Gods machtige daden

Jan van Barneveld • 87 - 2011 • Uitgave: 5
Wat is er aan de hand?
We leven in een heel bijzondere tijd. Iedereen die het profetische woord van de Bijbel kent, kan Gods machtige hand in onze tijd herkennen. Vooral gebeurtenissen van de afgelopen twee maanden zijn profetisch actueel. Bijvoorbeeld in de onlusten en revoluties in Tunesië, Libanon, Egypte, Jemen, Algerije en Jordanië. Of de (diplomatieke) strijd om een Palestijnse staat in het land dat God onder ede aan Israël heeft beloofd. De opmars van de islam, vooral in Europa. En de toenemende en wereldwijde vijandschap tegen Israël. Op de achtergrond woedt een felle strijd om Jeruzalem, de stad van de Grote Koning. En wat er nog meer gebeurt tussen nu (4/2/2011) en het moment dat u dit artikel leest.
Allemaal felle veldslagen, de strijd tegen de doorbraak van het komende Koninkrijk van God. Immers ‘de Verlosser zal uit Sion komen’ (Romeinen 11:26). Bij Zijn eerste komst is de Here Jezus uit Sion gekomen. Maar ook straks zal Hij uit Sion komen. Dat voorzegt Paulus jaren na Zijn eerste komst. Jesaja zegt het iets anders: ‘Maar als Verlosser komt HIJ voor Sion’ (Jesaja 59:20). Dus ook hier: ‘Eerst de Jood en ook de Griek!’ God is bezig met het herstel van Israël. Voorbereidingen voor de doorbraak van Gods Koninkrijk. Goddeloze wereldmachten voelen dat aan, dus voeren zij de haat en vijandschap tegen Israël op. Helaas zien veel gelovigen niet hoe sterk wij betrokken zijn in die strijd om het komende Koninkrijk. We zullen proberen wat profetisch licht te laten schijnen over de turbulente ontwikkelingen van de laatste maanden.

Gods strijdmethode
Als God Israël helpt in de strijd tegen machtige vijanden, brengt Hij die vijanden vaak in verwarring. We geven een paar voorbeelden uit de Bijbel en gaan dan over naar onze tijd.
• Toen Israël uit Egypte trok, zat het leger van Farao hen met 600 ‘tanks’ achterna. ‘De HERE… bracht het leger van de Egyptenaren in verwarring’ (Exodus 14:24).
• Jozua streed tegen een machtig leger van vijf koningen van Kanaän: ‘De HERE bracht hen voor het aangezicht van Israël in verwarring’ (Jozua 10:10).
• Barak en Deborah voerden oorlog tegen de Kanaänitische koning Jabin. Zijn generaal Sisera had 900 ‘tanks’. ‘De HERE bracht… Sisera met al zijn wagens… in verwarring voor Barak’ (Richteren 4:15).
• De profeet Samuel leefde in een tijd van zware onderdrukking door de Filistijnen. Hij riep Israël samen in Mispa. De Filistijnen kwamen met een geweldig leger tegen de bijna ongewapende Israëlieten. ‘De HERE… deed machtig de donder rollen over de Filistijnen en bracht hen in verwarring’ (1 Samuël 7:10).
• Na de moedige overval van Jonathan op een Filistijnse legerpost kwam er ‘een zeer grote verwarring’ (1 Samuël 14:20) over het leger van de Filistijnen.
Zo werkt de HERE. ‘Zo zal de HERE, uw God, hen aan u overleveren en hen in grote verwarring brengen’ (Deuteronomium 7:23).

Ook nu!
* Tijdens de Zesdaagse Oorlog en de andere oorlogen die de omringende volken tegen Israël voerden, werden de vijandelijke autoriteiten en legers herhaaldelijk in grote verwarring gebracht. Koning Hoessein werd in 1967 in de war gebracht door leugenachtige berichten over Egyptische overwinningen. Hij ging meedoen met de oorlog en verloor Judea, Samaria en Oost-Jeruzalem.
* Toen Hamas en Fatah op het punt stonden een gezamenlijk front te maken tegen Israël, bracht de HERE hen in verwarring: Een bloedige broederstrijd die tot vandaag doorgaat.
* Toen Ahmadinejad flink opschoot met de productie van atoombommen, bracht het stuxnet virus de ultracentrifuges ‘in verwarring’. Veel centrifuges draaiden kapot. De internationale gemeenschap slaagde er niet in de productie van dat uranium-235 te stoppen. Een computervirus bracht computers in verwarring. Het atoomprogramma van Iran raakte jaren achterop.
* Eind januari begon de grote verwarring in veel Arabische landen. Volksopstanden, rellen en gewelddadige protesten brachten dictatoriale leiders ten val en andere dictators en hun corrupte regimes in verschrikte verwarring. Vooral de opstand in Egypte kreeg veel internationale aandacht. Het Westen keek verward toe. En keek tegelijk verschrikt naar onze benzinestations… Hoe zal het gaan met onze olietoevoer?

