Groeien

Nol Esmeijer • 78 - 2002/03 • Uitgave: 4
Lang en breed hoeft er niet over te worden gediscussieerd! Klein is maar klein. De bedoeling van een zaadje in de grond te leggen is, dat het gaat ontkiemen en groeien. Naar twee kanten: naar boven, naar het licht van de zon en naar beneden om met wortels en stevigheid te verkrijgen. Alles wat leeft heeft - als het leven gezond is - de neiging om te groeien. Zo is het ook met ons geloof. Het is niet voor niets Pinksteren geworden. De Here God heeft de Heilige Geest o.a. gegeven om ons te laten groeien in geloof.

De Heilige Geest geeft voedsel

In het beeld van groei past ook, dat wij allen als baby zijn geboren. En als voedsel kregen wij toen "melk". Daaraan denkt de Bijbel, wanneer Petrus in 1 Petrus 2 : 2 schrijft: "En verlangt als pasgeboren kinderen naar de redelijke, onvervalste melk, opdat gij daardoor moogt opwassen tot zaligheid." Dat is ook zo met de pas wedergeborenen. De mensen bij wie, of door wie zij tot de Here Jezus zijn gekomen moeten - als hun dat mogelijk is - de eerste melk aan hen geven.
Zo hebben Helene en ik de goede gewoonte om iedereen, die bij ons tot de Here Jezus komt, hardop uit de Bijbel te laten lezen: Philippenzen 1: 6. Weet u wat daar staat? Daar staat: "Hiervan ben ik ten volle overtuigd, dat Hij, Die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van Christus Jezus."

Maar aan de babyleeftijd komt een einde. Steeds een beetje meer wordt er vaster voedsel aan het kind gegeven. De Heilige Geest geeft ook vast voedsel. Er staat in Hebreeën 5: 12 en 13: "Gij hebt nog melk nodig, geen vaste spijs. Want ieder, die nog van melk leeft, heeft geen weet van de rechte prediking: hij is nog een zuigeling." De Heilige Geest, openbaart ons de volle waarheid (zie Joh. 14:17,26 en 16:12,13). En de waarheid van Gods Woord is het vaste voedsel dat wij van de Heilige Geest ontvangen. Als u pas bent geboren is het heel gewoon dat u nog van melk leeft. Maar als u langer het Eeuwige Leven hebt: neemt u dan wel vast voedsel voor uw ziel?

De Heilige Geest geeft water
Hij geeft water om het op te drinken. Wij hebben er niets aan om alles over water te weten, als wij dorst hebben. Wetenschap alleen lest onze dorst naar het Eeuwige Leven niet. Als u dorst hebt moet u drinken. Wanneer u dorst hebt naar God, moet u van het Levende Water drinken. Johannes 7:37-39 zegt het zo treffend: "Indien iemand dorst heeft, hij kome tot Mij en drinke! Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van Levend Water zullen uit zijn binnenste vloeien." Hebt u dorst? Dorst naar God, naar Vrede, naar de Here Jezus? Dan moet u drinken. Drinken van het Levende Water, dat de Here Jezus u geeft. Gratis voor u, want God zegt in Openbaring 22:17: "Wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het Water des Levens om niet." De prijs is ervoor betaald: het leven, het Bloed van de Here Jezus was de prijs en het is allemaal betaald. Daarom kan het Water des Levens gegeven worden. En wie wil mag het nemen. Wilt u het? Neem het dan, want het is u gegeven.

De Heilige Geest geeft kracht
Wij moeten niet bij de pakken gaan neerzitten. Als wij de Here Jezus liefhebben mogen wij, moeten wij overwinnaars zijn. Overwinnaars over wat wij onszelf aandoen; overwinnaars over wat anderen ons aandoen. En in Christus zijn we dat! Dat moet u zo letterlijk mogelijk opvatten. God ziet, als de Here ons omhult, alleen Zijn Zoon en Hij is de Overwinnaar bij uitstek. Daarom kan Paulus schrijven in 2 Corinthiërs 2:14: "Maar God zij gedankt, die ons te allen tijde in Christus doet zegevieren." Wij zijn alleen maar overwinnaars in de Here Jezus Christus. Het is niet op de eerste plaats Zijn hulp bij al ons strijden. Wij dienen in Hem te zijn, Hij is onze Voorloper (Hebr.6:20). Psalm 27:5 zingt het: "Hij verbergt mij in het verborgene van Zijn tent." God gaat ervóór staan als het ware. Eerst moet degene, die u zoekt, voorbij de God van uw leven! Wat heerlijk is dat! En wat een ontspanning! Bent u al in Hem geborgen?

Gods kinderen vormen een leger. Wanneer je van een leger spreekt is het geen ongeorganiseerde bende. Het tegenovergestelde is het geval. Iedereen - van hoog tot laag - weet wat hem of haar te doen staat. De apostel Paulus schrijft aan de Epheziërs: "Neemt daarom de wapenrusting Gods, om weerstand te kunnen bieden in de boze dag en om stand te houden. Stelt u dan op ..." -6: 13.
Deze opstelling is essentieel. Wij moeten strijden, maar volgens de Goddelijke voorschriften. De opstelling van het leger van de almachtige God is, dat ieder gelovige zijn specifieke taak heeft en daarvan wijkt de hemelse Generaal niet af. Denk maar aan Jona, die voor de tweede keer dezelfde opdracht kreeg. Wilt u wel in Gods leger? Hem gehoorzamen en vooruit gaan?

Dit is Pinksteren 2002 en u wordt geroepen om door de Heilige Geest gebruikt te worden, waarvoor Hij is gekomen. De Geest van God wil u laten groeien door middel van voedsel, drinken en de overwinning, die in de Here Jezus is.

Nol Esmeijer