Gods wonderlijke plan met jouw leven

Jacques Brunt • 85 - 2009 • Uitgave: 24
…..voor vandaag en in de toekomst!

Op zaterdag 7 november jl. hebben wij tijdens de eerste jongerenstudiedag nagedacht over dit aansprekende thema. Deze dag werd gehouden in de kapel op Het Brandpunt en betekende opnieuw een mijlpaal in het opzetten van het jongerenwerk, dat steeds meer gestalte krijgt. Reden tot grote dankbaarheid.

Toekomstplannen

Aan toekomstplannen en idealen ontbreekt het niet bij de jongeren van vandaag en dat is maar goed ook. Het getuigt van een ‘gezonde’ levensontwikkeling. We mogen genieten van de dingen die God ons geeft, elke dag weer. Tijdens deze studiedag hebben we de Bijbel opengedaan en ons gericht op wat Gods plannen zijn met ons leven. De prangende vraag kwam naar ons toe: ‘Ben jij bereid om je beschikbaar te stellen voor God en volgens Zijn plan te leven?’ Kortom, een prikkelende vraag die aanleiding gaf voor een bijzonder boeiende studiedag!

Bijbelstudie
Het accent lag tijdens de jongerendag op Bijbelstudie. Samen op zoek gaan naar het plan van onze Here. Het hoofdthema werd verder uitgewerkt in een tweetal studies. Tijdens het ochtendprogramma sprak ds. Theo Niemeijer over ‘Gods plan met ons leven vandaag’. Indrukwekkend was het om te zien dat God zelf reeds in Genesis het initiatief nam: ‘Laat ons mensen maken naar Ons beeld en Onze gelijkenis.’ Geschapen om Gods beeld te dragen, om in relatie met Hem te leven en om met Hem te heersen (Psalm 8). Wat een geweldige positie! Genesis 3 bepaalde ons vervolgens bij de wrange gevolgen van de zondeval: het kwijtraken van de oorspronkelijke heerlijkheid. God zij dank dat Hij het hier niet bij heeft gelaten, integendeel. Hij zond Zijn zoon. De heerlijkheid die Christus heeft afgelegd, mogen wij nu ontvangen door het geloof (Fil. 2). De Heilige Geest maakt woning in onze harten en Hij is werkzaam om het beeld van de Here Jezus in en door ons heen uit te werken en openbaar te maken. We mogen de nieuwe mens aandoen (Kol. 3).
’s Middags was het de beurt aan evangelist Feike ter Velde. Hij sprak over ‘Gods plan met jouw leven in de toekomst’. In deze studie kwam duidelijk naar voren dat het voor ons geloofsleven belangrijk is om zicht te hebben op de toekomst en de toekomstige dingen. Gods heilsplan bestaat uit verschillende onderdelen, gericht op drie groepen mensen: Israël, de Gemeente en de Volkerenwereld (Hand. 15:14-17). De gemeente wacht niet het oordeel, maar ziet uit naar de opname in Heerlijkheid. Wat een dag zal dat zijn! In dit leven bereidt de Heilige Geest de gelovigen voor op hun toekomstige taak (Kol. 1:12).

Openheid
Na de ochtendlezing zijn we in groepen uitéén gegaan en hebben we aan de hand van vragen en stelllingen de boodschap met elkaar verder doorgesproken en uitgediept. Er werd per groep afgesloten met kringgebed. ’s Middags was er na de lezing een vraag & antwoord sessie. Er was tijdens de lezingen behoorlijk wat losgemaakt bij de jongeren, wat resulteerde in tal van vragen. We hadden tijd tekort om alle vragen uitvoerig te beantwoorden, maar tegelijk was het een stimulans om de besproken onderwerpen in de toekomst verder uit te diepen. Bemoedigend was het om tijdens beide onderdelen te bemerken dat er openheid was onder de jongeren. Ze schroomden niet om elkaar te bevragen, te bemoedigen en zo met elkaar bezig te zijn in de dingen van de Here God. Heerlijk!

Ontmoeting
Ook was er gelegenheid om elkaar te ontmoeten tijdens de middagpauze onder het genot van een heerlijke kop soep en een broodje. Tevens was er een boekentafel aanwezig waar boeken verkrijgbaar waren die inhoudelijk aansloten op het hoofdthema van deze studiedag. Een frisse neus werd gehaald door een wandeling over het prachtige Brandpuntterrein. Als we terugkijken op deze dag zijn we blij en dankbaar dat er ook in 2009 jongeren zijn die tijd vrij maken om de Bijbel te bestuderen en dat op hun vrije zaterdag. We hebben de studiedag feestelijk afgesloten met het zingen van ‘U zij de Glorie’.

Jongerenweekend
Nu op naar de volgende activiteit: het jongerenweeekend van D.V. 4-6 december 2009. Het thema dan is ‘Het staan in de Christelijke vrijheid’. Heb jij je nog niet opgeven? Meld je dan snel aan! Heeft u nog kinderen of kleinkinderen die hier graag bij willen zijn? Laat het ons weten. Er is nog plaats…

Jacques Brunt
Jongerenwerker Het Zoeklicht