Heeft u het geld of heeft het geld u?

Bert Reinds • 86 - 2010 • Uitgave: 22
Inleiding
Een van mijn werkzaamheden is het advies en inhoud geven aan de member-care (= zorg voor zendelingen) van de zendingsorganisatie ECM. Een zendingsorganisatie die zich richt op Europa. Daardoor heb ik regelmatig gesprekken met zendelingen. Deze gesprekken gaan ook over geld. In deze gesprekken ben ik de volgende uitspraken tegengekomen:

“Wij moesten terug van het zendingsveld omdat er niet voldoende geld binnen kwam”
“Wanneer er foto- of videomateriaal naar Nederland gaat, doen we onze kinderen geen merkkleding aan, we hebben daarover al eens een opmerking gehad: Wat doen jullie met ons geld, kunnen die kleren niet goedkoper gekocht worden!”
“Soms word ik wel eens verdrietig dat onze kinderen met de afdankertjes uit Nederland moeten rondlopen. Tijdens ons verlof kregen we van een broeder de opmerking waarom we niet even langskwamen, uiteindelijk gaf hij elke maand een fiks bedrag ter ondersteuning.”


Het zou niet moeten mogen dat mensen die al de keuze hebben gemaakt om huis en haard te verlaten en God in den vreemde te dienen ook nog ‘afgestraft’ worden door geldzorgen! Niet wát geef je, maar hoe geef je! Het is goed dat we bidden voor de zendelingen en hen bemoedigen met kaarten en telefoontjes, maar kom hen eens tegemoet op het gebied waar ze liever zelf niet over praten. Daarom dit artikel, om nog weer eens dit ingewikkelde onderwerp aan de orde te brengen, uit liefde voor alle zendelingen!

Wat zegt de Bijbel over geld?

1. God maakt het mogelijk geld te verdienen

God geeft al of niet en in meerdere of mindere mate, lichamelijke kracht, gezondheid, tijd, talenten en werk om te kunnen verrichten. We zijn afhankelijk van Hem. Hij maakt het mogelijk!
‘Want wie onderscheidt? En wat hebt gij, dat gij niet ontvangen hebt? En indien gij het dan ontvangen hebt, wat beroemt gij u, alsof gij het niet ontvangen had?’ 1 Korintiërs 4:7.

2. Alles wat we hebben, is van God
We zijn naakt op deze aarde gezet (Job 1:21a) en alles wat daarbij gekomen is, kregen we door de genade van God, Die het ons gaf om niet. We hebben dus niets van onszelf, maar alles is ons aangereikt om als goede rentmeester er zorg voor te dragen.
‘Van u, o Heer is de grootheid en de kracht, de heerlijkheid, de roem en de majesteit, ja , alles wat in de hemel en op de aarde is: van U is de heerschappij, O Here en Gij zijt als hoofd boven alles verheven. Want rijkdom en eer komen van u, en Gij heerst over alles…’ 1 Kronieken 29:11,12 (samengevat).

3. Er zijn hogere kostbaarheden dan geld
Geld wordt vaak als het hoogste goed gezien. Steeds vaker denken we dat je alles kunt doen wat je wilt als je geld hebt. Men denkt: Geld is macht! Al is dat zo, wat is macht met betrekking tot de vrucht van de Geest of het einddoel van het geloof...?
‘Beter een weinig met gerechtigheid, dan grote inkomsten met onrecht’ Spreuken 16:8.

4. Hebzucht en verlangen naar meer, is zonde
We hebben allemaal iets van Dagobert Duck in ons, we willen meer, beter, groter. Maar wanneer is bij u de grens van genoeg bereikt? Wat jaagt u na? Begeerte heeft te maken met bevrediging van het vlees, de steeds weer aanwezige zelfzucht in ons.
‘Als wij echter onderhoud en onderdak hebben, dan moet ons dat genoeg zijn’ 1 Timoteüs 6:8.

5. God verwacht dat het bezit op een eerlijke manier wordt verkregen
Duidelijk zal zijn dat mensen die niet kunnen werken door bijvoorbeeld een handicap, niet veroordeeld worden omdat zij op een andere wijze hun inkomsten ontvangen. Bij deze uitspraak, ‘op een eerlijke manier verkregen’, moet gedacht worden aan het onaanvaardbaar achten van zwart werken, belasting ontduiken of oplichten.
‘Een vermogen uit niets verkregen, slinkt weg maar wie met eigen hand vergadert, wordt rijk’ Spreuken 13:11.

6. Maak geen onnodige schulden
Wat is het gemakkelijk om een hypotheek aan te gaan. De banken doen hun best om ons duidelijk te maken dat er bijna geen grenzen zijn aan het opnemen van geld. We worden in de Bijbel gewaarschuwd om ervoor te zorgen dat wij niet in een positie komen dat we meer moeten gaan betalen dan we op kunnen brengen.
‘Mijn zoon indien gij borg zijt geworden voor uw naaste, voor een vreemde uw handslag hebt gegeven, als gij verstrikt zijt door de woorden van uw mond, gevangen zijt door de woorden van uw mond, doe dan toch dit, mijn zoon en red u, want gij zijt in de greep van uw naaste gekomen’ Spreuken 6:1-3 (samengevat).

Wat zegt de Bijbel over geven?
De basisgedachte in de Bijbel is dat:
De Here God de gulle gever lief heeft en dat in het Oude en Nieuwe Testament gesproken wordt over verplicht en vrijwillig geven. Het verplicht geven zien we nu terug in het afdragen van onze belasting en het vrijwillig geven heeft onder andere te maken met geven voor de zending. En daarover een aantal principes:

1. Geven is investeren bij God.
2. Geven is niet afhankelijk van je bezit (penning van de weduwe).
3. Geven beïnvloedt geestelijke rijkdom.
4. De te geven hoeveelheid wordt persoonlijk bepaald.
5. Geven moet gebeuren als antwoord op een nood.
6. Geven moet een uiting van liefde zijn, geen vervulling van een plicht.
7. Geven dient geordend te gebeuren.
8. Geven dient royaal te zijn.
9. Geven resulteert in overvloedige zegen.


Om bovenstaande punten vanuit de Bijbel verder te bestuderen volgen hier een aantal teksten: Marcus 12:41, Lucas 6:38, Lucas 16:10-11, Handelingen 2:4-5, 1 Korintiërs 16:1-2, 2 Korintiërs 8:2,5,8-9, 2 Korintiërs 9:5-6,8, Filemon :19, Hebreeën 13:16.

Wat betekent dat voor uw houding naar zending?
Het zendingswerk mag niet eindigen om financiële redenen. De individuele zendingswerker moet geen stress hebben door geldzorgen, die heeft al voldoende andere stressfactoren. Wanneer u start met geven, houdt dat dan vol. Er ontstaan verwachtingen. U kunt beter maandelijks een bepaald project of bepaald persoon geven dan uit de losse pols. Er ontstaat zo een band met de zendeling en het werk. Wanneer u geld geeft aan een zendingsproject, is het niet meer van u. De zendeling heeft geen verplichtingen naar de gever in de zin van: op verlof hem/haar bezoeken, met geboorten alle gevers een geboortekaartje sturen. De zendeling heeft z’n eigen verantwoordelijkheid wat hij met het geld doet. Idee: Geef rond de feestdagen iets extra, zij vinden het ook leuk een kerstgratificatie te krijgen.

Zending kost geld. Mogen de zendelingen op u rekenen, zodat ze uit kunnen blijven gaan en hun missie kunnen blijven uitvoeren?