Groot is Zijn heerlijke naam

ds. Theo Niemeijer • 78 - 2002/03 • Uitgave: 20
De betekenis van een naam

"0 HERE, onze Here, hoe heerlijk is Uw naam op de ganse aarde" (Ps. 8:2)

Ieder mens heeft bij zijn geboorte een naam meegekregen. Dat begon al bij Adam, de eerste mens. De naam Adam werd afgeleid van het Hebreeuwse woordje "há'adámáh" dat aardbodem betekent. De mens (há'ádám) werd immers uit stof van de aardbodem geschapen en wordt door ons dan ook Adam genoemd. Adam noemde zijn vrouw Eva omdat zij de moeder van alle levenden geworden is. Zo heeft iedere naam weer zijn eigen betekenis. Adam kreeg als taak om elk levend wezen een naam te geven.. .een naam die bij elk uniek wezen paste. Naam en wezen waren toen onlosmakelijk verbonden. In onze tijd is dat eigenlijk niet meer zo het geval. Er worden vaak namen gegeven die wij mooi vinden en leuk in het gehoor liggen, namen waarmee we onze kinderen vernoemen naar bekendheden, ouders en grootouders.

Veel namen
Als het over de naam van de Messias gaat, ligt dit toch wel heel anders. Het was God Zelf die aan zijn Zoon een naam gaf. Zowel in het evangelie van Mattheus als in het Lucas evangelie lezen we: "Gij zult Hem de naam Jezus geven", een hele gewone naam voor die tijd. Er leefden in die tijd en in die omgeving immers veel jongens met diezelfde naam. Natuurlijk was het een hele mooie naam, want deze naam betekent volgens Mattheus 1:21 "Hij is het die zijn volk zal redden van hun zonden". Wanneer we echter de Bijbel verder lezen, ontdekken we dat het niet alleen bij deze ene naam blijft. De Zoon van God blijkt vele namen te bezitten, namen die reeds honderden jaren voor zijn geboorte gegeven werden. Mogen de leden van het koninklijk huis vele namen bezitten, de Here Jezus in ieder geval nog veel meer! Namen die niet zo maar gegeven werden omdat ze zo leuk in het gehoor liggen maar die ons vertellen over wie Hij is, wat Hij voor u kan betekenen en wat Hij gedaan heeft en nog steeds doet.

Betekenisvolle namen
Zo vinden we de naam Immanuël welke "God met ons" betekent. Wat heerlijk dat we mogen weten, dat door de komst van de Here Jezus op aarde ook God naar ons toegekomen is en de verloren mens weer opzoekt.
In Jesaja 9 vers 5 en 6 lezen we over nog vier andere namen die aan de Zoon van God gegeven worden: "En men noemt Hem Wonderbare Raadsman, Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst". We hebben het hier over vier prachtige namen, waarin we - de Here Jezus op een geweldige manier leren kennen.

Als Wonderbare Raadsman is Hij gekomen om ons met raad en daad bij te staan. Voor Hem is niets te diepzinnig. Hij weet er altijd wel raad op. We kunnen in alle moeilijkheden bij Hem te rade gaan. Als Sterke God mogen we altijd op Hem vertrouwen. Voor Hem bestaan er geen onmogelijkheden. Voor Hem was het zelfs mogelijk om de dood te overwinnen. Hij is ook de eeuwige Vader, waarmee aangegeven wordt, dat de Zoon van God er al lang was voor Hij in Bethlehem geboren werd. Over Hem lezen we dat Hij de Schepper van hemel en aarde is en dat Hij de eeuwige Zoon van God is. Hij was zo één met zijn Vader dat Hij kon zeggen: "Wie Mij ziet, ziet de Vader". Jesaja noemt Hem ook de Vredevorst omdat met zijn komst de vrede op aarde gevestigd zal worden. Een vrede die we nu reeds kunnen ervaren wanneer we Hem in ons leven uitnodigen door ons hart voor Hem open te stellen. De vrede die wereldwijd op aarde aanwezig zal zijn, wanneer Hij voor de tweede keer op aarde komt. De eerste keer kwam Hij in nederigheid om het volk van de zonde te redden. Om dat te doen moest Hij als het Lam van God voor de zonde sterven. Daarom kwam Hij de eerste keer in nederigheid, niet als de Leeuw van Juda maar als een zwak, nederig Lam van God. Bij zijn wederkomst zal alles anders zijn. Dan komt Hij in heerlijkheid, als de Vredevorst!

De belangrijkste naam
We kunnen nog vele tientallen namen noemen die we in de Bijbel kunnen vinden en ons laten zien wie de Here Jezus is, maar geen enkele naam kan Hem helemaal bevatten. Elke naam schiet hierin tekort. Wanneer in het Oude Testament naar zijn naam gevraagd werd was dan ook het antwoord: "Waarom vraagt gij toch naar mijn naam… die is toch immers wonderlijk?" (Ri. 13:18). Zo lezen we in het laatste bijbelboek dat Hij een "geschreven naam draagt, die niemand weet dan Hijzelf' (19:12). We komen daarmee tot de slotsom, dat uiteindelijk niemand hier op aarde precies Zijn naam kent en daarmee ook niemand Hem helemaal kent. We lezen in Gods Woord dat we Hem straks bij zijn wederkomst pas echt zullen kennen, wanneer we Hem gelijk zullen zijn.

Wat doen we nu met Zijn Naam? Halen we onze schouders voor deze naam op? Schamen we ons voor zijn naam? Het is de enige naam, waardoor mensen over de gehele wereld gered kunnen worden. We lezen in Handelingen 4:12 dat er geen andere naam aan de mensen onder de hemel gegeven is, waardoor we kunnen behouden worden! Het is alleen de naam van de Here Jezus die ons zalig (gelukkig) maakt. De Bijbel leert ons, dat een ieder die in zijn naam gelooft, opnieuw geboren wordt, een nieuw begin kan maken, waarbij de Here God zijn hemelse Vader wordt. Door die ondoorgrondelijke, heerlijke naam kan het pas voor u een onvergetelijk zalig kerstfeest worden!

Daar ruist langs de wolken een lieflijke naam,
die hemel en aarde verenigt tezaam.
Geen naam is er zoeter en beter voor t'hart,
Hij balsemt de wonden en heelt alle smart.
Kent gij, kent gij die naam nog niet,
die naam draagt mijn Heiland,
mijn lust en mijn lied.


ds. Theo Niemeijer