Groot is Zijn prediking

Henk Schouten • 78 - 2002/03 • Uitgave: 20
"Jezus zegt: "Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven" (Matth. 11:28)

Wanneer we over het randje van het wiegje naar een pasgeboren baby kijken, dan kunnen er veel gedachten bij ons opkomen. Blijdschap en dankbaarheid horen er zeker bij, want is de geboorte van een kind niet een groot wonder van de Here God?

Zeker wanneer het onze eigen kinderen of kleinkinderen betreft, komen er vragen naar de ontwikkeling. Wat voor mens zal het worden? Zal hij/zij de Here Jezus als Verlosser leren kennen en leren leven uit geloof en afhankelijkheid aan de Here? We brengen onze kinderen bij de Here. Wat zal de verwachting geweest zijn van Jozef en Maria? Zij kenden natuurlijk de woorden die door de engel gesproken waren, maar hoe zou het gaan? Wanneer we het pasgeboren kindje, waar herders en wijzen naar op zoek zijn gegaan, zo'n 30 jaar later ontmoeten, dan blijkt Hij de gave te hebben mensen door het gesproken woord te inspireren. We mogen wel concluderen: `Groot is Zijn prediking'.

Heel belangrijke toespraken van de Here Jezus vinden we in de bijbel. Om die toespraken wordt Hij ook terecht een groot leraar genoemd. We kunnen denken aan de `bergrede', aan de `rede over de laatste dingen'. En wat te denken van de vele gelijkenissen die de Here Jezus gesproken heeft? We vinden er veel van in Mattheus 13. Jezus spreekt tot hele grote groepen mensen. Tot vele duizenden in getal, maar soms spreekt Hij tot heel kleine groepjes, soms zelfs tot individuele personen. Hij kan streng en vermanend optreden, geheel niet geïmponeerd door de rang of stand van degene tot wie Hij spreekt. Anderzijds is Zijn toonzetting zo subtiel, zo bewogen en betrokken dat we niet anders dan een groot herder kunnen ontdekken, die bewogen is met de mens tot wie Hij spreekt.

Het gebed dat deze Prediker Zijn volgelingen geleerd heeft, is het meest gebeden gebed dat we naar de begin woorden `Het onze Vader' noemen. Jezus leert in Zijn prediking hoe we onze relatie tot de Here God mogen hebben, hoe de Here God wil dat we doen en leven. Maar ook weet de Here Jezus in Zijn prediking ons te leren hoe we met elkaar moeten omgaan. Alles wat Hij zegt, is zo gewoon, zo vanzelfsprekend en daardoor ook zo enorm krachtig en inspirerend. Je moet gewoon vaststellen: `het komt van God'.

Er is nauwelijks iemand anders van wie zoveel woorden, zoveel uitspraken bewaard gebleven zijn als van de Here Jezus. Ook onze Nederlandse taal is vol met uitdrukkingen en gezegden die rechtstreeks te herleiden zijn tot een woord langgeleden opgetekend uit de mond van de Heiland. Hoeveel mensen kennen niet de uitdrukking `zalig de armen van geest'. Het is een uitspraak van de Here Jezus, net als de uitspraak dat we iemand `de andere wang moeten toekeren'. Hoe dikwijls zeggen we niet `heb je vijanden lief'. Zeker in de dagen van de Here Jezus was dat een opzienbarende uitspraak. Zo maar een kleine bloemlezing van bekende uitspraken, allemaal van de Here Jezus:
- verzamelt u geen schatten op aarde
- niemand kan twee heren dienen
- met de maat waarmede gij meet, zal u gemeten worden
- wat ziet gij de splinter in het oog van uw broeder, maar de balk in uw eigen oog bemerkt gij niet
- werpt uw paarlen niet voor de zwijnen
- door het oog van de naald gaan
- je kruis opnemen
- worden als de kinderen
- zeventig maal zeven maal vergeven

Wanneer we door de Evangeliën bladeren, komen we voortdurend bekende uitspraken tegen. Een prediker groeit naarmate zijn woord met zijn levenswijze overeenkomt. Wellicht is dat het grootste dat we aan deze Prediker mogen ontdekken. Vandaar dat wellicht ook van Hem geschreven staat: `Het Woord is vlees geworden'. Terwijl het Hebreeuwse woord 'dabar' zowel woord als ook daad betekent. Dat is een eenheid. Zeggen en doen is één. Deze prediker riep de mensen op Hem te volgen. Dat betekende, zo leerde Hij, dat mensen hun kruis moesten opnemen. Hijzelf droeg ook dat kruis.

De kribbe waarin Hij na Zijn geboorte gelegd werd en Zijn kruis waaraan Hij stierf, zo zeggen we wel eens, werden uit hetzelfde hout gesneden. Nu ruim twintig eeuwen later, spreken we nog altijd van deze leraar. Zijn prediking is zo groot, dat we nog altijd daarnaar willen luisteren. Zijn woord heeft nog altijd zoveel zeggingskracht dat miljoenen hun leven daardoor laten leiden. Zijn kruis wordt wereldwijd als symbool van Zijn liefde hooggehouden. Voor degenen die niet zoveel van Hem afweten, zou dit alles zondermeer een aansporing moeten zijn om Zijn prediking eens te horen en een aansporing moeten zijn om Zijn woorden te bestuderen. Het zal blijken dat Zijn prediking ook in dat nieuwe geval heilzaam zal werken.

ds. Henk Schouten