Het Evangelie erkent de Here

Jef de Vriese • 85 - 2009 • Uitgave: 13
Het Evangelie biedt bevrijding van de schuld van de zonde, maar ook van de macht van de zonde. Bekering behoort bij redding. Bekering wendt zich af van de zonde en richt zich naar God, weg van de afgoden, om God te dienen (1Tess. 1:9), met als vrucht van echtheid, goede werken (Jak. 2:14,17-20). Geloof zonder vrucht is een dood geloof en kan niet behouden.
‘Want indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden’ (Rom. 10:9). Jezus kan echter niet als Redder worden aanvaard, zonder Hem als Here te erkennen. Wie de reddende genade begrijpt, onderwerpt zich ook aan Christus. Wie meent zich te laten redden, maar geen blijk geeft van onderwerping, bewijst daarmee niet gered te zijn. Wie met het hart gelooft, geeft zijn hart.
‘En het zal zijn, dat al wie de naam des Heren aanroept, behouden zal worden’ (Hand. 2:21). Wie het Evangelie begrijpt, roept de Naam aan van de Heer, de Here der Heerscharen, en doet wat Hij zegt (Luc. 6:46). Geloven is gehoorzamen. ‘Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven; doch wie aan de Zoon ongehoorzaam is, zal het leven niet zien, maar de toorn Gods blijft op hem’ (Joh. 3:36). ‘En toen Hij het einde had bereikt, is Hij voor allen, die Hem gehoorzamen, een oorzaak van eeuwig heil geworden’ (Hebr. 5:9). Onze eenheid met Christus laat ons in een nieuw leven wandelen (Rom. 6:4).

Jef De Vriese