Griekenland

Henk Schouten • 81 - 2005/06 • Uitgave: 15
GriekenlandWie de profetieën bestudeert komt onder de indruk van al die letterlijke vervullingen. Natuurlijk hebben vrijzinnige en atheïstische stemmen zich steeds tegen de nauwkeurigheid van het profetische woord uitgesproken, maar steeds bleek hun aanklacht te stranden op de bijbelse waarheid.

Een voorbeeld daarvan zien we in de omhelzing van liberale theologen van de leer van een zekere Porphyri, een atheïst uit de derde eeuw die zich verzette tegen God en Zijn woord. Porphyri beweerde dat het boek Daniël niet in de 6de eeuw voor Christus geschreven was, maar een vervalsing was door een zekere pseudo-Daniël. De Dode Zee rollen leren dat deze theorie geen stand houdt.

We zien dat ook wanneer we naar de profetieën met betrekking tot Griekenland kijken. Het gaat om het derde rijk dat we herkennen in het beeld, waarvan Nebukadnezar droomde. Na Babel, na de Meden en de Perzen zien we Griekenland.Identificatie van Griekenland

Het tegenwoordige, maar ook het antieke Griekenland wordt als zodanig in de Hebreeuwse bijbel niet genoemd. In Genesis 10:2 komen we Javan tegen. Javan wordt algemeen beschouwd als de stamvader van het Griekse volk. In sommige Engelse bijbelvertalingen lezen we dan ook in bijvoorbeeld Jesaja 66:19, Ezechiël 27:13,19 e.a. van “greece” in plaats van Javan. In het droomgezicht van de vier dieren (Daniël 7) wordt Griekenland als een panter beschreven met vier vleugels en vier koppen. ‘Aan hem werd heerschappij gegeven’. Wanneer we maar iets weten van de geschiedenis van het Griekse rijk komen we onder de indruk van de vervulling. Dit woord van Daniël is van ongeveer 550 voor Christus, de vervulling zien we in ongeveer 320 voor Christus, ruim 200 jaar later. Toen Daniël profeteerde was in de verste verte niet te verwachten dat Griekenland een wereldrijk worden zou.
De vier vleugels duiden op snelheid. Een panter is van zichzelf natuurlijk al snel. We weten dat Alexander de Grote het Griekse rijk ‘vleugels’ gaf, in heel korte tijd werd West Azië door hem veroverd. Alexander stierf jong en onverwacht.Veroveringen van Alexander de Grote
De snelheid waarmee Alexander de toenmalige wereld veroverde was voor die tijd uniek. Het oorspronkelijke gebied was slechts een strookje Europa, namelijk Macedonië. Een eeuw voor Alexander probeerde Xerxes van Perzië dit gebied te veroveren, maar slaagde daar niet in. Een eeuw later trok Alexander in omgekeerde richting en veroverde zonder al te veel tegenstand het Perzische rijk. De verovering van Tyrus was opmerkelijk. Er moest van het vaste land uit een weg worden aangelegd naar dit eiland. Nebukadnezar was de eerste die hier zijn veroveringstocht uitvoerde, maar Alexander maakte dit in 332 voor Christus af. We zien hoe het woord van Ezechiël 26:3 wordt vervuld. ‘Zie, Ik zal u, Tyrus! Vele volken stuw Ik tegen u op, zoals de zee haar golven opstuwt. Die zullen de muren van Tyrus vernielen en zijn torens omverhalen’. Alexander veroverde zonder veel moeite Egypte waar hij Alexandrië stichtte. Vervolgens trok hij oostwaarts richting India. Zijn mannen weigerden echter verder te gaan daarom trok hij terug. In 323 voor Christus stierf Alexander, te veel gegeten, teveel gedronken. Na zijn dood werden zijn veroveringen verdeeld onder vier generaals. Een vervulling van de profetie van Daniël 7:6. De nauwkeurigheid waarmee de profetieën vervuld worden moeten ons tot voorbeeld zijn en leren hoe betrouwbaar Gods woord is. Het is gewoon dom dit te negeren, uiteindelijk heeft dit negeren fatale gevolgen. Hoe staat u ten opzichte van Gods woord?In de burcht Susan

‘Toen ik mijn ogen opsloeg, zag ik en zie, een ram stond voor de stroom; hij had twee horens, en die horens waren hoog, de ene echter was hoger dan de andere, en de hoogste rees het laatst op. Ik zag de ram stoten naar het westen, naar het noorden en naar het zuiden, en geen enkel dier kon tegen hem standhouden; er was niemand die redden kon uit zijn macht, en hij deed naar zijn welgevallen en maakte zich groot’ (Daniël 8:3,4). Deze profetie heeft betrekking op het rijk van de Meden en de Perzen, de ram met de twee horens. Eén van beide horens is groter, zo werd uiteindelijk ook het Perzische rijk het grootste van dit duo. Daniël wordt door de Here verder ingeleid in de toekomstige gebeurtenissen. ‘Maar terwijl ik nauwkeurig acht gaf, zie, daar kwam een geitebok van uit het westen over de gehele aarde zonder de aarde aan te raken; en de bok had een opvallende horen tussen zijn ogen. En hij kwam tot de ram met de twee horens, ……… ik zag, dat hij tot vlak bij de ram kwam; ……; hij wierp hem ter aarde en vertrad hem, en er was niemand die de ram uit zijn macht redde. De geitebok nu maakte zich bovenmate groot, maar toen hij machtig werd, brak de grote horen af, en vier opvallende horens rezen in diens plaats op, naar de vier windstreken des hemels’ (Daniël 8:5-8).

De geitebok met die éne grote horen duidt op Alexander de Grote. Na de plotselinge dood van Alexander wordt het enorme rijk verdeeld onder zijn vier generaals, de ‘vier opvallende horens’. Hoe nauwkeurig is dit alles geschied! Ook de komende tijd zullen we blijven bladeren door de profetieën. Wanneer we de precieze vervulling zien, gaan we ook vanzelf beter verstaan hoe we de nog onvervulde profetieën moeten lezen. Ik pleit voor het zoveel mogelijk letterlijk nemen van Gods woord. In alle opzichten, dit is een betrouwbaar woord.Ds. Henk Schouten