Het Evangelie is Gods toorn

Jef de Vriese • 85 - 2009 • Uitgave: 8
God Zelf spreekt na de zondeval de doodstraf uit (Gen. 2:17; 3:19b). Het is God die de schepping aan de vruchteloosheid heeft onderworpen (Rom. 8:20). Wie zich afsluit van de bron van leven kan niet anders dan dood verwachten. Wanneer er wordt gezondigd, is God de meest beledigde persoon. Wat zonde tot zonde maakt, is dat het de eer van God aantast. David besefte dat al te goed (Ps. 51:6a). God heeft twee bekers: een beker van genade, maar ook een beker van Zijn toorn: ‘Want in des Heren hand is een beker en de wijn bruist daarin, overvloedig gemengd; Hij schenkt daaruit tot de droesem toe, alle goddelozen op aarde moeten hem slorpende drinken’ (Ps. 75:9).
De oproep is dus: ‘Bekeert u, want het Koninkrijk der hemelen is nabijgekomen’ (Matt. 3:2) en: ‘Voorwaar, Ik zeg u, wanneer gij u niet bekeert en wordt als de kinderen, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan’ (Matt. 18:3). Wanneer het Koninkrijk komt, wordt met alle ongerechtigheid afgerekend. Het eeuwig Evangelie is de verkondiging dat het Koninkrijk der hemelen komt en dat Gods kracht alle tegenstand overwint, zodat Zijn heerlijkheid openbaar wordt tot in alle eeuwigheden. Een engel verwoordt het eeuwig Evangelie als volgt: ‘Vreest God en geeft Hem eer, want de ure van zijn oordeel is gekomen, en aanbidt Hem, die de hemel en de aarde en de zee en de waterbronnen gemaakt heeft’ (Openb. 14:7). Dan is voor de goddeloze het oordeel van God nabij. Het Evangelie is schrikwekkend!

Jef De Vriese