, maar over u zal de HERE opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden’ (Jesaja 60:2)

‘Zie, Ik zal in die tijd afrekenen met al uw verdrukkers, maar Ik zal het hinkende verlossen en het verstrooide zal Ik verzamelen’ (Zefanja 3:19)

Met de volken wordt ‘voorgoed afgerekend’, voor Israël is er hoop. De beker van Gods grimmigheid, die Israël eeuwenlang heeft gedronken, gaat naar de volken. Duisternis over de aarde, maar heerlijkheid over Sion. Oordeel over de verdrukkers van Israël maar terugkeer voor het Joodse volk.Nederland

Genoemde ontwikkelingen zijn door de ontruiming van Gaza in een nieuwe stroomversnelling gekomen. Het volgende gebeurt nu: ‘Hij, de HERE, is onze God, zijn oordelen gaan over de hele aarde. Hij gedenkt voor eeuwig aan zijn verbond’ met Abraham, Isaäk en Jakob (Psalm 105:7-11). Ook over Nederland gaan waarschuwende plagen. Het oordeel over het huis van God, de grote afval, is hier al lang gaande. Het is van levensbelang dat wij, als gemeente van de Here Jezus Christus, op deze signalen letten. Op onze bidstonden roepen tot onze Heer. Actief meewerken aan Gods prioriteiten voor deze tijd. Wil er nog een zegen (Opwekking? Uitstel van het oordeel?) voor Nederland overblijven, moet minimaal aan deze voorwaarden worden voldaan.Jan van Barneveld