Herstel

Peter de Haan • 84 - 2008 • Uitgave: 2
Dat is een van de kernwoorden van dit nummer. Herstel kan ook gezien worden in verzoening. Door de opstanding van onze Here is er verzoening mogelijk met God en kan de relatie tussen Hem en ons worden hersteld. Maar ook de relatie met elkaar, zo betoogt John Hofman. Verzoening staat nooit los van de relatie met onze broeders en zusters.
Henk Schouten spreekt over het herstel van een wereldrijk. In de eindtijd, vlak voor de wederkomst van de Here Jezus, zal satan inderdaad een wereldomvattend rijk weten te realiseren waar de mensen hem als god zullen aanbidden.
In de Tijdspiegel schrijft Feike ter Velde over het nodige herstel van het geloof in Gods Woord in de kerk. De laatste tijd is er steeds meer aandacht voor kerken waar niet de opgestane Christus wordt verkondigd, maar waar dominees Hem omschrijven als goed mens, een voorbeeld voor ons, Gods boodschapper en dat soort benamingen. Terwijl juist het offer van Christus, die Zijn leven voor ons heeft opgegeven, herstel kan brengen in levens.
Dit herstel gaat verder dan lichamelijk herstel, genezing. Doordat ons hart en onze relatie met de Here God weer in ere worden hersteld, mogen wij Zijn kind zijn. Daardoor mogen we uitzicht hebben op een plaats in het Vaderhuis met de vele woningen, waar de Here Jezus naar verwijst in Johannes 14. Het is dit uitzicht dat vele broeders en zusters in landen als Noord-Korea, Iran of Vietnam hoop geeft. Ondanks de zware omstandigheden van vervolging wijzen zij hun naasten op deze toekomst. Laten zij hierin een voorbeeld voor ons zijn. Zeker zolang wij(nog) leven in een samenleving waarin we mógen getuigen van ons geloof.

Peter de Haan
Eindredacteur Het Zoeklicht