Groot is zijn roeping

Joop Schotanus • 78 - 2002/03 • Uitgave: 20
De Here jezus moest, om in deze wereld Zijn roeping te vervullen, Zich vernederen tot het menszijn. Hij is aan de mensen gelijk geworden. Hij heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen. Hij, die het aan God gelijk zijn niet als iets onrechtmatigs bezat, heeft Zich vrijwillig in een afhankelijkheidspositie laten plaatsen om een specifieke roeping te vervullen. De hoogste roeping vanuit de laagste positie. Geboren in een stal en gelegd in een kribbe. Het is deze weg die is bepaald om de mensheid weer met God te kunnen verzoenen. Het evangelie von Johannes schildert ons verschillende openbaringsvormen van de Here Jezus. Als we gaan zien wie Hij is, dan kunnen we daaruit Zijn roeping duidelijk gewaar worden en Zijn heerlijkheid aanschouwen. De gestalten waarin de Here Jezus zich vertoont, openbaren Zijn hoge roeping.

. De Here Jezus is niet gekomen om verborgen te blijven maar om zichzelf bekend te maken. Hij openbaart zich als de grote "IK BEN!" Met het zichzelf openbaren leert Hij ons ook onze eigen bestemming kennen. De Here Jezus wil de mens tot zijn doel brengen. We zien dat bij de ontmoeting van de Here Jezus met de vrouw bij de bron: "Als je zou weten Wie ik ben, dan zou je graag willen ontvangen wat Ik je als levensvervulling te bieden heb". De Here Jezus wil zich laten kennen, zodat mensen Hem in hun leven toelaten (Joh. 4 :10). Hij is op deze aarde geboren opdat wij herboren worden om aan zijn hemelse afkomst deel te kunnen krijgen.

. De Here Jezus is gekomen om de deur te zijn, waardoor wij binnen kunnen gaan in Zijn werkelijkheid. Dit is een weergave van een werkelijkheid. De mogelijkheid om vanuit een voormalig bestaan in te gaan in een andere wereld. De Here God heeft een mogelijkheid in Christus gegeven om die overgang tot stand te kunnen brengen. De Here Jezus noemt zichzelf de deur. De Here Jezus is gekomen om voor ons een goede herder te zijn. Hij is de goede herder in tegenstelling met zoveel slechte herders. Veel mensen zoeken het bij de verkeerde herders. Het 'herder zijn' geeft een bepaalde relatie met Zijn volgelingen weer. Jezus gaat ons voor op het levensspoor. Hij wil ons leiden. Hij zoekt de geschikte weiden en waakt over de kudde. Het is de vervulling van een Oudtestamentische profetie. "Ik zal hen bijeen brengen als schapen in een kooi, als een kudde in het midden van een weide" (Micha 2 :12b). Bijeen brengen is het tegenovergestelde van uiteen drijven. Dat doen de wolven, die vaak spirituele schaapskleren dragen. U hoort bij Christus en ik mag bij Christus horen en daarom horen we bij elkaar onder de ene Herder. De roeping van de Here Jezus als goede herder was en is om ons bij elkaar te brengen. In Hem en onder Hem zijn alle volgelingen één!

. De Here Jezus is gekomen om het levensbrood te verschaffen. Er is een hongerende wereld, die zich aan allerlei zaken probeert te verzadigen. De Here Jezus kwam niet alleen om ons het Leven te kunnen schenken, maar ook om ons overvloed te geven. Te voorzien in alles wat wij nodig hebben. De Here God die Zijn eigen Zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen overgegeven heeft, hoe zal Hij ook met Hem ons niet alle dingen schenken. Jezus is het Brood des Levens, uit de hemel neergedaald. We hoeven het niet meer buiten Hem te zoeken om verzadigd te worden. Het was Zijn hoge roeping om de mogelijkheid tot verzadiging tot stand te brengen. Die verzadiging is in geen enkele andere wereldse godsdienst of levensfilosofie te vinden. Alleen bij Jezus Zelf!

. De Here Jezus wordt als wijnstok aangeduid, om aan te geven dat wij in verbondenheid met Hem niet zinloos, maar vruchtbaar in dit leven kunnen staan. Dit heeft ook alles met Zijn komst naar de aarde te maken. De Vader heeft Hem daartoe voor ons geplant. Door onze vereenzelviging met de dood en opstanding van de Here Jezus worden wij door de Heilige Geest ingeënt in deze wijnstok om aan het leven van Hem te worden verbonden. Hij maakt ons tot Zijn ranken om voor Hem vruchten te dragen. Hij beantwoordde aan het doel van de Vader, opdat wij aan Zijn doel kunnen beantwoorden.

. De Here Jezus komt naar de aarde en weet zich geroepen om het goddelijk licht te verspreiden. Het licht is bij ons gekomen, met de komst van de Here Jezus naar deze wereld. Het licht moest in de duisternis schijnen, om hen die in de duisternis wandelen tot het licht te kunnen brengen. Het gaat er ook om om de duisternis te ontmaskeren. Het licht is in de duisternis gekomen, maar velen hebben de duisternis liever gehad dan het licht, omdat ze niet bereid zijn hun leven in overeenstemming te brengen met Gods plan.

. De Here Jezus is naar deze wereld gekomen om voor ons de dood in te gaan, zodat wij over de grenzen van de dood in Hem het leven kunnen hebben. Door Hem verliest de dood de heerschappij over ons. Door Hem krijgen we deel aan de heerlijkheid na de dood. Kunnen we ingaan in het eeuwige leven, waar de dood geen vat meer op ons kan hebben. Jezus is de opstanding en daarmee de weg om tot God te kunnen komen.

. Samenvattend kunnen we zeggen dat de Here Jezus als Zoon van God naar de aarde is gekomen met als roeping om Gods grote plan ter verlossing te realiseren.
De Here Jezus is de Alfa en Omega. We vinden alles binnen Hem. Er valt niets te zoeken buiten dat wat we hier beschreven hebben, voorzover dit het verlossingsplan betreft. Hij wordt in de Bijbel zo duidelijk omschreven als de Weg, de Waarheid en het Leven. Alle spirituele ervaringen, die vallen buiten deze Alfa en Omega, zijn ontoereikend om het ware leven te schenken. Alleen binnen deze grenzen wordt heil en vrede gebracht aan een wereld verloren in schuld. Alleen binnen de vervulling van Zijn roeping kunnen wij onze roeping in deze wereld vervullen oftewel beantwoorden aan het doel dat de Here God met ons heeft. Er is geen andere weg.

Joop Schotanus