Grote verwachtingen

Jan van Barneveld • 81 - 2005/06 • Uitgave: 20/21
Grote verwachtingen‘Verwachtende de zalige hoop en de verschijning van de heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Jezus Christus’ (Titus 2:13)Niet zo somber!


Wat verwacht u van de toekomst? ‘Welke toekomst’ zult u terecht vragen. De toekomst van Nederland? Of van de planeet aarde? Mijn persoonlijke toekomst? Onze eeuwige toekomst of die van volgend jaar? Ongeveer twee van de drie Nederlanders zijn pessimistisch over 2006. Een paar maanden
geleden publiceerde een bekend dagblad een onderzoek. Het bleek dat niet minder dan 36% van de Nederlanders het gevoel heeft dat ons land onderweg is naar de ondergang. Half oktober berichtte het nieuws dat voor mannen de kans 40% is en voor vrouwen 35% om kanker te krijgen. Ten slotte: Onderzoekers van de Erasmus Universiteit vonden dat Christenen niet gelukkiger zijn dan niet-Christenen. Wat is er aan de hand met Nederland? Schetsen we een te somber beeld? We mogen de lichtpuntjes niet vergeten! Proclameert kerstfeest niet het grote Lichtpunt? Het feest van de gekomen en vooral van de spoedig komende Verlosser! Hij, die alle dingen nieuw maakt. Hij is onze Hoop en de enige Hoop voor de wereld. Deze ‘zalige hoop’ en de verwachting van de spoedige komst van de Here Jezus, schijnen als een helder licht over al die sombere en schimmige vooruitzichten en cijfers. Als we op God en op zijn Woord letten,komt er blij licht in de duisternis.Tweeluiken

Het is verstandig om de Bijbel naast de vaak angstaanjagende actualiteit te leggen. Dat deed Johannes ook. Hij zag het vreselijke lijden van de Here Jezus aan het kruis. Hij zag hoe de vier Romeinse soldaten zijn kleren verdeelden en over zijn gewaad gingen loten. Een droevig beeld. Maar Johannes kende de Bijbel. Als een flits schoot het door hem heen: Psalm 22:19. Duizend jaar eerder had David al geprofeteerd: ‘Zij verdelen mijn kleren onder elkaar en werpen het lot over mijn gewaad.’ Het was al door God voorzien. De Almachtige had er zijn hand in en zijn bedoelingen mee. Dat was een bemoediging voor Johannes. Zo leggen we ook nu de profetieën naast sombere ontwikkelingen in de wereld en in ons land. We letten op de tekenen van de tijd. We zien hoe oorlogen, aardbevingen, vloedgolven, (wervel)stormen, droogtes, golven van gevaarlijke ziektes, (bos)branden, opstanden, toenemende onveiligheid en (zelfmoord)aanslagen in een toenemend tempo de aarde teisteren en steeds dichterbij komen. Tegelijk weten we, dat de Here Jezus deze ontwikkelingen heeft voorzegd. Hij noemde deze tijd in zijn ‘rede over de laatste dingen’ ’Het begin van de weeën’ (Mattheüs 24:8). Maar Hij zei tegelijk: ‘Wanneer deze dingen beginnen te geschieden, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing genaakt’ (Lucas 21:28). Aan de ene kant een somber beeld. Aan de andere kant zien we Gods machtige hand en leven we in de blijde verwachting van de komst van de Here Jezus. Nog nooit is er een tijd geweest waarin het Evangelie met zo’n snelheid en met zoveel kracht over de aarde is gegaan. Ook dit is voorzegd: ‘Zijn Woord loopt zeer snel’ (Psalm 147:15). Nog een tweeluik. Aan de ene kant is er de dreiging van de Islam en van terroristische aanslagen. De andere kant is dat grote aantallen moslims tot geloof in de Here Jezus komen. Eerlijk zoekende moslims krijgen een visioen of een wonderlijke droom waarin de Here Jezus Zich aan hen openbaart. We verwachten onder de islam een grote doorbraak van het Evangelie. Laten we bidden dat ook ons land een nieuwe doorbraak van het Evangelie zal beleven! Nu is de deur nog open. Een derde tweeluik. Aan de ene kant lopen de spanningen rond en in Israël op. De situatie kan elk moment exploderen in een vreselijke oorlog. Israël is in grote nood. De andere kant is dat de God van Israël doorgaat met zijn herstelplan voor zijn volk. We zien zijn machtige daden aan de hand van het profetische Woord. De HERE heeft het in zijn hand en het loopt Hem echt niet uit de hand. Hij zal tot zijn doel komen. Met Israël en met de wereld. Nog een laatste tweeluik. Velen van ons maken zich terecht zorgen over de richting waarin de Europese Unie zich ontwikkelt. We groeien in een snel tempo naar het Babylon van de eindtijd, het rijk van het Beest. Dat is de ene kant van het tweeluik. De andere kant is, dat we weten dat deze dingen ‘moeten gebeuren’, omdat ze een voorspel zijn van de Komst van de Here Jezus en zijn geweldige Vrederijk. De heerlijke verschijning van Jezus Christus zal aan dat Babylon een einde maken. Al die tweeluiken, de toenemende rampen en onrust in de wereld, de dreiging van de islam, de spanningen rond Israël en het komende rijk van de antichrist, wijzen op één geweldig en groots feit: JEZUS komt! Dat is onze ‘zalige hoop’ en onze verwachting.Het komen van de Messias

