Help! De aarde warmt op… Óf ?

Feike ter Velde • 83 - 2007 • Uitgave: 11
Help!

De aarde warmt op… Óf ?
De hele mensheid was onlangs met elkaar verbonden via de tv-popconcerten op een zomerzaterdag. Oud vice-president van de Verenigde Staten, Al Gore, nam het initiatief daartoe. Hij had een film laten maken die ons vertelt dat moeder aarde op haar laatste benen loopt. “We moeten nú in actie komen, anders gaan we allemaal ten onder,” zo luidt zijn boodschap.
Moeten we argwanend zijn? En waarom?
Over de hele wereld en vooral via de televisie klonk het gekrijs uit de kelen van vele popzangers, versterkt door enorme aantallen decibellen aan elektronisch geluid. Want straks vergaat de aarde. Iedereen in de media leek in touw, ook in ons land. Want de boodschap is toch urgent: de ijskappen van de polen smelten en komt allemaal door ons, door de CO2 uitstoot van onze auto’s, ons energiegebruik in huis en door de industrie en noem maar op. ‘Dus mensen: kom in actie’ is de boodschap.

Wie zich er in verdiept, ontdekt dat de argumenten voor dit toekomstscenario - namelijk dat we ten ondergaan door de opwarming van de aarde door toedoen van de mens - niet stoelen op echte wetenschappelijke feiten, maar op de sentimenten van de massa. Sentimenten die vooral via de televisie op ons afkomen. Heeft Al Gore daar niet handig op ingespeeld, door zich zo te presenteren als de redder der wereld en wel voor eigen politieke doeleinden? Immers, iedereen is ongerust over al die berichten inzake klimaatsverandering, dus daar kan een politicus op inspelen. Binnen korte tijd had hij zijn film gereed. Die ging er in als koek. Want zoiets trekt kijkers en dat is voor de media het enige dat telt. Alleen al hierom moeten we toch enig wantrouwen uitspreken tegen deze dingen.Maar dat niet alleen. Er zijn ook argumenten tégen al het mediageweld over klimaatsverandering door toedoen van de mens en wel van mensen uit de wetenschap. Maar juist die mensen komen niet aan bod. Er gaan berichten over het internet dat mensen met andere geluiden en met andere cijfers, uit het recent verschenen klimaatrapport van de Verenigde Naties werden geweerd, respectievelijk geschrapt. Dat is natuurlijk heel ernstig. Welke kiene journalist zou dat eens willen onderzoeken, vraagt men zich dan af.

Er zijn wetenschappelijk rapporten die de hele mikmak aan verhalen over de opwarming van de aarde gewoon zwendel noemen. Zij stellen op wetenschappelijk gronden dat CO2 in de atmosfeer van de aarde in zeer lage concentraties aanwezig is en dat de toename niet of nauwelijks komt door menselijk handelen. En áls dat al zo is, dan is dat in te verwaarlozen hoeveelheden. Het Reformatorisch Dagblad van 4 juli jl. kwam met een interessant artikel, waarin stond dat de Amerikaanse emeritus hoogleraar Fred Singer verklaart, dat het niet is bewezen en dat het ook hoogst onwaarschijnlijk is dat de klimaatsverandering komt door toedoen van de mens. Het VN-rapport stoelt dan ook niet op wetenschappelijke feiten, maar dat wordt wel uitdrukkelijk gezegd. Worden we dan niet massaal misleid? Uit dit RD-artikel:

De feiten wijzen duidelijk op het falen van de hypothese van het versterkte broeikaseffect, stelt Singer. “Volgens die hypothese zou er boven de evenaar op een hoogte van 10 kilometer een sterke opwarming te zien moeten zijn als gevolg van de uitstoot van kooldioxide. Het omgekeerde is het geval, zo blijkt uit metingen met weerballonnen. De invloed van de broeikasgassen die wij uitstoten is verwaarloosbaar klein. Het is veel waarschijnlijker dat de opwarming het gevolg is van een natuurlijke oorzaak.”