Wat nu?
Al deze verwarring moeten we allereerst zien als waarschuwingen van de Here God. Want de Here wil graag dat de mensen zich bekeren voordat zwaardere oordelen losbarsten. Dit is een geestelijke kant van de verwarring en onrust in de Arabische moslimwereld. Maar er is nog veel meer. Veel vragen. Komt er nu meer vrijheid, meer democratie in die landen? Eindelijk wat rust en veiligheid voor Israël? Meer ruimte voor verdrukte christenen en het Evangelie?
Nu al kunnen we wat zeggen over deze belangrijke vragen. De islam kent geen democratie. Er is alleen onderwerping (‘islam’ betekent onderwerping) aan Allah, de Koran en de sharia. Hoe loopt het dan af? Twee voorbeelden: In 1979 was in Iran een dergelijke revolutie. De Sjah werd verdreven door ‘gewone mensen’. Even was er hoop op meer vrijheid en democratie. Al gauw hadden de moslimfundamentalisten van ayatollah Khomeini de zaak overgenomen en tot op heden drukt de islam zwaar op het volk van Iran. Nu Turkije. In 1924 kwam er onder leiding van Atatürk een scheiding tussen ‘kerk en staat’. Het leger handhaafde deze scheiding en het moderne Turkije ontstond. Een paar jaar geleden greep premier Erdogan met zijn islamitische AKP (Partij voor Gerechtigheid en Ontwikkeling) de macht. Nu staat Turkije samen met Syrië en Iran voorop in de rij van de moslimvijanden van Israël. In Tunesië is sheik Rachid Ghannouchi uit ballingschap teruggekeerd. Hij is leider van de fundamentalistische moslimpartij Ennahda. Het ziet ernaar uit dat Tunesië (en ook Egypte) van de regen van een corrupt, dictatoriaal regime in de stortbui van een onderdrukkend islamitisch regime terechtkomt.

Moslim Broederschap
En Egypte? Momenteel hangt veel af van het leger, dat aangestuurd wordt door Washington. Iedereen roept hard ‘democratie!’. Zo zal de momenteel verboden Moslim Broederschap dichtbij de macht komen. Een onderzoek wees onlangs uit dat 59% van de Egyptenaren de radicale islam steunt. In 1928 is de Moslim Broederschap in Cairo opgericht. De Broederschap is inmiddels uitgegroeid tot een internationale fundamentalistisch-islamitische beweging. Met als doel: moslimstaten onder de sharia en de Koran. ‘Een hardvochtig heer’ voorziet Jesaja (19:4) over Egypte. Het einddoel van de Broederschap is een wereldwijd kalifaat, het herstel van het Ottomaanse Rijk.
Voor Israël zal het afgelopen zijn met de relatieve rust langs de grenzen met Egypte. De vrij kille vrede die sinds 1979 tussen Egypte en Israël heerst, zal omslaan. De Hamas, ‘een boosaardige dochter’ van de Moslim Broederschap, wordt dan voor Egypte wat Hezbollah is voor Iran. Premier Netanyahu heeft al voor deze ontwikkeling gewaarschuwd. ElBaradei, het vroegere hoofd van het Internationale Atoom Agentschap, wordt gezien als de toekomstige leider van Egypte. Velen zien hem als een pion van Iran of van de Moslim Broederschap. Het islamitische net rond Israël wordt steeds nauwer samengetrokken.

Psalm 83
Er zijn verschillende Bijbelse scenario’s die op het punt staan vervuld te worden. Sommigen denken aan Joël 3:19. ‘Egypte zal tot een woestenij worden en Edom tot een woeste wildernis, vanwege het geweld de kinderen van Juda aangedaan.’ In drie grote oorlogen tegen Israël (1948, 1967 en 1973) was Egypte de aanvoeder. Ook de profetie uit Psalm 83 komt heel dichtbij. ‘Zij zeggen: Komt laten wij hen als volk verdelgen’ (83:5). Wie zijn ‘wij’? De volken rond Israël plus Hamas en Hezbollah (83:6-9).
Wat bidt Israël? ‘Laten zij voor altijd beschaamd en verschrikt worden’ (83:17-19). Waarom? ‘Opdat zij uw Naam zoeken, o HERE’ (83:17,19). Vandaar die verwarring van de laatste maanden. Daarna zal de machtige Hand van de HERE voor iedereen duidelijk zichtbaar worden. ‘Opdat zij uw Naam zoeken, HERE.’ En wij, wij vermenigvuldigen onze gebeden. Voor Israël, voor onze medegelovigen in die landen en voor een doorbraak van het Evangelie onder de moslims. Opdat de Naam van de Here verheerlijkt zal worden.

Jan van Barneveld