Groot zal Zijn heerschappij zijn

Jan van Barneveld • 78 - 2002/03 • Uitgave: 20
Maria, eigenlijk heette zij Mirjam, had grote verwachtingen van haar Zoon. Hij zou Koning worden op de troon van zijn vader David en aan zijn koningschap zal geen einde komen. Dat had de engel Gabriël tegen haar gezegd toen ze nog maar zo'n 18 jaar oud was. De discipelen van de Here Jezus hadden grote verwachtingen van hun Meester. Zij konden zo minstens twintig teksten uit hun Bijbel aanhalen over het machtige Koninkrijk dat Hij zou brengen.

Vrede op aarde, had het hemelse leger van engelen in die nacht in Bethlehem tegen de herders gezegd. De Joodse mensen uit die tijd hadden grote verwachtingen van de beroemde rabbi Jesjoea toen ze enthousiast riepen: Hosanna, gezegend het komende rijk van onze vader David. We zijn nu tweeduizend jaar verder. Het beloofde Koninkrijk van vrede en gerechtigheid lijkt verder dan ooit. Zijn er dan geen tekens van hoop? Een kleine tweeduizend jaar geleden vroegen de discipelen vol hoop en verwachting aan Jezus: Here, herstelt U in deze tijd het koningschap voor Israël? (Hand. 1:6).

Het beloofde koninkrijk is toen niet gekomen. We weten dat de profetieën over de grote en allesomvattende heerschappij van de komende Messias letterlijk uit zullen komen. Profetieën over Zijn eerste komst zijn letterlijk uitgekomen. Denk aan Bethlehems stal, door de profeet Micha voorzegd. Denk aan zijn vlucht naar en terugkeer uit Egypte, door de profeet Hosea voorzegd. Of aan de kindermoord te Bethlehem, waar Jeremia over profeteerde. Of aan zijn wonderen. Denk aan al de details over zijn lijden en opstanding in de psalmen. Alles wat in de Bijbel staat wordt vervuld.

Dus ook de heerlijke vergezichten over de koe en de berin die samen zullen weiden, over de adder, die niet langer giftig zal zijn, over het oorlogstuig dat omgebouwd zal worden tot landbouwwerktuigen en over het feit dat zij de oorlog niet langer zullen leren. De profeet Jesaja zegt: "Groot zal de heerschappij zijn en eindeloos de vrede op de troon van David en over zijn koninkrijk, doordat Hij het sticht en grondvest met recht en gerechtigheid". We vragen nog een keer: Zijn er tekens die erop wijzen dat nu eindelijk de bede "Uw koninkrijk kome" verhoord gaat worden? Om een antwoord op die vraag te vinden moeten we de Bijbel naast de krant leggen. De apostel Paulus zegt: "De Verlosser zal uit Sion komen". De profeet Zacharia voorzegt dat die Verlosser, de Koning, de volken vrede zal verkondigen en zijn heerschappij zal zich uitstrekken van zee tot zee en van de Rivier tot de einden van de aarde. Israël wacht op de komst van de Messias en wij zien uit naar de glorieuze komst van de Here Jezus! Daartoe heeft de God van Israël het Joodse volk uit alle landen van de wereld teruggebracht naar het beloofde land. De terugkeer van het Joodse volk en het herstel van Israël zijn de belangrijkste tekens van het komende koninkrijk.

Daardoor weten we dat de terugkomst van de Messias niet lang meer zal duren. Die aanstaande komst is de inzet van de strijd om het land Israël. Daarom zijn de Arabische landen en de Palestijnen uit op de vernietiging van Israël. Immers, als er geen Israël meer is, dan ook geen Messias, die immers de Koning van de Joden is. Daarom zijn de volken zo fel op Jeruzalem. Want dat is de stad van de Grote Koning en daar gaat het gebeuren. De profeet Zacharia zegt: "Zijn voeten zullen te dien dage staan op de Olijfberg die voor Jeruzalem ligt". Alles wat er tegenwoordig gebeurt op politiek terrein, op religieus gebied en geestelijke zaken, alles heeft direct of indirect te maken met Israël en het komende koninkrijk. Israël ondergaat op dit moment de barensweeën van dat koninkrijk. De Gemeente van de Here Jezus maakt zich klaar voor het grote kerstfeest van Zijn wederkomst. Gaat de Here, de God van Israël in onze tijd het koningschap voor Israël herstellen? Jezus waarschuwt ons: Waakt dan want gij weet noch de dag noch het uur. Maar een paar zaken zijn wel duidelijk: In deze tijd wijzen zeer veel profetische tekens op een spoedige komst van de Heer.

Israël speelt bij het komen van de Messias een hoofdrol. De profeet Jesaja zegt: "Het koninkrijk en het volk die u (=Israël) niet willen dienen, zullen te gronde gaan". De Here God zelf zei tegen Abraham en zijn nakomelingen: Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal Ik vervloeken en met u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Onze houding en die van de volken tegenover Israël is van groot belang.
Het komende koninkrijk zal er een van wereldwijde vrede en gerechtigheid zijn. De regels van dat koninkrijk zullen van Jeruzalem uitgaan.

Wat kunnen wij doen?
Laten we ons tijdens dit Kerstfeest, misschien voor de eerste keer, misschien opnieuw, toewijden aan de komende Koning en aan Zijn dienst. In de felle strijd om het komende koninkrijk, die nu niet alleen in en om Israël, maar ook om de bijbel-getrouwe christenen woedt, zijn we allen hard nodig. Uw gebeden, uw gaven en uw inzet zijn belangrijk, zeer belangrijk. Wees dan ijverig, volk van de Here Jezus Christus!!

Jan van Barneveld