Hemel en hel

Feike ter Velde • 78 - 2002/03 • Uitgave: 10
"Kom hier en volg Mij" zei de Here Jezus tot de discipelen; ze stonden op en volgden Hem. Een mens moet een stap doen, in het geloof. Niemand kan iets toevoegen aan het volbrachte werk - Zijn dood en opstanding voor een verloren mensheid - van de Here Jezus. In Hem geloven is opstaan en Hem volgen. Dr. Billy Graham doet die oproep en vele komen. Bent u al gekomen tot de Here Jezus?

De Bijbel zegt dat een mens zonder de Here Jezus Christus voor eeuwig verloren is. De Bijbel leert ook, dat een ieder die Hem heeft aangenomen, een kind van God wordt, een nieuwe schepping, voor eeuwig behouden. De verschrikkelijke werkelijkheid van de hel is niet Gods keuze voor een mens.
Daarom: Wilt u er zeker van zijn dat u wordt behouden, dat uw zonden zijn vergeven, dat de levende God uw Vader is en de Here Jezus Christus uw Redder? Bidt u dan dit gebed:

"0 God, ik ben een zondaar. Ik heb berouw over mijn zonde. Ik wil me er graag vanaf wenden. Ik wil nu mijn leven openstellen voor de Here Jezus en Hem in mijn hart ontvangen als mijn Heiland. Ik wil Hem belijden als mijn Here en Meester. Ik wil Hem volgen en dienen in de gemeenschap met de Kerk. Ik bid dit in de Naam van de Here Jezus. Amen"

U mag geloven dat God u liefheeft en dat de Heilige Geest u verder zal helpen in het onderwijs bij een open Bijbel. Want Gods Woord is uw gids.

Feike ter Velde