Gods lievelingszoon

Jan van Barneveld • 84 - 2008 • Uitgave: 19
Het herstel gaat door
We leven momenteel in een periode in de heilsgeschiedenis die we ‘de tijd van het herstel van Israël’ kunnen noemen. Maar de ‘tijden van de heidenen’ zijn nog niet voorbij. Ook functioneert de Gemeente van de Here Jezus nog en werkt hard aan de Grote Opdracht, de verkondiging van het Evangelie. Deze tijd is ook: ‘het begin van de weeën’ (Matt. 24:8). Wereldwijd zijn er door de Bijbel voorzegde ‘weeën’ en ‘tekenen der tijden’ die duidelijke aanwijzingen geven over de tijd waarin wij leven. Intussen gaat de Here God door met het herstel van Zijn volk Israël. De tempel zal worden herbouwd. Voorbereidingen zijn in volle gang. Er komt nog een geweldig geestelijk herstel. Ook grote tegenstand op aarde en in de hemelse gewesten, waarvan terreur, oorlogen en geruchten van oorlogen vreselijke uitwassen zijn. De Heilige van Israël brengt Zijn volk terug in het land dat Hij onder ede aan Abraham, Isaäk en Jakob heeft beloofd. Deze terugkeer van Israël naar het Beloofde Land is nog niet voltooid. Er komt nog een grote aliya (terugkeer). Over dit laatste twee profetieën:
‘Het woord van de Here HERE, die de verdrevenen van Israël bijeenbrengt, luidt: Ik zal daartoe nog meerderen bijeenbrengen, dan er reeds toegebracht zijn’ (Jes. 56:8).
‘Zo zegt de Here HERE: Ook dit zal Ik Mij door het huis van Israël laten afsmeken om hun te doen: Ik zal hen zo talrijk maken als een kudde schapen…’ (Ez. 36:37).

Alle stammen
Niet alleen stammen die door de Babyloniërs in 586 v.Chr. en door de Romeinen in 70 en 135 n.Chr. zijn weggevoerd, maar ook de ‘tien stammen’, die in 722 v.Chr. door de Assyriërs uit hun land zijn verdreven, zullen terugkeren. Die ‘tien stammen’ bestaan na 27 eeuwen nog en komen nu uit de volkerenzee naar boven drijven. Dat moet ook wel, want als het land aan het begin van het 1000-jarig rijk onder de stammen wordt verdeeld, worden er 13 stammen genoemd (Ez. 48:1-8,13 en 23-29). En de 144.000 uit Openbaring 7 komen uit 12 stammen. Nadat de Gog-oorlog (Ez. 38 en 39) is afgelopen zegt God: ‘En zij zullen weten dat Ik de HERE hun God ben… wanneer Ik hen weer in hun eigen land verzamel, zonder dat Ik iemand van hen daarginds achterlaat’ (Ez. 39:28).
Er komen dus nog heel wat opzienbarende, profetische gebeurtenissen. Waar onze gebeden ook in meespelen. (Lees s.v.p. bovengenoemde tekst Ez. 36:37,38). Maar waar zijn die stammen? Momenteel zijn het niet alleen Juda, Levi en Benjamin, maar ook Dan (de zogenaamde Falasha’s uit Ethiopië) en onlangs ook Manasse (uit Noordoost-India) die teruggekeerd zijn. Waar blijft Efraïm, de aanvoerder van de ‘tien stammen’? De stam waarvan de God van Israël zegt: ‘Is Efraïm Mij een lievelingszoon, een troetelkind, dat Ik, zo vaak als Ik over hem spreek, telkens weer aan hem denken moet? Daarom is mijn binnenste over hem ontroerd, Ik zal Mij zeker over hem ontfermen, luidt het woord van de HERE’ (Jer. 31:20).
Wat een ontroerend woord van God over Efraïm. Ook Efraïm met de stammen die erbij horen zal terugkeren naar Israël.