Smeltende gletsjers en op drift rakende ijsbergen worden in wetenschappelijke rapporten en in de media volgens Singer ten onrechte opgevoerd als aanwijzingen voor een wereldwijde opwarming als gevolg van menselijke activiteiten. Vaak worden extreme weersomstandigheden aan dit rijtje toegevoegd. Goedkope propaganda, vindt de Duitse klimatoloog Gerd Weber. “Er is geen toename te zien van extreem weer. Dat zijn niet de woorden van een klimaatscepticus, maar dat vertellen de cijfers van gerenommeerde klimaatbureaus, zoals de Amerikaanse NOAA.”
Volgens tal van andere wetenschappers heeft klimaatsverandering te maken met activiteiten van de zon, hetgeen men kan aflezen in veenlagen. Op basis van die constatering moeten we eerder over een aantal jaren een koudere periode verwachten, dan opwarming. Er zijn in de afgelopen jaren vier rapporten van de Verenigde Naties verschenen over de te verwachten stijging van de zeespiegel. Het eerste rapport vermeldt een stijging van wel vier meter, in het laatste is dat teruggebracht tot vijftig centimeter(!). Hieruit blijkt dus een enorme onzekerheid over de juistheid van de feiten. Inmiddels jaagt men de mensen wél in de gordijnen en anderen slaan daar politieke winst uit in tijden van verkiezingen. De macht van de media laat niet toe dat er andere feiten worden getoond dan die nu zijn getoond. Geen nuancering op wetenschappelijke gronden, maar confrontatie en polarisering op basis van gebakken lucht. Men komt met verhalen over uitstervende ijsberen op Noordpool vanwege de opwarming van de aarde. Wie gaat speuren naar de feiten, vindt uit dat er in 1940 ongeveer vijfduizend ijsberen waren en in 2006 zo’n tweeëntwintigduizend!De Amerikaanse meteoroloog prof. Richard Lindzen spreekt over ‘klimaathysterie’, waarvan politici handig gebruik maken, ook om allerlei nieuwe belastingen in te voeren. In een tv-documentaire van het Britse Channel 4, ‘De grote oplichting’, verklaarde hij in maart van dit jaar dat de middeleeuwen aanzienlijk warmer waren dan onze jaren. Daarna volgden ook weer koudere perioden en dat heeft niets te maken met invloeden van menselijk handelen. De Nederlandse sterrenkundige prof. Kees de Jager verwijst eveneens naar de zon als oorzaak van de (minimale) opwarming van de aarde en zegt dat er in 2011 een periode van (minimale) temperatuursdaling zal aanbreken van gemiddeld 0,6 graad door een afgenomen zonneactiviteit.

Uit andere bronnen, zoals satellietwaarneming, blijkt dat de ijskappen van de noordpool de laatste jaren juist zijn aangegroeid, in plaats van weggesmolten. Zeventienduizend wetenschappers in Amerika en vierduizend in Europa hebben, onafhankelijk van elkaar, massaal geprotesteerd tegen de verkeerde voorstelling van zaken door actiegroepen en media. Maar deze mensen worden niet gehoord, omdat indianenverhalen beter scoren op de televisie dan de mededeling dat er niets aan de hand is. Bovendien is CO2 in een heel kleine, maar noodzakelijke hoeveelheid in de atmosfeer aanwezig, nl. 0,033 %. CO2 zorgt voor de plantengroei op aarde en is nodig voor de fotosynthese (planten zetten CO2 om in zuurstof). Een toename van CO2 in de atmosfeer door bijvoorbeeld autogebruik en industrie wordt bovendien nergens door wetenschappelijke cijfers ondersteund.Hoe staat een christen in deze wereld? Ten eerste gelooft een christen de levende God door Jezus Christus, Zijn Zoon; dat Hij de wereld heeft geschapen en dat de Here Jezus Christus heel de schepping draagt door de kracht van Zijn Woord (Hebr. 1:2,3). De Bijbel leert ons dat God alle dingen door Zijn Woord heeft geschapen: “Hij sprak en het was er, Hij gebood en het stond er” (Ps. 33:9). Hoe wonderlijk diep leert de Schrift het verband tussen het geschreven Woord van God en de Persoon van Christus. Hij is het Woord Gods dat vlees werd. Heel de geschapen werkelijkheid staat in een levende relatie tot Jezus Christus. Hij is er als het ware persoonlijk verantwoordelijk voor. En dat kunnen christenen rustig aan Hem overlaten.

Wat we zagen op die bewuste zaterdag (7 juli jl.), die – zegt men – twee miljard mensen op aarde ‘met elkaar verbond’, is niets minder dan een prelude op de komende verschijning van de Antichrist op het wereldtoneel. Heel de wereld zal in hem met elkaar verbonden worden, in een valse religie. De hele mensheid zal hem aanbidden (Op. 13:8). Het bedrog van zogenaamde klimaatsverandering is daar een voorbereidend onderdeel van. Heel dit gebeuren en het opkloppen ervan door de media, bereidt de weg voor de spoedige komst van de grote wereldleider, die alle problemen zal (zeggen) op te lossen, grote wonderen en tekenen zal doen (Op. 13:13) en de massa’s voor deze valse messias op de been zal brengen. Laat u niet verleiden, maar waakt! Jezus, de ware Messias komt om zijn Gemeente op te nemen in heerlijkheid (Joh. 14:1-3)!Feike ter Velde