Het Evangelie is Gods genade

Jef de Vriese • 85 - 2009 • Uitgave: 10
‘De beker der verlossing zal ik opheffen, ik zal de naam des Heren aanroepen’ (Ps. 116:13). Naast de beker van Zijn gramschap (Ps. 75:9) staat de beker van het nieuwe verbond in het bloed van Zijn Zoon. Het Evangelie openbaart genade voor zondaars die oordeel verdienen. Het Evangelie verkondigt dat het Koninkrijk van God komt en alle vijandschap is overwonnen en in het oordeel komt, maar dat wie gelooft, wordt bevrijd van de toorn van de Koning die komt. Voor wie gelovig drinkt uit de beker van het nieuwe verbond, is Gods toorn afgewend op Christus en geldt toegerekende gerechtigheid (Rom. 3:21-30, 4:23-25). De rechtvaardige zal uit geloof leven (Hab. 2:4, Rom. 1:17, Gal. 3:11, Hebr. 10:38).
De genade van God is niet een vage algemene goedgunstigheid, maar het actief ingrijpen van God (Tit. 2:11-14). Gods genade is niet alleen bevrijding van de schuld van de zonde. Zijn genade reikt verder dan een besluit tot vergeving, toestemming voor de hemel. Genade is Gods initiatief om actief in te grijpen en ons leven in heden en toekomst compleet te veranderen (Ef. 1:5-6, Rom. 5:2, Hebr. 13:9, 2Petr. 3:18). Genade is dus niet een eenmalige actie van God, die ons ontslaat van schuld, maar genade heerst door rechtvaardigheid ten eeuwige leven (Rom. 5:12). Zij manifesteert haar geestelijke kracht in de gelovige, met als einddoel het eeuwig leven. Genade is de bevestiging van de heerlijkheid van God, niet alleen in redding op het moment van bekering, maar ook daarna.

Jef De Vriese