Kerstfeest is het feest van de gekomen Verlosser. In Hem hebben wij vergeving van onze zonden (Colossenzen 1:14). Op Hem is onze hoop gevestigd. Jezus verlost ons ook van de komende toorn (1Thessalonicenzen 1:10). Hij is de komende Verlosser. De hele schepping wacht op Hem. Een oude rabbijn zei eens: ‘Alles gaat om het komen van de Messias’. Dit geldt voor verleden, heden en toekomst. Israël wachtte en wacht nog steeds op de komst van de Messias. Met Israël zien wij naar Hem uit. Wij mogen door Gods genade weten Wie de Komende is. Hij is gekomen. Hij heeft de ‘reiniging van de zonde tot stand gebracht’. De verzoening door het kruisoffer van de Here Jezus op Golgotha, zal tot in alle eeuwigheden de grootste gebeurtenis uit de geschiedenis blijken te zijn. Daar droeg Hij niet alleen onze zonden, maar ook die van de hele wereld. Van elke lezer van dit blad. Nu leven we in de tijd van de komende Messias. Hij komt terug als ‘de Koning van de Joden’. De beginnende ‘weeën’ waarschuwen ons en de wereld. De gebeurtenissen in en om Israël geven duidelijke profetische signalen. De krachtige voortgang van het Evangelie is een volgende aanwijzing dat de HEER haast heeft met de verschijning van de heerlijkheid van de Messias.Vandaag

Niet alleen op het kerstfeest, maar elke dag is Hij de komende Messias. Staat hij klaar om te redden, te bevrijden en te helpen. In ons verdriet brengt zijn komen troost. In de strijd tegen de zonde brengt Hij overwinning. Hij geeft de vermoeide kracht, brengt licht in de duisternis en bevrijdt de gevangenen. Het enige dat wij moeten doen is Hem eerbiedig uitnodigen. ‘Heer wilt U komen in mijn grote verdriet’. Dan komt Hij met troost en nieuwe hoop. ‘Heer wilt U mij schoonwassen van alle onreinheden en zonden’.

Dan spreekt het Woord tot ons: ‘In Hem hebben wij de verlossing door Zijn bloed, de vergeving van de overtredingen’ (Efeziërs 1:6). Altijd, voor iedereen en ook voor de hele schepping, gaat het om één ding: Het komen van Jezus Messias. Nog steeds klinkt de uitnodiging: ‘Kom! En wie dorst heeft, kome, en wie wil, neme het water van het Leven voor niets’ (Openbaring 22:17). Niet alleen met Kerst, maar ook vandaag en morgen hebben wij grote verwachtingen van Hem. Want Hij is vol van liefde en staat klaar om te komen en u te ontvangen.Jan van Barneveld