Gods weerbericht

Nol Esmeijer • 78 - 2002/03 • Uitgave: 6/7
Veel mensen hechten erg veel waarde aan het weerbericht. Als de zon maar schijnt. De Bijbel vergelijkt de Here Jezus op sommige plaatsen met de zon. U kunt dat ondermeer lezen in Maleachi 4 : 2, waar God zegt: "Maar voor u, die Mijn Naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan, en er zal genezing zijn onder haar vleugelen; en gij zult uitgaan en springen als kalveren uit de stal." Immers de Heiland is warm van liefde en Hij is het Licht der wereld.

De zon is warm

De tekst uit Maleachi spreekt over de komst van de Messias. Hij is reeds gekomen, nee nog niet in Zijn glorie maar toch verwarmt Hij al vele mensen. Met Zijn liefde, ja, want Hij heeft alle mensen zo intens lief, dat Hij Zichzelf voor die mensen wilde opofferen. Hij wilde voor ons allen Zijn leven, Zijn bloed geven. Nee niet omdat wij zozeer naar Hem verlangden. Want dat deden wij geen van allen. Maar omdat Hij ons liefhad. In Hem was warmte; Zijn hart werd verteerd door liefde. Heeft Gods zon u al verwarmd door en in de liefde van de Here Jezus?

Er staat in Psalm 84 : 12: "Want de HERE God is een zon en schild." Hier komt de zon de kinderen van Korach te hulp. Dat was in hun geschiedenis wel anders geweest. Er staat in Numeri 16 : 35 en 40 over het vuur des Heren dat de gehele bende van Korach verteert, omdat zij als onbevoegde het reukwerk hadden willen ontsteken. De nakomelingen van deze Korach, stonden jubelend bij de grote opwekking onder koning Josafat (2 Kronieken 20:19). Dat was geheel anders dan hun voorvader deed. En hier zingen zij Psalm 84, en daarin getuigen zij van de Here God, Die hen altijd in bescherming heeft genomen. En dan komt Hij als de zon te hulp. Want tegen de zon in kan niemand kijken, ook de vijand niet.

De zon is een licht
Het is onnodig dat je alleen maar vecht. God is een zon en schild. Hij legt de vijand aan banden. Hij is de grote Overwinnaar. Wilt u Hem wel als zon en schild? Uw vijand kan niet tegen de Zon inkijken. Wat een bescherming hebben wij! Allereerst maakt het zonlicht de vuiligheid van alles duidelijk. In het licht van de zon zien wij alles. Dat is wat God ons als eerste wil leren. Wat wij ook proberen: ons leven is zondig en wijkt af van dat wat God wil. En mede daarom is de Zon, de Here Jezus gekomen. Om de zonde zichtbaar te maken. Zijn Licht schijnt erop. De Heiland zegt dat Hij het Licht der wereld is (Johannes 8: 12). Het is de grote Zonsopgang geworden. Licht schijnt in het duister. Wanneer wij de Here Jezus volgen zullen wij nooit meer in de duisternis wandelen maar wij zullen het Licht des Levens hebben.

Dat heeft Hijzelf beloofd en Hij doet wat Hij zegt te zullen doen. Er zijn er zovelen, die de Here Jezus niet volgen; zij wandelen in de duisternis. Heel velen vinden dat helemaal niet; zij zijn verlicht in hun denken: de oude fabeltjes hebben zij afgezworen. Maar de Bijbel zegt in Romeinen 1:21: "Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt, maar hun overleggingen zijn op niets uitgelopen, en het is duister geworden in hun onverstandig hart."

Gods kinderen mogen het Licht des Levens hebben. Licht zorgt ook voor het leven. Als de Here Jezus het Grote Licht is zorgt Hij voor het Leven tot in Eeuwigheid. Licht dient ook om te lopen. De Bijbel noemt dat wandelen. Wandelen zullen Gods kinderen nooit meer in de duisternis, want zij hebben het Licht. Het is dag geworden; de Dag des Heils en de Dag der Zaligheid. Het is de Dag van onze verlossing. Het is altijd Licht. Achter het Grote Licht, de Here Jezus. "Achter de Heiland, Hij wijst u de wegen; zijn die niet altijd zo lieflijk gelegen."

Wandelt u achter het Licht der wereld?

Gods weerbericht is goed. Hij is de Zon, Die warmte geeft en licht. Niet om vakantie te houden, maar om verder te gaan. Tot u in die plaats bent, waarvan Nellie van Kol zong:
"Weldra ziet gij u de hemel ontsloten,
die gij al jubelend binnen zult gaan;
achter Hem aan." U ook?

Nol Esmeijer