Groot zal zijn Wederkomst zijn

ds. Jac. Schouten • 78 - 2002/03 • Uitgave: 20
Bij het Kerstgebeuren denken wij aan de geboorte van een Kind, het Kind, in nederige, zelfs armoedige omstandigheden. Daar kan al de franje die wij er om heen gemaakt hebben niets aan veranderen. In 2 Corinthe 8 vers 9 staat het heel duidelijk: "Gij kent immers de genade van onze Here Jezus Christus, dat Hij om uwentwil arm is geworden, terwijl Hij rijk was, opdat gij door zijn armoede rijk zoudt worden".

Deze komst van de Here Jezus eindigt bij het Kruis. Daar droeg Hij de zonde der wereld. Ook uw zonde?
Maar Hij is opgestaan uit de doden en ten hemel gevaren. Vandaar komt Hij terug. En groot zal zijn wederkomst zijn! We zullen het nu niet hebben over de `opname van de gemeente'.

Dat zal ook groot zijn als alle gelovigen, zij die ontslapen zijn in de Here Jezus Christus en zij die dan nog leven en in Hem geloven, plotseling van deze aarde zullen zijn weggenomen. Wat een schok zal dat geven!

Omdat dit Kerstnummer om verschillende redenen al vroeg klaar moet zijn, schrijf ik dit op een gedenkwaardige dag, het is elf september. Een jaar nadat de Twin-Towers werden aangevallen met het vernietigend gevolg. Het gaf een schok in heel de wereld. Toch leeft de wereld er gewoon om door, zij het dat het toch niet meer zo is als voorheen Na de schok van de opname van de gemeente zal de wereld niet meer zijn als voorheen.

De ongelovigen (de antichrist) grijpen de macht, Israël komt in de verdrukking waarheen het volk nu al op weg is. De zonde, nu al groot, zal schrikbarend toenemen. Er zal een geestelijke, militaire en economische chaos ontstaan, wat zal uitlopen op een nieuwe grote oorlog, met Israël als middelpunt. Gelukkig zal die zware periode niet lang duren. De Here Jezus zegt daarvan dat de dagen verkort zullen worden om de wille van de uitverkorenen (Israël). En dan zal de Here Jezus terugkomen en groot zal zijn terugkomst zijn. Het wordt ons op verschillende plaatsen in de Bijbel beschreven. Maar een enkele indrukwekkende plaats willen we hier noemen. Openbaring 19 vers 11 tot 16.

Daar zien we Hem verschijnen in zijn koninklijke macht en majesteit. Omgeven door de hemelse ruiterij, de engelen en de verloste gemeente. Een machtig schouwspel, maar Hij komt dan ten oordeel. In Openbaring 6 vers 16 lezen we hoe de mensen in deze wereld het zullen uitroepen tot de bergen en de rotsen: "Verbergt ons voor het aangezicht van Hem die op de troon zit en voor de toom van het Lam.

De tweede plaats is Zacharia 14 vers 3, dat heeft met de strijd om Israël te maken. "Dan zal de Here uittrekken om tegen de volken te strijden, Zijn voeten zullen te dien dage op de Olijfberg staan". Dan komt Hij als de Verlosser, de Bevrijder, de Messias, de Koning voor Israël. En heel de wereld zal het met verbazing aanschouwen. Voor Israël breekt dan de heilstijd aan. En de wereld? De wereld gaat het Duizendjarig Vrederijk in. Jesaja 2 zegt ons, dat er dan vrede en gerechtigheid zal heersen op de aarde zoals nimmer is geweest. En Israël zal het middelpunt zijn, want de Koning voor heel de wereld zal vanuit Jeruzalem regeren.

Dit alles staat spoedig te gebeuren en groot zal Zijn wederkomst zijn. Het zal meer zijn dan een wereldschokkend gebeuren. Het luidt een tijd in waar heel de Bijbel van spreekt vanaf het eerste begin. Profeten en apostelen, maar ook en vooral de Here Jezus Christus. Want Hij kwam op aarde in vernedering om in Zijn tweede komen het grote herstel te brengen voor de wereld en heel de schepping, want in Zijn grote en machtige wederkomst zal het zichtbaar worden dat Hij, Christus, de grote overwinnaar is.

ds. Jac. Schouten