Het evangelie van Jezus: benauwend of bevrijdend?

Feike ter Velde • 78 - 2002/03 • Uitgave: 13
Is het Evangelie meer een benauwing geworden voor de moderne mens dan een bevrijding?
Hebben we het Woord van God niet van Zijn oorspronkelijke kracht beroofd door het te vervangen door menselijke redenering?


“…Ik zal de kandelaar van zijn plaats wegnemen, indien gij u niet bekeert”. Openb. 2:5

Eeuwenlang gold in de kerk dat alleen Woord en Geest de mens als zondaar kunnen veranderen in een kind van God, dat mag leven uit de kracht van het nieuwe leven. "Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping: het oude is voorbij gegaan, zie, het nieuwe is gekomen" (2 Cor. 5:17). De grote predikers hebben door de eeuwen heen mogen zien hoe de levende God aan die waarheid van de Schrift Zelf meewerkte door de kracht van Zijn Geest. Waar het Evangelie in die oorspronkelijke kracht werd verkondigd gebeurde radicale dingen en werden mensen diep ingrijpend veranderd. De kerkgeschiedenis is daar vol van.

Toen kwam de nieuwe tijd. De tijd van kennis en wetenschap en gaandeweg werd de moderne mens op het verkeerde been gezet: de wetenschap werd autonoom — zichzelf tot wet en norm. Niet langer heerste de waarheid van de Bijbel ook over de wereld van de wetenschap. De `geest' van de autonome wetenschap leerde de mens dat hij ook autonoom was geworden en zijn vrijheid moest 'grijpen'. Het nieuwe licht was doorgebroken. De `Verlichting' van de 18e eeuw en de daarop volgende `Franse Revolutie' zou de wereld blijvend en ingrijpend veranderen. De moderne mens was geboren. Dat drong ook langzaam de kerk binnen. Vandaag zijn de woorden van de psalmist werkelijkheid geworden: "0 God, heidenen zijn Uw erfdeel binnengedrongen, zij hebben Uw Tempel ontwijd" (Ps. 79:1).

Met de komst van de autonome mens zijn de waarheden van de Bijbel en van het bevrijdende Evangelie het zwijgen opgelegd. De kracht is weg. `Ikabod' — de eer is weg! De doorwerking daarvan wordt vandaag dramatisch zichtbaar. Het Evangelie van Gods kracht heeft plaats moeten maken voor de boodschap van de `wetenschappelijke' mens. De gevolgen in de samenleving zijn al even dramatisch. De kerk wordt niet meer gehoord en de wereld zakt weg in duisternis. Vorige week meldden de media, dat zelfmoord onder dertigers in ons land doodsoorzaak nummer één is geworden. De moderne mens lijkt eveneens weggezakt onder de lijn van de wanhoop. Therapeuten bieden overal hun diensten aan en beleven gouden tijden.

De eenvoudige boodschap van Jezus: het Evangelie van bevrijding is `inferieur' geworden. Wie daar nog mee aan komt is maar een simpele ziel. Immers, zo heeft de boze ons ingefluisterd, de problemen van de moderne mens zijn veel te complex geworden. Van die complexe problematiek van onze tijd had de Bijbel nog geen weet. Zelfs homoseksualiteit moet nu kunnen, zeggen we in de kerk, mits "in liefde en trouw". Prachtige bijbelse begrippen, liefde en trouw, die teruggrijpen op het karakter van God Zelf (!), zijn nu verworden tot versieringen van de zonde. In de kerk! Daarom kwam de Hervormde Synode in ons land er dit jaar toe om een homoseksuele relatie met kerkelijke rituelen te verfraaien — de 'zegen'. De predikant die op zaterdag de homoseksuele relatie zegent met opgeheven handen, heft op zondag diezelfde handen op over de hele gemeente, mannen en vrouwen, jongens en meisjes. "Ze hebben Uw Tempel ontwijd" — klaagt de psalm. Gelukkig was daar wel een duidelijk protest tegen van de Gereformeerde Bond, dat wel.

Maar wie nu nog aankomt met de Bijbel en met de geboden, met de Thora, die een mens onderwijst aangaande de wegen die hij moet gaan, staat aan de kant. Immers, "het werkt niet meer zoals vroeger" — zegt men. De bevrijding van het Evangelie — het Nieuwe Testament is daar overduidelijk in — wordt voor de kerk nu een `benauwende beklemming' waaraan men zich moet zien te ontworstelen. De grootste kronkelredeneringen worden niet geschuwd. Zo berooft men de Schrift van zijn oorspronkelijke, goddelijke kracht. Miljoenen worden misleid en het Licht van het Evangelie verduistert, ook in ons land. "Ze houden de waarheid in ongerechtigheid ten onder" (Rom. 1:18). Wordt de kandelaar weggenomen? Wat moeten we doen?

Laten we ons uitstrekken naar het Evangelie der bevrijding. Dit Evangelie moet helder verkondigd worden in zijn oorspronkelijke kracht. Daartoe zal de Heilige Geest predikanten en kerken bijstaan. Er is hoop, wanneer we tot dat Evangelie terugkeren, zoals gelukkig vandaag getrouwe predikanten en voorgangers in ons land ook mogen ervaren.

Feike ter Velde