Twee stukken hout
Nu een belangrijke tekst over de het herstel van de eenheid tussen Juda, dat staat voor het Tweestammenrijk en Efraïm, dat staat voor het Tienstammenrijk. ‘Gij mensenkind, neem een stuk hout en schrijf daarop: voor Juda en de Israëlieten die daarbij horen; neem dan een ander stuk hout en schrijf daarop: voor Jozef - het stuk hout voor Efraïm - en het hele huis van Israël dat daarbij hoort; voeg ze dan aan elkaar tot één stuk hout, zodat zij in uw hand tot één worden’ (Ez. 37:16,17).
Juda en de Israëlieten die daarbij horen. Onder de gelovige Judese koning Asa gingen velen uit Efraïm, Manasse en Simeon (2Kron. 15:9) naar hem over. Hetzelfde gebeurde tijdens de opwekking onder de vrome koning Hizkia: ‘Enige mannen uit Aser, Manasse en Zebulon verootmoedigden zich en kwamen naar Jeruzalem’ (2Kron. 30:11). Tijdens de opwekking onder de vrome koning Josia droegen Israëlieten uit Efraïm en Manasse bij aan het herstel van de Tempel (2Kron. 34:9). De lijst van teruggekeerden uit de Babylonische ballingschap wordt genoemd: ‘Het aantal mannen van het volk Israël’. Er zullen zeker een aantal uit andere stammen dan alleen Juda en Benjamin bij geweest zijn. Bijvoorbeeld Ara uit Ezra 2:5 en 1 Kronieken 7:39,40 was van de stam Aser. Zoals de profetes Anna uit Lucas 2:36. In elk geval horen er bij ‘de Joden’ ook Israëlieten uit andere stammen.
Efraïm en het hele huis Israël dat daarbij hoort. Dat zijn dus de ‘tien stammen’ die in 722 v.Chr. in ballingschap zijn gegaan. Waar zijn die en wanneer zullen zij terugkomen? Wanneer zullen die twee stukken hout weer één worden? Of zijn ze al één?

Theorieën
De Mormonen zien zichzelf als Efraïm. Jehovah’s getuigen zien zichzelf als de ‘Tien stammen’, waarbij de 144.000 uit Openbaring 7 hun topfunctionarissen zijn. Sommige christenzionisten voelen zich dermate verbonden met Israël, dat zij denken/vermoeden/hopen dat zij Efraïm zijn. Een van ‘hun’ bewijsteksten is dat Efraïm tot ‘volheid van volken’ (Gen. 48:19) zou worden. Naast bovenstaande visies zijn er nog vier verschillende theorieën, die hierboven al kort zijn toegelicht.
1. Heel Israël is al ingesloten in het Joodse volk van vandaag. De stammen zullen op Gods tijd wel zichtbaar worden. Immers, veel Israëlieten hebben zich in de loop der eeuwen bij het Joodse volk aangesloten.
2. Tijdens de terugkeer uit de Babylonische ballingschap waren de Tien Stammen ingesloten. Toen zijn de ‘twee houten’ tot één samengevoegd. Immers, het teruggekeerde Juda en Israël offerde ‘twaalf stieren voor heel Israël’ (Ezra 8:35). Zij werden dan ook dikwijls Israëlieten genoemd in de boeken van Ezra en Nehemia.
3. Er zal nog een aliya (terugkeer) komen van de ‘verloren stammen’. Zoals de stam Dan (de Falasha’s uit Ethiopië) en de genoemde Bnei Manasseh uit Noordoost-India.
4. De Messias Zelf zal die ‘verloren stammen’ terugbrengen.
In alle vier theorieën zullen elementen van de waarheid zitten.

Pathanen
De derde visie wordt mijns inziens erg actueel. De profetie leert dat Efraïm en Juda zullen samengaan:
‘Efraïm zal niet afgunstig zijn op Juda en Juda zal Efraïm niet benauwen. Westwaarts zullen zij de Filistijnen (Palestijnen?) op de schouder vliegen…’ (Jes. 11:13-14).
‘Want Ik span Mij Juda, op de boog leg Ik Efraïm… en maak u als het zwaard van een held’ (Zach. 9:13).
‘Ik ga Efraïm inspannen, Juda zal ploegen, Jakob eggen…’ (Hos. 10:11).
Momenteel is er veel belangstelling voor de ‘verloren tien stammen’, die in de ruige bergen van Afghanistan (zes miljoen) en Noord-Pakistan (zeven miljoen) zouden wonen. Dr. Avigdor Shachan heeft dertig jaar onderzoek gedaan naar die stammen. De resultaten van dat onderzoek staan in zijn boek: In the footsteps of the lost ten tribes (In de voetstappen van de verloren tien stammen). Hij volgde hun 27 eeuwen lange zwerftochten en bestudeerde oude reisverslagen van ontdekkingsreizigers. Hij ontdekte talloze oude Bijbelse gewoontes zoals de sabbat, de besnijdenis op de achtste dag, het veelvuldig gebruik van de davidsster en was verrast door hun verlangen naar Israël en liefde voor het Joodse volk. Een Joods reisbureau organiseert zelfs reizen van ‘zestien verrassende dagen naar afstammelingen van Efraïm en Manasse in het Indische subcontinent’. Ondanks het feit dat zij eeuwen geleden gedwongen zijn om zich aan de islam te onderwerpen, staan deze Pathanen achter Israël. Een van hen, Qazi Azeem, schreef een brief waarin hij de verdeling van Jeruzalem afwees. Hij sprak de wens uit: “Moge de Israëlische Pathanen spoedig herenigd worden met de Israëlische stam van Juda en al de andere stammen van Israël.” We leven in profetische tijden, waarin we zien hoe de HERE door alle tegenstand heen doorgaat met Zijn plan. En wij bidden: “Uw Koninkrijk kome.”

Jan van Barneveld